Wskazówki dla użytkownika dotyczące znaków towarowych i praw autorskich

Firma Axis ceni swoje znaki towarowe i prawa autorskie. Uważamy je za zasoby o kluczowym znaczeniu i dbamy o to, by były wykorzystywane przez nas i naszych partnerów w sposób właściwy i z należytą starannością.

Wytyczne te mogą ulec zmianie; obowiązkiem użytkowników jest zapewnieni zgodności z najnowszą wersją wytycznych dostępnych w witrynie axis.com. Bez względu na dozwolone wykorzystanie znaków towarowych Axis i materiałów chronionych prawami autorskimi, o których mowa w niniejszych wytycznych, Axis zastrzega sobie prawo do wycofania takiego zezwolenia w dowolnym momencie według własnego uznania. Zezwolenia określone w niniejszym dokumencie nie mogą być przekazywane osobom trzecim bezpośrednio ani na zasadzie udzielania licencji.

Niniejsze wytyczne przeznaczone są dla dystrybutorów, partnerów, sprzedawców, licencjobiorców, deweloperów, klientów, dziennikarzy i wszystkich innych osób, które zamierzają wykorzystywać znaki towarowe, logo lub prawa autorskie Axis w jakikolwiek sposób, zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej, do celów reklamowych, marketingowych, promocyjnych, informacyjnych lub jako materiały uzupełniające, na produktach lub opakowaniach itp.

Partnerzy firmy Axis mają dostęp do stron dla partnerów, zawierających dodatkowe materiały do wykorzystania, a także instrukcje dla partnerów i wytyczne marketingowe i sprzedażowe: www.axis.com/partner_pages/. Materiały te są również dostępne u przedstawiciela Axis ds. marketingu.

 

 

 

 

 

 

 

1. Znaki towarowe firmy Axis

Firma Axis posiada zastrzeżone znaki towarowe na całym świecie i stale aktualizuje swoje portfolio znaków towarowych. Poniżej przedstawiono niewyczerpującą listę znaków towarowych firmy Axis.

Znaki słowne

AXIS®, ETRAX®, VAPIX®, ARTPEC®, 安讯士® (chiński)

Logotypy

1.1 Autoryzowane użycie znaków towarowych firmy Axis

Znak logo korporacji Axis jest naszym najważniejszym identyfikatorem marki i należy go traktować z najwyższym szacunkiem. 

Na ogół nie zezwalamy stronom trzecim na używanie znaków towarowych firmy Axis. Istnieją jednak ograniczone wyjątki, przedstawione poniżej, dotyczące sytuacji, w których użycie znaków towarowych firmy Axis jest dozwolone. Rozmiar może się różnić w zależności od zastosowania, ale nie wolno go w żaden sposób zmieniać w porównaniu z zatwierdzonymi wersjami przedstawionymi tutaj. Więcej informacji o nieautoryzowanym użyciu znaku logo korporacji Axis zawierają podrozdziały „Naruszenia” oraz „Przykłady naruszeń logotypu (niewyczerpujące)”.

Wszelkie pozwolenia na wykorzystywanie znaków towarowych Axis są w pełni zgodne z niniejszymi wytycznymi. Naruszenie jakichkolwiek postanowień niniejszych wytycznych, związanych ze znakami towarowymi lub materiałem objętym ochroną praw autorskich, a także naruszenie praw własności intelektualnej Axis w dowolny sposób, spowoduje automatyczne unieważnienie pozwoleń określonych w niniejszych wytycznych oraz cofnięcie zezwolenia na wykorzystywanie znaków towarowych Axis.

1.1.1 Znak logo korporacji Axis

Znaku logo korporacji Axis można używać na swojej stronie, stronach w mediach społecznościowych lub w materiałach marketingowych, aby wskazać, że jest się sprzedawcą produktów lub usług firmy Axis, lub odpowiada się za ich obsługę. Jednak może to mieć miejsce pod warunkiem, że na tej samej stronie lub w tym samym miejscu będzie się także znajdować logotyp co najmniej jednej firmy, z którą firma użytkownika ma podobne relacje. Ma to na celu uniknięcie wszelkich wątpliwości dotyczących relacji z firmą Axis i faktycznym sprzedawcą produktów lub usług.

