meeting_hands_pointing_table_cutoff

Doroczne walne zgromadzenie

Doroczne walne zgromadzenie (DWZ) jest najwyższym organem decyzyjnym Axis. Na DWZ podejmowane są decyzje w ważnych sprawach, takich jak podział zysków lub strat spółki, zwolnienie z odpowiedzialności członków zarządu i prezesa, wybór członków zarządu, prezesa zarządu i rewidenta oraz ewentualne zmiany statutu spółki.

Na DWZ 2023 wybrano Deloitte na audytora.

office_environment_people_blurry

Zarząd

W okresie pomiędzy dorocznymi walnymi zgromadzeniami zarząd Axis jest najwyższym organem decyzyjnym w spółce. Obowiązki rady reguluje szwedzka ustawa o spółkach oraz statut.

man_meeting_office

Dyrektor generalny i zespół kierowniczy grupy

Zespół zarządzający grupy Axis składa się z ośmiu członków i jest kierowany przez Raya Mauritssona, prezesa i dyrektora generalnego. Prezes i dyrektor generalny kieruje bieżącą pracą. Ponadto jest odpowiedzialny za informowanie zarządu o wykonywanych operacjach oraz za zapewnienie, że działalność jest prowadzona zgodnie z wytycznymi i instrukcjami zarządu.

office_window_reflection_blinds_1706_2600x1732.jpg

Grupa Axis

Axis AB jest spółką macierzystą grupy Axis. Axis Communications AB, spółka zależna Axis AB, jest główną spółką prowadzącą działalność w grupie w zakresie sprzedaży, marketingu, działań operacyjnych, badań i rozwoju oraz administracji. 2N, spółka przejęta w roku 2016, należy do grupy oraz spółek serwisowych Axis na całym świecie.