Firma AXIS zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących eksportu odnoszących się do jej działalności, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (15 C.F.R. § 730 i nast.) oraz rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego produktów podwójnego zastosowania (EU) 2021/821. Zobowiązanie to obejmuje promowanie ścisłego przestrzegania na bieżąco warunków tych przepisów eksportowych.

Produkty AXIS mogą podlegać amerykańskim i unijnym przepisom dotyczącym eksportu, a także krajowym. Jako eksporter masz prawny obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, w tym m.in. klasyfikacji eksportowanych produktów. W związku z tym zalecamy, aby zawsze sprawdzać i przestrzegać przepisów właściwych organów rządowych oraz zapewnić odpowiednie licencje i zezwolenia na wywóz. Eksport, ponowny eksport lub transfer wszelkich towarów, technologii lub oprogramowania firmy Axis podlegających przepisom eksportowym musi odbywać się w zgodzie z obowiązującym prawem, co może wymagać uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami eksport, ponowny eksport lub transfer przedmiotów Axis bezpośrednio lub pośrednio do stron objętych zakazem i/lub sankcjami jest niedozwolony. Firma Axis będzie zapobiegać wykorzystywaniu produktów Axis do celów zabronionych przez obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące eksportu, w tym m.in. do rozprzestrzeniania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Nieprzestrzeganie obowiązującego prawa może skutkować karami i/lub zakończeniem współpracy.

Wyszukaj informacje o zgodności w dziedzinie eksportu

Zastrzeżenie

Axis udostępnia numery klasyfikacyjne produktów (ECCN) oraz klasyfikacje HS/HTS wyłącznie w celach informacyjnych. Klasyfikacje te mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie podmioty eksportujące/ponownie eksportujące produkt Axis, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że stosowane przez nie ECCN i HS/HTS są prawidłowe w świetle wymogów nałożonych przez lokalne przepisy. Ponadto Axis nie udziela wskazówek ani informacji dotyczących możliwości eksportu swoich produktów, oprogramowania lub technologii. Ze względu na to, że eksporter ponosi odpowiedzialność za określenie właściwego zezwolenia na wysyłkę, Axis zaleca, aby zawsze konsultować się z odpowiednimi władzami lokalnymi i przestrzegać odpowiednich przepisów oraz skompletować wszystkie wymagane licencje i zezwolenia na eksport lub ponowny eksport.

Produkty z numerem ECCN (Export Control Classification Number) kończącym się na „99x” podlegają eksterytorialnemu ustawodawstwu amerykańskiemu ze względu na zawartość komponentów i/lub technologii pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. W przypadku ponownego eksportu tych produktów z UE będą miały zastosowanie ograniczenia obowiązujące w Stanach Zjednoczonych.

Wprowadź nazwę produktu lub numer części, aby uzyskać informacje o zgodności danego produktu w dziedzinie eksportu.

Należy pamiętać, że pokazany wynik ma charakter wyłącznie informacyjny i że produkty wycofane z produkcji ponad rok temu nie zostaną pokazane.

  • Deklaracja i oświadczenie


    • Axis export control policy
      (pdf) 174.62 KB