Narzędzie projektowe Axis Design Tool Podręcznik użytkownika

Włączanie narzędzia

Aby włączyć narzędzie, wystarczy kliknąć łącze AXIS Design Tool.
Uwaga: W przypadku używania programu Internet Explorer w systemie Windows może być konieczne potwierdzenie otwierania aktywnej zawartości w wyświetlonym komunikacie ostrzeżenia.

Podstawowe informacje

Omówienie interfejsu

Narzędzie AXIS Design Tool pomaga określić wymagania w zakresie przepustowości łącza i pojemności pamięci masowej projektu związanego z nadzorem wideo. Szacowane wymagania są obliczane na podstawie rozdzielczości obrazu, szybkości klatek, kompresji, opcji nagrywania oraz środowiska nadzoru.

W przypadku środowisk charakteryzujących się wieloma szczegółami oraz dużą intensywnością ruchu jest wymagana większa przepustowość i pamięć niż w środowiskach o mniejszej liczbie szczegółów i z mniejszym ruchem. Aby rozpocząć, należy wybrać kamerę oraz jedno z wstępnie wczytanych środowisk modelowych pasujących do różnych złożoności scenerii i intensywności ruchu. Należy wybrać środowisko, które najlepiej odpowiada rzeczywistym warunkom nadzoru.

Ustawieniami wyświetlania i nagrywania można zarządzać za pomocą profilów. Można wybrać jeden z wbudowanych profilów lub utworzyć własny profil pasujący najlepiej do wymogów projektu. Aby dodać nowy profil lub edytować ustawienia profilu, należy kliknąć przycisk Profiles (Profile).

Interpretacja wyników

Aby wyświetlić wyniki dotyczące bieżącego projektu, należy kliknąć przycisk Summary (Podsumowanie).

Wynik Szacowana przepustowość / ilość pamięci wymagana do...
Widok Wyświetlanie
Nagranie Nagrywanie ciągłe
Zdarzenie Rejestracja sterowana zdarzeniami
Łącznie  Wyświetlanie wszystkich nagrań
Pamięć masowa  Wszystkie nagrania 

 

Należy zauważyć, ze wyniki pokazywane w narzędziu projektowym AXIS Design Tool to wartości szacowane. Rzeczywista wymagana przepustowość i ilość pamięci masowej zależą od warunków oświetlenia i charakterystyki nagrywanego ruchu. Projektując system, należy zachować pewien margines błędu.

Edycja ustawień produktu

Ustawienia produktu można edytować bezpośrednio na liście produktów. Do zmiany ustawień i nawigowania służy klawiatura.

Aby otworzyć okno dialogowe edycji, należy dwukrotnie kliknąć produkt. W oknie dialogowym są widoczne również ustawienia nagrywania i wyświetlania stosowane do kamery lub kodera. Aby zmienić te ustawienia, należy wybrać nowy profil z menu Profile (Profil).

Po wybraniu profilu Custom… (Niestandardowy...) można wprowadzać ustawienia wyświetlania i nagrywania, które mają być stosowane wyłącznie do edytowanego produktu.

Jeśli kamera nie może współpracować z wprowadzonymi ustawieniami, jest wyświetlane ostrzeżenie. Narzędzie projektowe wykorzystuje ustawienia, które najlepiej pasują do kamery.

Scenariusze

W przypadku każdej kamery należy wybrać środowisko, którego charakterystyka najlepiej pasuje do rzeczywistych warunków nadzoru.

  • Skrzyżowanie — niski poziom szczegółów, średni ruch, nadzór zewnętrzny
  • Recepcja — niski poziom szczegółów, mały ruch, nadzór wewnętrzny
  • Plac szkolny — duży poziom szczegółów, średni ruch, nadzór zewnętrzny
  • Schody — duży poziom szczegółów, średni ruch, nadzór wewnętrzny
  • Stacja — duży poziom szczegółów, duży ruch, nadzór wewnętrzny

Aby wyświetlić przykładowy film odpowiadający środowisku, należy dwukrotnie kliknąć produkt w projekcie w celu otwarcia okna dialogowego edycji. W oknie dialogowym można otworzyć przykładowy film oraz sprawdzić różne rodzaje szybkości klatek oraz ustawień kompresji.

