Wsparcie po zakończeniu 1. Data zakończenia 2. Data zakończenia wsparcia 3. Po zakończeniu wsparcia 4. Wsparcie techniczne 5. Zasoby samopomocy 6. Zalecana wymiana produktu

Firma Axis zapewnia 5-letnią ograniczoną gwarancję na sprzęt („gwarancję”), która ma zastosowanie do większości portfolio sprzętowego firmy Axis*.

Gwarancja obejmuje wady projektowe, konstrukcyjne i materiałowe ujawnione w toku zwykłego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Firma Axis, w ramach gwarancji, naprawi lub zapewni wymianę wadliwych produktów sprzętowych**.

Należy pamiętać, że zakupy dostarczane przez firmę Axis do oryginalnego nabywcy po dacie wycofania mogą mieć ograniczoną gwarancję na sprzęt. Należy zapoznać się z aktualnym zakresem gwarancji przy zakupie produktów po ostatecznym terminie zamówienia, sprawdzając warunki 5-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej firmy Axis.

Gwarancja na sprzęt

Axis będzie nadal oferować wsparcie i usługę RMA dla wycofanych produktów przez 6 lat*** od daty wycofania. Po upływie tego czasu produkt jest określany jako taki, w którego przypadku nastąpił „koniec świadczenia wsparcia”, a firma Axis będzie oferować wyłącznie pomoc techniczną w postaci zasobów on-line. Nie będzie świadczone wsparcie za pośrednictwem działu pomocy (helpdesk), telefonicznej ani na czacie. W okresie obowiązywania gwarancji usługa RMA dotycząca sprzętu jest świadczona bezpłatnie**.

W przypadku wygaśnięcia okresu gwarancyjnego lub gdy usługa RMA nie jest objęta gwarancją, firma Axis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wsparcie i usługę RMA po uiszczeniu opłaty ustalonej przez Axis. Główną alternatywą dla usługi RMA firmy Axis będzie świadczenie usługi dotyczącej produktu wycofanego ze sprzedaży. Jednak jako alternatywa, według własnego uznania firmy Axis, produkt wycofany ze sprzedaży może zostać zastąpiony przez zalecany produkt zamienny, jak podano na stronie produktu w witrynie axis.com. Firma Axis nie będzie świadczyć żadnych dodatkowych usług wdrożeniowych dotyczących produktu wycofanego ze sprzedaży.

Utrzymanie oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe, czasami określane jako AXIS OS, określa funkcje sprzętu. Firma Axis może, według własnego uznania, zapewnić podstawowe wsparcie w zakresie oprogramowania sprzętowego podczas obowiązującego okresu gwarancyjnego sprzętu. W okresie gwarancyjnym firma Axis może wydawać wersje serwisowe lub poprawki.

Po upływie okresu gwarancyjnego firma Axis nie będzie dalej rozwijać, utrzymywać ani testować danego oprogramowania sprzętowego. Jednak firma Axis może, według własnego uznania i z uwzględnieniem konkretnego produktu, oferować wsparcie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Całe oprogramowanie sprzętowe firmy Axis, w tym między innymi oprogramowanie sprzętowe wstępnie zainstalowane na sprzęcie firmy Axis i objęte usługą RMA, jest dostarczane w stanie „takim, jakie jest”.

Gwarancja firmy Axis nie obejmuje oprogramowania sprzętowego Axis.

Utrzymanie oprogramowania

Dodatkowo, oprócz kamer sieciowych, enkoderów wideo i produktów zapewniających kontrolę dostępu oraz innych urządzeń, firma Axis oferuje oprogramowanie do systemów dozoru oraz do zarządzania. Firma Axis wspiera oprogramowanie Axis przez trzy lata od daty wycofania, zgodnie z obowiązującą umową EULA. W tym okresie firma Axis może wydawać wersje zamienne lub konserwacyjne oprogramowania, lub poprawki błędów.

Po upływie tego okresu firma Axis może już nie rozwijać, naprawiać, konserwować ani testować danego oprogramowania. Całe oprogramowanie firmy Axis, w tym między innymi oprogramowanie wstępnie zainstalowane na sprzęcie firmy Axis i objęte usługą RMA, jest dostarczane w stanie „takim, jakie jest”.

Gwarancja firmy Axis nie obejmuje oprogramowania Axis.

Ogólne

Ponadto, firma Axis co do zasady:

  • dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości, dostarczać poprawki błędów, wydania serwisowe, obejścia lub poprawki poważnych błędów technicznych lub krytycznych błędów zgłoszonych za pośrednictwem działu pomocy technicznej Axis (Helpdesk). Należy pamiętać, że w celu usunięcia zgłoszonego problemu może być konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego lub wersji oprogramowania;
  • nie będzie dodawać wsparcia nowych urządzeń ani aktualizacji funkcji oprogramowania sprzętowego, które wymagają prac rozwojowych w wycofanym oprogramowaniu firmy Axis;
  • nie będzie dodawać wsparcia dla nowych wersji komputerowych systemów operacyjnych;
  • nie będzie dodawać żadnych nowych funkcji, ulepszać żadnych funkcji ani opracowywać dodatkowych funkcji dla wycofanych produktów.

Definicje niektórych terminów użytych w tym dokumencie

Produkty lub oprogramowanie wycofane ze sprzedaży: produkty lub oprogramowanie firmy Axis, które zostały wycofane zgodnie z oświadczeniem dotyczącym wycofania produktu.

Koniec świadczenia wsparcia: ostatnia data po dacie wycofania, kiedy firma Axis zapewni wsparcie techniczne i usługi RMA dotyczące wycofanych produktów. Po upływie tego terminu należy zapoznać się z dokumentacją produktu i pomocy technicznej w celu uzyskania zasobów do samopomocy.

Sprzęt: produkt fizyczny i jego fizyczne składniki.

Oprogramowanie sprzętowe: system operacyjny działający w produktach Axis.

Oprogramowanie: program działający na komputerze.

Oświadczenie o wycofaniu produktu: oświadczenie wskazujące datę wycofania. Oświadczenie można znaleźć na stronach dla partnerów Axis.

Gwarancja: Ograniczona gwarancja na sprzęt oferowana przez Axis oryginalnemu nabywcy.

uwaga

*Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można znaleźć w dokumentacji technicznej danego produktu. Oznacza to, że kwalifikujący się sprzęt firmy Axis wysłany do pierwotnego nabywcy po 1 kwietnia 2020 r. będzie uprawniony do nowej 5-letniej gwarancji.

** Obejmuje to wyłącznie koszt naprawy lub wymiany wadliwych produktów.
Oznacza to, że koszty wysyłki, cła/VAT i inne koszty związane z eksportem/importem nie są objęte warunkami (obowiązują lokalne warunki zgodnie z umowami handlowymi z pierwotnym nabywcą i dla krajów eksportu).

*** Sprzęt firmy Axis wysłany do pierwotnego nabywcy przed 1 kwietnia 2020 r. jest objęty 5-letnim wparciem technicznym.