Banner corporate governance

Bolagsstyrning

Riktlinjer som skapar förtroende

Bolagsstyrning är det system genom vilket ägarna, direkt eller indirekt, styr och kontrollerar företaget. I Axis fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

Axis är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Lund, Sverige. Axis noterades på Stockholmsbörsen år 2000 och avnoterades 2018. Axis lyder under svenska aktiebolagslagen. Axis har inte gjort sig skyldigt till några överträdelser av god sed på aktiemarknaden.

Axis tillämpar trots avnoteringen Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Axis avviker inte från Koden annat än i det avseende som särskilt anges nedan. Information om Koden finns på www.bolagsstyrning.se. 

Avvikelser från Koden

Mot bakgrund av ägarförhållandena i Axis där Canon Inc. sedan en tid tillbaka äger 99,3 procent av aktierna och rösterna utsåg årsstämman inte någon valberedning. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende valberedning. De uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen utförs istället i förekommande fall av Axis största aktieägare Canon Inc. eller av bolagets styrelse. Såvitt avser val och arvodering av revisor utser styrelsen en särskild grupp som bereder upphandlingen. Denna grupp har särskild erfarenhet av frågor om val och arvodering av revisorer, vilket bedöms vara till fördel för Axis och höja kvaliteten.

Inlösenförfarande

Canon Inc har 99,26 procent av aktierna i Axis AB som avnoterades från Nasdaq Stockholm i november 2018. Enligt aktiebolagslagen har en majoritetsaktieägare med ett innehav på 90 procent eller mer av aktierna rätt att lösa in minoritetens aktier. Canon har valt att utnyttja den rätten.

Bolagsverket har utsett Magnus Nedström till god man. Gode mannen företräder minoritetsaktieägarna under inlösenförfarandet om de inte för sin egen talan. En skiljenämnd har bildats. Uppgiften för skiljenämnden är bl.a. att bestämma inlösenpriset för aktierna. Skiljenämnden består av

  • En av majoritetsaktieägaren utsedd skiljeman (Robert Ohlsson)
  • En skiljeman utsedd av gode mannen (Lars Milberg)
  • Ordförande för skiljenämnden utsedd gemensamt av de två skiljemännen (Lars Edlund)

Axis som bolag har ingen roll i inlösenförfarandet och det är svårt att ange en tidpunkt när förfarandet kan vara klart. Aktieägare kan vända sig till gode mannen med frågor: advokat Magnus Nedström, Advokatbyrån Sigeman & Co, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö, telefon 040-665 55 00, magnus.nedstrom@sigeman.se.