Smarter, safer world

En smartare och säkrare värld

Rätten att känna sig trygg och säker är en fundamental princip i samhället. Mot bakgrund av detta har övervakningssystem en viktig funktion, förutsatt att de används i enlighet med gällande lagstiftning.

Den viktiga debatten om övervakningens konsekvenser för den personliga integriteten har på senare år förskjutits till principer och insamling och användning av data, snarare än den utrustning som används såsom övervakningskameror.

Dessutom har utvecklingen inom nätverkskamerateknik resulterat i olika metoder som kan bidra till att inskränka övervakningen och därmed ge ett integritetsskydd.

Integritetsmaskning

Innovationer inom nätverksvideoteknik möjliggör avidentifiering och inskränkning av funktionalitet vilket ger ökad personlig integritet. 3D-integritetsmaskning är inbyggd i de flesta av Axis PTZ-kupolkameror. Funktionen innebär att valda områden i bilden kan blockeras för visning och inspelning. Maskningen bibehålls även när kamerans synfält förändras via panorering, tiltning och zoomning eftersom maskningen styrs av kamerans koordinatsystem.

 

Inspelning av enbart det som är väsentligt

Dessutom har Axis och företagets globala nätverk av applikationsutvecklare (ADP) tagit fram avancerade programvarulösningar för användning i övervakningssystem för att säkerställa att kamerorna spelar in enbart det som är väsentligt.

Exempel på funktioner för integritetsskydd:

  • Begränsning av inspelningstid
  • Konfigurerbara parametrar för panorering, tiltning och zoomning
  • Maskning och andra funktioner för integritetsskydd

Dessa funktioner kan användas exempelvis vid övervakning av trafikflöden, där syftet är att detektera oregelbundna förändringar snarare än att identifiera individer eller fordon. Axis produkter och lösningar har även stöd för kryptering, IP-adressfiltrering, dataåtkomstinskränkning och andra funktioner för data- och nätverkssäkerhet.

Etablerad praxis

För att ytterligare skydda den personliga integriteten informerar Axis alla sina partner för att, i möjligaste mån, säkerställa att nätverkskameror och lösningar installeras och används korrekt och att videomaterial skyddas och förvaras på ett säkert sätt.

Efterlevnad av sådan etablerad praxis samt nationella och internationella bestämmelser minskar riskerna för olämplig användning av kameror.

Slutanvändarna ansvarar för hur övervakningskamerorna används och hur videomaterial förvaras, vilka är de två viktigaste integritetsfaktorerna. Genom en kombination av teknisk innovation, efterlevnad av regler och bestämmelser och etablerad praxis verkar Axis, tillsammans med sina partner, för att säkerhet inte uppnås på bekostnad av personlig integritet.