Banner corporate governance

Bolagsstyrning

Riktlinjer som skapar förtroende

Bolagsstyrning är det system genom vilket ägarna, direkt eller indirekt, styr och kontrollerar företaget. I Axis fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

Axis är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Lund, Sverige. Axis noterades på Stockholmsbörsen år 2000 och återfinns idag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Axis lyder under svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler. Axis har inte gjort sig skyldig till några överträdelser av Nasdaq Stockholms regelverk eller av god sed på aktiemarknaden.

Axis tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) . Axis avviker inte från Koden annat än i det avseende som särskilt anges nedan. Information om Koden finns på www.bolagsstyrning.se.  Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits i Axis under verksamhetsåret.

Avvikelser från Koden

Mot bakgrund av ägarförhållandena i Axis där Canon Inc. sedan en tid tillbaka äger 86,6 procent av aktierna och rösterna utsåg årsstämman 2016 liksom 2015 inte någon valberedning. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende valberedning. De uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen utförs istället i förekommande fall av Axis största aktieägare Canon Inc. eller av bolagets styrelse. Såvitt avser val och arvodering av revisor utser styrelsen en särskild grupp som bereder upphandlingen. Denna grupp har särskild erfarenhet av frågor om val och arvodering av revisorer, vilket bedöms vara till fördel för Axis och höja kvaliteten.