Jakiekolwiek inne użycie znaku logo korporacji Axis jest zabronione, chyba że Axis wyraźnie na to zezwoli. Używanie znaku logo korporacji Axis powinno być zawsze zgodne z poniższymi zasadami.
 

Zatwierdzone użycie

Jeśli to tylko możliwe, należy używać kolorowej wersji znaku logo korporacji Axis na białym tle. W wyjątkowych wypadkach można zwrócić się z wnioskiem o zezwolenie na użycie następujących alternatywnych wersji naszego logotypu:

 • Grafika liniowa – do druku monochromatycznego
 • Skala szarości – do drukowania w skali szarości
 • Negatyw (biały) – do użycia na ciemnych tłach lub przedmiotach
 • Wersja grawerowana lub wytłaczana – do celów specjalnych, to znaczy niektórych upominków

 

Preferowany logotyp na białym tle.
 

Logotyp w skali szarości na białym tle.
 

Logotyp o odwróconych kolorach na wystarczająco ciemnym tle.
 

Preferowany logotyp na wystarczająco jasnym tle.
 

Logotyp o odwróconych kolorach na wystarczająco ciemnym tle (do użycia na jednobarwnym materiale).
 

Czarny i biały logotyp na białym tle (do użycia na jednobarwnym materiale).
 

Przestrzeń i wygląd

Wokół logotypu należy pozostawić wystarczającą ilość pustej przestrzeni. Pusta przestrzeń powinna pomiędzy logotypem i górną, dolną, prawą i lewą krawędzią powinna być co najmniej równa wysokości litery X w nazwie AXIS.
 

Niedopuszczalne są naruszenia logotypu. Nigdy nie należy wykonywać następujących czynności:

 • Zmieniać dowolnego elementu słownego lub dekoracyjnego logotypu
 • Usuwać, modyfikować lub zastępować innym słów
 • Usuwać, modyfikować lub zastępować innym elementem piramidy
 • Zmieniać typografii, koloru, proporcji lub rozmiaru elementów logotypu.
 • Obracać lub zniekształcać logotypu ani używać wyłącznie piramidy z logotypu
 • Łączyć znaku logo korporacji Axis z żadnymi elementami, niezależnie od tego, czy jest dodatkowy wyraz, element obrazowy, nazwa Twojej formy lub produktu
 • Umieszczać logotypu o odwróconych kolorach na tle powodującym jego rozmycie, zbyt jasnym, zbyt skomplikowanym lub zbyt ciemnym
   
PRZYKŁADY NARUSZEŃ LOGOTYPU (niewyczerpujące)

Poniżej wymieniono niektóre przykłady naruszeń logotypu. Takie same zasady i przykład dotyczą logotypu obrazującego relację z firmą Axis.
 

Logotyp o odwróconych kolorach na tle powodującym jego rozmycie.

Logotyp o odwróconych kolorach na zbyt jasnym tle.

Logotyp na zbyt skomplikowanym tle.

Logotyp na zbyt ciemnym tle.

W logotypie brakuje jednego lub kilku elementów.

W logotypie brakuje jednego lub kilku elementów.

Zmieniona typografia.

Zmieniony kolor jednego lub kilku elementów logotypu lub zastąpienie go wzorem.

Nowy element graficzny lub znak utworzony za pomocą piramidy z logotypu.

Zniekształcony logotyp.

Obrócony logotyp

Logotyp, w którym wyrazy lub symbole zastąpiono innymi elementami

Logotyp, w którym wyrazy lub symbole zastąpiono innymi elementami

Logotyp, w którym wyrazy lub symbole zastąpiono innymi elementami

Elementy logotypu użyte w własnym znaku

Elementy logotypu użyte w własnym znaku

Elementy logotypu użyte w własnym znaku

Elementy logotypu użyte w własnym znaku

Elementy słowne logotypu transliterowane lub przetłumaczone na inny język

Pełne wskazówki dotyczące używania logotypów obrazujących relacje z firmą Axis są dostępne na stronach dla partnerów firmy Axis (po zalogowaniu).

1.1.3 Znaki słowne firmy Axis

Przy pierwszym użyciu w tekście nazwy AXIS jako znaku towarowego, zawsze należy używać wielkich liter i symbolu
®.

