Dodawanie plików do opisu problemu

Zgłaszając problem do pomocy technicznej online firmy Axis, należy dołączyć raport serwera, plik dziennika i/lub zrzuty ekranowe, jak również inne dodatkowe informacje dotyczące opisu problemu.

Raport serwera zawiera ważne informacje na temat serwera i jego oprogramowania. Znajduje się na nim również lista bieżących ustawień parametrów. Raporty serwera są dostępne w większości produktów. Można je znaleźć w sekcji administratora na stronach sieci Web interfejsu urządzenia oraz w sekcji pomocy w aplikacjach programowych.

W pliku dziennika są rejestrowane informacje o zdarzeniach występujących w urządzeniu, które stanowią przydatne dane diagnostyczne podczas rozwiązywania problemów.

Zrzuty ekranowe zapewniają ważne informacje o wyświetlanej zawartości ekranu. Aby wykonać zrzut ekranowy aktywnego okna, należy nacisnąć klawisze Alt + Print Screen. Następnie należy wkleić obraz do dokumentu (na przykład w programie Paint lub Wordpad).

Dodatkowe informacje na temat odnajdywania wymienionych wyżej plików znajdują się w sekcji „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi dołączonej do używanego produktu.

UWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.
W przypadku konieczności przekazania większych elementów należy je wcześniej podzielić na dwa lub wiele plików.