Top ten installation challenges

Dziesięć największych wyzwań dla instalacji

Rozmieszczenie kamer

Podczas planowania rozmieszczenia kamer w ramach instalacji należy wziąć pod uwagę szereg aspektów. Jak wspomnieliśmy w części Wybór kamery, cele dozoru pozwolą nam określić rodzaj zastosowanej kamery oraz jej położenie.

Pozyskanie użytecznego obrazu to coś więcej niż tylko skierowanie kamery we właściwym kierunku. Należy wziąć pod uwagę oświetlenie (i tylne oświetlenie), kąty, odbicia, martwe strefy oraz współczynnik zoomu dla kamer PTZ. Czasami łatwiej jest zmienić otoczenie, na przykład zaciemniając okna czy przenosząc obiekty na inne miejsce.

Rozmieszczenie kamer stanowi również ważny czynnik zapobiegający wandalizmowi. Dzięki umieszczeniu kamery wysoko na ścianie lub na suficie można uniknąć wielu ataków pod wpływem impulsu. Wadą może być wpływ na kąt widzenia, co do pewnego stopnia można zrównoważyć doborem właściwego obiektywu.

Cel kamery

Każda kamera musi mieć jasno określony cel. Jeżeli naszym celem jest ogólny podgląd terenu, tak aby śledzić ruch osób lub obiektów, należy wybrać odpowiednią kamerę i umieścić ją tak, aby osiągnąć ten cel.

Jeżeli chcemy mieć możliwość identyfikacji osób lub obiektów, należy umieścić kamerę w taki sposób, aby rejestrowała wymagany poziom szczegółów. Wytyczne dotyczące najlepszego położenia kamer można uzyskać na posterunku policji.

Pole widzenia

Dzięki kalkulatorowi obiektywów Axis w naszej witrynie można szybko obliczyć długość ogniskowej wymaganą dla żądanego pola widzenia.

Odległość od kamery do obiektu

Aby obliczyć odległość od kamery do obiektu, należy zastosować wzór na twierdzenie Pitagorasa: a² + b² = c²

Ilustracja 9: Twierdzenie Pitagorasa: a² + b² = c²

Pokrycie dużych obszarów z punktami przechwytywania

Choć pojedyncza kamera zapewni ogólny widok sceny, może ona nie dostarczyć szczegółów koniecznych do identyfikacji osób. Jeśli stanowi to jeden z celów dozoru, należy zaplanować umieszczenie dodatkowej kamery w instalacji (patrz poniżej). Można teraz zidentyfikować osoby wchodzące na dany teren.

Ilustracja 10: Pomieszczenie dozorowane dwiema kamerami: jedna z nich daje ogólny podgląd, a druga monitoruje punkt przechwytywania. 

Kwestie oświetlenia

Kluczową kwestią podczas skutecznego rozmieszczania kamer jest oświetlenie. Łatwym i niedrogim sposobem na stworzenie warunków koniecznych do otrzymania obrazów dobrej jakości wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń jest dołożenie dodatkowego oświetlenia.

Podczas montowania kamer na zewnątrz, należy koniecznie rozważyć kwestie zmiany oświetlenia w ciągu dnia. Niezwykle ważne jest także unikanie bezpośredniego działania promieni słonecznych, ponieważ kamera nie zarejestruje obrazu, a przetwornik obrazu może gorzej działać. Jeśli to możliwe, kamerę należy umieszczać tyłem do słońca.

Unikanie tylnego oświetlenia

Problemy z tylnym oświetleniem występują zazwyczaj podczas prób przechwycenia obiektu przed oknem. Spróbuj zmienić położenie kamery lub zablokować część światła. Jeżeli nie można zmienić położenia kamery, można dodać oświetlenie z przodu. Kamery z szerokim zakresem dynamiki lepiej radzą sobie w przypadku oświetlenia tylnego.

Ilustracja 11: Oświetlenie tylne może utrudnić rozpoznanie twarzy.

Kierunek padania promieni słonecznych

Podczas montowania kamer na zewnątrz należy koniecznie rozważyć kwestie zmiany oświetlenia w ciągu dnia. Pod koniec dnia kamera znajdująca się w czerwonym okręgu na ilustracji 12 będzie zwrócona w stronę słońca.
Jeżeli konieczne jest monitorowanie budynku na zewnątrz, to w tym miejscu wystąpią problemy z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Umieść kamerę tam, gdzie promienie słoneczne będą mieć na nią najmniejszy wpływ.

Ilustracja 12: Kierunek padania promieni słonecznych zmienia się w ciągu dnia.

Kąty kamery

Na ilustracjach poniżej przedstawiono różne zakresy/strefy kamery. Linia najbliżej kamery na ilustracji 13 wskazuje maksymalną wysokość detekcji. Żółta linia wskazuje minimalną wymaganą wysokość detekcji. Strefa detekcji znajduje się pomiędzy tymi liniami. Należy wziąć te czynniki pod uwagę podczas instalacji, tak aby zapewnić właściwe pokrycie dozorowanego obszaru.

Ilustracja 13: Należy wziąć pod uwagę martwe strefy kamery.

Pole widzenia należy sprawdzić w pionie i poziomie. Podczas korzystania z planów budynku należy pamiętać, że patrzymy na obszar z lotu ptaka. Aby zapewnić wymagane pokrycie terenu, trzeba także uwzględnić widok z boku.

Ilustracja 14: Sprawdź pole widzenia w pionie i poziomie.

Kąt pomiędzy kamerą a obiektem

Podczas rozmieszczania kamer w pobliżu drzwi czy w holu należy pamiętać o tym, aby nie ustawiać ich pod zbyt szerokim kątem. Jak widać na ilustracji, czym większy kąt, tym trudniej rozpoznać szczegóły twarzy. Najlepszą identyfikację twarzy zapewni w tym przypadku kąt 10–15°. Z drugiej strony, umieszczenie kamery wyżej ochroni ją przed wandalami. Wszystko zależy od celów dozoru – czy konieczna jest identyfikacja, czy też wystarczy ogólny podgląd?

Angles

Ilustracja 15: Czym większy kąt, tym trudniej rozpoznać szczegóły twarzy.

Dokumentacja