Podczas przywoływania nazw produktów firmy Axis należy zawsze zapisywać nazwę AXIS wielkimi literami jako znak towarowy
Sieciowy kontroler drzwi AXIS A1001 Sieciowy kontroler drzwi Axis A1001

Przywołując nazwę AXIS w tekście jako znak towarowy, nie wolno używać jej w żadnej formie gramatycznej innej niż mianownik liczby pojedynczej i nie wolno łączyć jej z innymi znakami towarowymi ani symbolami. Znak towarowy AXIS jest nazwą firmy, a nie produktu. Zawsze należy używać znaku towarowego AXIS wraz z odpowiednim deskryptorem produktu. Jeśli nie masz pewności, wyszukaj odpowiedni produkt lub usługę na stronie axis.com.
 

Poniżej przedstawiono podsumowanie zasad i przykłady poprawnego i niepoprawnego użycia:

Nigdy nie należy łączyć znaku towarowego Axis z nazwą własnego produktu lub firmy
Oprogramowanie „MojaFirma” jest zgodne z sieciowymi produktami wideo firmy Axis Oprogramowanie „MojaFirma”-Axis

 

W nazwach produktów należy używać nazwy AXIS zapisanej wielkimi literami, jak wskazano na stronie poświęconej danemu produktowi w witrynie axis.com
AXIS M3026-VE Network Camera Axis M3026-VE
AXIS Camera Station Axis-M3026-VE
    Axis Camera Station

 

Nie wolno używać znaku towarowego w dopełniaczu
Funkcje kamery AXIS M3026-VE obejmują… AXIS M30’s features (j. ang.)
Automatyczne śledzenie firmy Axis jest znakomitą funkcją. AXIS’ features (j. ang.)
    Axis’ autotracking is a great feature. (j. ang.)

 

Nie wolno skracać znaku towarowego do inicjałów lub skrótu
AXIS Ax.
    Axs.

 

Nie wolno łączyć znaku towarowego z innym przedrostkiem, ukośnikiem lub wyrazem
Ten produkt jest zgodny z kamerami Axis AXIS-zgodne
    AXIS/VAPIX

 

Nigdy nie używać jako nazwy produktu, używać jako nazwy firmy z odpowiednim deskryptorem
Kupiłem dwie kamery Axis Kupiłem dwa Axisy

 

Takie same zasady i przykład dotyczą znaków słownych ETRAX®, VAPIX® and ARTPEC®.

1.1.4 Atrybucja znaku towarowego

Przy każdym odwołaniu się do znaków towarowych firmy Axis należy uwzględnić prawidłową atrybucję znaku towarowego:

AXIS, AXIS COMMUNICATIONS, ETRAX, ARTPEC i VAPIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub zgłoszonymi znakami towarowymi firmy Axis AB w różnych jurysdykcjach.

1.2 Nieautoryzowane użycie znaków towarowych firmy Axis

Traktujemy nasze znaki towarowe z najwyższą troską, dlatego też chcemy mieć pewność, że nikt nie nadużywa lub nie narusza naszych praw. Dla firmy Axis ważne jest również, aby nikt nie wykorzystywał naszych znaków towarowych w sposób, który mógłby wprowadzić kogokolwiek w błąd co do pochodzenia produktu lub charakteru relacji z firmą Axis.

Wraz z zasadami właściwego użytkowania opisanymi w rozdziale „Autoryzowane użycie znaków towarowych firmy Axis”, których należy zawsze przestrzegać, publikujemy przykłady zabronionego użycia, które spowodują naszą natychmiastową reakcję.

1.2.1 Zastosowanie w nazwie firmy, nazwie handlowej, znaku towarowym, produktach lub usługach

Użytkownik nie może używać ani rejestrować znaków towarowych, produktów, funkcji lub nazw technologii „Axis” lub innych znaków towarowych, produktów, funkcji lub nazw technologii Axis jako części nazwy firmy, nazwy handlowej, znaku towarowego, produktu lub nazwy usługi. To samo dotyczy nazw łudząco podobnych do znaków towarowych, produktów, funkcji lub nazw technologii Axis (niektóre przykłady to błędna pisownia, tłumaczenia lub transliteracja).

1.2.2 Wyraźne wykorzystanie znaków towarowych Axis wprowadzające klientów w błąd

Zabrania się wykorzystywania znaków towarowych Axis w witrynach internetowych, marketingowych i innych materiałach w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd co do charakteru relacji lub współpracy użytkownika z firmą Axis oraz faktycznym sprzedawcą lub producentem produktu.

