Banner corporate governance

Styrelse

Under tiden mellan årsstämmorna utgör Axis styrelse det högsta beslutande organet i bolaget. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman 2015 och finns i sin helhet på www.axis.com. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsens arbetsordning

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för att upprätta och utvärdera Axis övergripande långsiktiga strategier och mål, fastställa budget samt fatta beslut rörande verksamheten och större investeringar i Axis organisation och verksamhet. Styrelsens arbetsordning fastställs årligen av styrelsen. I arbetsordningen, och styrelsens instruktioner till verkställande direktören, beskrivs styrelsens arbetsuppgifter och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Det åligger verkställande direktören att, i samråd med styrelsens ordförande, utarbeta beslutsunderlag, kallelse och dagordning för varje styrelsesammanträde. Kallelse och underlag till kommande sammanträde skickas i god tid ut till styrelsemedlemmarna. Protokoll skickas ut till styrelsemedlemmarna efter sammanträdena och originalet förvaras på säkert sätt hos bolaget. Styrelseordförandens roll i Axis är bland annat att följa verksamhetens utveckling, att organisera och leda styrelsens arbete och att ansvara för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsens sammansättning

Namn

Invald år

Oberoende

Totalt arvode

Biörn Riese (ordf.)

2015

Ja

800.000

Bert Nordberg

2015

Ja

        400.000

Håkan Kirstein

2015

Ja

400.000

Martin Gren

1984

Nej

400.000

Toshizo Tanaka

2015

Nej

-

Eva Svensson (arbetstagarrepresentant för IF Metall) 2017 - -

Malte Lennerstedt (arbetstagarrepresentant för SACO)

2017

-

-

Farzin Akbar Zadeh (arbetstagarrepresentant, suppleant för SACO)

2017

-

-

Mats Friberg (arbetstagarrepresentant för Unionen)

2015

-

-

Marie Nässlind (arbetstagarrepresentant, suppleant för Unionen)

2015

-

-

 

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten

 

Närvaro

Namn

Ersättningsutskott

Styrelsesammanträden

Utskottsmöten

Biörn Riese (ordf.)

X

10 (10)

2

Bert Nordberg

X

10 (10)

2

Håkan Kirstein

-

8 (10)

-

Martin Gren - 10 (10) -

Toshizo Tanaka

-

9 (10)

-

Cristian Ionescu-Idbohrn (arbetstagarrepresentant, suppleant) - 2 (10)* -
Eva Svensson (arbetstagarrepresentant) - 1 (10) ** -
Farzin Akbarzadeh (arbetstagarrepresentant, suppleant) - 4 (10) *** -

Haris Mustafic (arbetstagarrepresentant)

-

3 (10)****

-

Madhavi Kagganti (arbetstagarrepresentant)

-

4 (10)*

-

Malte Lennerstedt (arbetstagarrepresentant)                - 6 (10) ***                         -

Marie Nässlind (arbetstagarrepresentant, suppleant)

-

7 (10)

-

Mats Friberg (arbetstagarrepresentant)

-

10 (10)

-

* Avgått ur styrelsen 2017-04-20
** Styrelseledamot sedan 2017-10-19
*** Styrelseledamot sedan 2017-04-20
**** Avgått ur styrelsen 2017-09-08