Profile

Profile służą do zarządzania ustawieniami wyświetlania i nagrywania dotyczącymi kamer i koderów. W profilu są oddzielnie zapisane ustawienia wyświetlania, ciągłego nagrywania i nagrywania zdarzeń. Można konfigurować takie ustawienia, jak szybkość klatek, rozdzielczość, używany kodek i kompresja.

Nowe projekty w narzędziu AXIS Design Tool mają przypisane trzy wstępnie zdefiniowane profile. Można ich od razu użyć w profilu lub edytować w celu dopasowania do konkretnych potrzeb. Można również tworzyć nowe profile zgodnie z wymaganiami. Aby dodać nowy profil lub edytować istniejący profil, należy kliknąć przycisk Profiles (Profile). Po zaktualizowaniu profilu zostaną zaktualizowane ustawienia wszystkich kamer używających tego profilu.

Raporty

Narzędzie projektowe AXIS Design Tool umożliwia przygotowywanie trzech różnych raportów:

  • Raport o szacowanej przepustowości — informuje o łącznych wymogach w zakresie przepustowości i pamięci masowej oraz o wymogach odpowiadającym poszczególnym kamerom.
  • Zestawienie materiałów — podsumowanie produktów uwzględnionych w projekcie. Można określić, aby w zestawieniu materiałów projektu były uwzględniane licencje na program AXIS Camera Station.
  • Zalecenia sprzętowe dotyczące programu AXIS Camera Station — te zalecenia są określane na podstawie liczby kamer i koderów znajdujących się w projekcie.

Aby wybrać raport, który ma być otwarty, należy kliknąć przycisk Reports (Raporty). Raporty zostaną otwarte w oddzielnym oknie, z którego można je wydrukować. Treść raportu można skopiować i wkleić do innego dokumentu, na przykład do arkusza kalkulacyjnego.

Eksportowanie i importowanie

Funkcje eksportuimportu są używane do udostępniania projektów i tworzenia ich kopii zapasowych. Ponieważ narzędzie AXIS Design Tool to aplikacja sieciowa uruchamiana w przeglądarce internetowej, w celu zapisania lub otwarcia projektu bezpośrednio z dysku lokalnego lub na dysk lokalny należy mieć aktywne połączenie sieciowe.

W przypadku pracy offline projekty można eksportować i importować za pomocą funkcji kopiuj-wklej. W razie używania tej opcji dane projektu są kopiowane między narzędziem AXIS Design Tool a np. dokumentem e-mail lub dokumentem procesora tekstu.

Dane projektu są przechowywane jako zakodowany plik tekstowy. Treści zakodowanych danych nie można zmieniać. W przeciwnym razie ich zaimportowanie do narzędzia AXIS Design Tool nie będzie możliwe.

Gdzie są zapisane dane projektu?

Narzędzie AXIS Design Tool przechowuje projekty lokalnie na komputerze zgodnie z ustawieniami magazynu lokalnego przeglądarki. Każda przeglądarka ma przypisany magazyn lokalny, co oznacza, że w przypadku używania więcej niż jednej przeglądarki będą widoczne różne projekty.

Dodatkowo przeglądarka zapisuje magazyny lokalne oddzielnie dla różnych witryn internetowych, projekty tworzone w wersji online narzędzia nie są więc widoczne podczas używania narzędzia z dysku lokalnego lub pamięci USB (i odwrotnie).

Aby przenosić projekty między przeglądarkami lub między wersjami online i lokalnymi narzędzia, należy używać funkcji eksportowania i importowania.