Na przykład zawsze należy podawać wystarczającą ilość informacji o własnej firmie we wszystkich materiałach dotyczących sprzedaży, marketingu i produktów, jak również na swojej stronie internetowej. Jeśli jesteś partnerem, jasno określ swoją rolę i używaj logotypu firmy Axis obrazującego relację. Jeśli nie jesteś partnerem, ale sprzedajesz produkty firmy Axis, powiedz to jasno. Nigdy nie należy łączyć żadnego znaku towarowego Axis z nazwą lub logotypem własnej firmy.

1.2.3 Użycie znaku towarowego firmy Axis do produktów innego producenta

Nie wolno używać znaku towarowego Axis na produkcie lub materiale marketingowym produktu, który zawiera jedynie część wyprodukowaną lub opracowaną przez Axis i jeśli produkt końcowy lub rozwiązanie zostały opracowane przez Twoją firmę.

W takich sytuacjach oznacz produkt własną nazwą lub logotypem. Nadal można jednak swobodnie wskazywać, która część produktu pochodzi od firmy Axis i w przypadku partnerów używać logotypu obrazującego relację.

1.2.4 Użycie w nazwie domeny, metaznaczniku lub tekście ukrytym na stronie internetowej

Nie wolno zarejestrować żadnej nazwy domeny zawierającej znak towarowy Axis, nawet jeśli ta nazwa domeny przekierowuje na stronę w witrynie internetowej firmy Axis lub na stronę w witrynie internetowej, na której sprzedawane są produkty firmy Axis.

Można jednak używać wyrazu „axis” w ciągach poddomen kierujących do określonej strony internetowej poświęconej produktom firmy Axis, o ile nie jest to osobna rejestracja nazwy domeny i nie wprowadzi klientów w błąd.
mycompany.com/axis/ mycompany-axis.com, axisipcamera.org, axismycompany.com itd.

 

1.2.5 Usunięcie znaku logo korporacji Axis z produktu do odsprzedaży lub zastąpienie go

Nie wolno usuwać znaku logo korporacji Axis z produktu do odsprzedaży ani zastępować go własnym logotypem. Znak logo korporacji Axis stanowi dla klientów ważny symbol jakości i oznaczenie marki, i powinien pozostać na produkcie przez cały czas.

1.2.6 Użycie znaku towarowego firmy Axis w zmienionej lub zniekształconej postaci

Nie wolno zniekształcać, zmieniać ani w inny niewłaściwy sposób używać logotypu firmy Axis, ponieważ stanowi to naruszenie zasad przedstawionych w rozdziale „Autoryzowane użycie znaków towarowych firmy Axis”.

1.2.7 Tłumaczenie znaków towarowych Axis na inne języki

Znaków towarowych Axis można używać tylko w takiej postaci, w jakiej są, bez tłumaczenia, transliteracji ani transkrypcji.

1.2.8 Użycie na artykułach pamiątkowych

Nie wolno używać znaków towarowych Axis na artykułach pamiątkowych, takich jak przybory biurowe, odzież, upominki itd., chyba że firma Axis wyraziła na to wyraźną zgodę.

1.2.9 Wprowadzające w błąd stosowanie znaków towarowych Axis w mediach społecznościowych

Znaków towarowych Axis można używać w mediach społecznościowych wyłącznie po zastosowaniu się w pełni do poniższych wytycznych. Znaków towarowych Axis nie można używać w żaden sposób, który fałszywie wskazuje lub sugeruje, że firma Axis wsparła lub sponsorowała dane treści w mediach społecznościowych. Nie można używać znaku słownego Axis w nazwach kont/profili (np. „Sprzedawca Axis”, „Axis Boston”, „Axiscamera” itp.). Nie można używać logotypu Axis jako obrazu konta/profilu.

Relacje pomiędzy właścicielem konta a Axis muszą być zawsze precyzyjnie określone.

1.2.10 Użycie na materiałach budzących sprzeciw

Nie wolno używać znaków towarowych Axis na materiałach zniesławiających, skandalizujących, pornograficznych lub innych materiałach tego rodzaju, które mogą osłabiać lub narażać na szwank reputację firmy Axis, zniesławiać firmę lub przedstawiać ją w niekorzystnym świetle ani używać znaków towarowych Axis w połączeniu z takimi materiałami.

