Banner corporate governance

VD och koncernledning

Axis koncernledning består av tio personer och leds av verkställande direktören, Ray Mauritsson (f. 1962). Ray Mauritsson har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Lunds universitet och en Executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han började sin anställning inom Axis 1995 och tillträdde som verkställande direktör 2003. Dessförinnan innehade Ray Mauritsson ledande befattningar på TAC (idag Schneider Electric). Ray Mauritsson är styrelseledamot i HMS Industrial Networks men har i övrigt inga väsentliga uppdrag utanför Axis. Varken Ray Mauritsson eller hans närstående har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Axis har betydande affärsförbindelser med.

Verkställande direktören leder det dagliga arbetet och ansvarar för att styrelsen blir underrättad om verksamhetens utveckling samt att den bedrivs i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören håller kontinuerligt styrelsen och styrelsens ordförande informerade om Axis och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Koncernledningen höll under året elva formella samt ett stort antal informella, möten. Två av dessa var förlängda strategimöten som bl.a. hanterade följande områden; långsiktig innovations- och tillväxtagenda, kärnvärden och deras utveckling, organisation och personalutveckling samt effektiva processer.

Se Nuvarande ledningsgrupp.