2. Materiały firmy Axis objęte prawami autorskimi

Axis jest właścicielem znacznej ilości materiałów chronionych prawem autorskim, na przykład obrazów produktów i innych obrazów, ilustracji, zbiorów materiałów, oficjalnych dokumentów, treści stron internetowych, filmów wideo itp. Co do zasady, Axis nie zezwala osobom trzecim na korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim.

Firma Axis może zezwolić na wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim w wyjątkowych przypadkach na żądanie.

Partnerzy Axis mają prawo korzystać z materiałów dostępnych na stronach dla partnerów Axis, w tym ze zdjęć produktów. Szczegółowe informacje przeznaczone dla partnerów dotyczące dostępu do materiałów firmy Axis, wspólnego marketingu oraz realizacji działań marketingowych znajdują się na stronach dla partnerów firmy Axis.

2.1 Autoryzowane użycie materiałów objętych prawami autorskimi

Wszelkie pozwolenia na wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi Axis są w pełni zgodne z niniejszymi wytycznymi. Naruszenie jakichkolwiek postanowień niniejszych wytycznych, związanych ze znakami towarowymi lub materiałem objętym ochroną praw autorskich, a także naruszenie praw własności intelektualnej Axis w dowolny sposób, spowoduje automatyczne unieważnienie pozwoleń określonych w niniejszych wytycznych oraz cofnięcie zezwolenia na wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi Axis.

Wszelkie pozwolenia dotyczą wyłącznie użytkownika i nie obejmują prawa do upoważniania osób trzecich do korzystania w dowolny sposób z materiałów chronionych prawami autorskimi. Na przykład na niektórych portalach sprzedażowych wymagane jest udzielenie licencji na wszelkie przesłane treści chronione prawem autorskim, ale Axis nie wyraża zgody na takie udzielanie licencji, w związku z czym nie zezwala na przesyłanie treści chronionych prawem autorskim do takich portali. 

Używane materiały objęte prawem autorskim Axis powinny być opatrzone wierszem podpisu i uwagą „Dzięki uprzejmości spółki Axis Communications AB. Wszelkie prawa zastrzeżone”.

2.1.1 Dokumentacja, przewodniki techniczne i podręczniki

Na ogół nie udzielamy uprawnień do odtwarzania materiałów firmy Axis do celów komercyjnych w postaci drukowanej lub online. Nie zezwalamy także na lokalne udostępnianie materiałów firmy Axis na stronach internetowych firm zewnętrznych. Zamiast tego zachęcamy i udzielamy zezwolenia na zamieszczanie „głębokich łączy” do odpowiednich stron w witrynie axis.com. Dzięki temu goście odwiedzający inne witryny będą zawsze mieć dostęp do najnowszych i zaktualizowanych materiałów firmy Axis.

2.1.2 Obrazy produktów

Axis nie zezwala na stosowanie oryginalnych zdjęć produktów Axis. Zamiast tego zachęcamy i udzielamy zezwolenia na zamieszczanie „głębokich łączy” do odpowiednich stron produktów w witrynie axis.com.

2.2 Nieautoryzowane użycie materiałów objętych prawami autorskimi

Użytkownik nie ma uprawnień do używania materiałów firmy Axis objętych prawami autorskimi w żaden z poniższych sposobów:

 • Kopiowanie, powielanie, dalsze rozpowszechnianie lub publikowanie materiałów firmy Axis, w tym treści stron internetowych, dokumentacji, przewodników i podręczników w całości lub w części.
 • Zmiana lub tworzenie dzieł pochodnych na podstawie materiałów Axis, w tym między innymi treści stron internetowych, dokumentacji, przewodników i podręczników w całości lub w części.
 • Kopiowanie, powielanie lub zmiana kodu źródłowego lub kodu obiektowego produktów Axis, chyba że kod ten jest licencjonowany jako oprogramowanie typu open source, w przypadku gdy licencja wyraźnie zezwala na takie działania. W takich przypadkach zastosowanie mają zasady określone w konkretnej licencji.
 • Naśladowanie wyglądu i stylu materiałów firmy Axis, w tym stron internetowych, graficznego interfejsu użytkownika i wizualnych projektów produktów przy użyciu określonych kombinacji kolorów, układu, wyglądu itp.