Słowniczek: Przesyłanie wideo w sieci

ActiveX
ActiveX to standard umożliwiający współdziałanie składników oprogramowania w środowisku sieciowym, niezależnie od języka oprogramowania wykorzystanego do ich utworzenia. Przeglądarki internetowe mogą obsługiwać kontrolki, dokumenty i skrypty ActiveX. Kontrolki ActiveX są zazwyczaj pobierane i instalowane automatycznie w razie potrzeby. 

AF (autofokus)
Układ optyczny umożliwiający automatyczne ustawienie ostrości kamery na wybranej części obrazu. 

AGC
Automatyczna regulacja wzmocnienia to algorytm dostosowujący automatycznie wzmocnienie i przesunięcie, dając w rezultacie stabilny i ładny obraz. Poziom sygnału wizualnego docierającego do kamery może się gwałtownie zmieniać, na przykład kiedy słońce schowa się za chmurami. W przypadku kamer termowizyjnych zmiana ta może polegać na pojawieniu się w scenie zimnego lub gorącego obiektu, na przykład silnika ciężarówki. Dzięki zastosowaniu różnych technik AGC można kontrolować szybko i wolno zachodzące zmiany, tak aby uzyskać obraz zoptymalizowany jak najlepiej pod kątem jasności, kontrastu i innych cech związanych z jakością.
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) służy również do kontrolowania tego, w jaki sposób 14-bitowy sygnał z przetwornika mapowany jest na 8-bitowy obraz: liniowo lub za pomocą krzywej wyrównania histogramu. Wyrównanie histogramu rozciąga poziomy sygnału przychodzącego, zapewniając lepszy kontrast obrazu. Na przykład w scenie z dużym płaskim tłem i jednym małym, ale bardzo ciepłym obiektem krzywa liniowa powodowałaby utratę poziomów sygnału znajdujących się pomiędzy obiektem a tłem. Wyrównanie histogramu zapewnia przydzielenie poziomów sygnału wyłącznie do tła i obiektów (a nie do poziomów pośrednich).
W kamerach termowizyjnych Axis domyślnym trybem jest dynamiczne wyrównanie histogramu, zmieniające wartość wyrównania w zależności od sygnału przychodzącego. W scenach z niskim poziomem sygnału wynikowa krzywa jest niemal liniowa, a w scenach z wysokim kontrastem konieczny jest wysoki poziom wyrównania. Oznacza to korzyści z wyrównania w każdej sytuacji; kiedy w scenie jest tylko szum, kamera nie przeprowadza wyrównania.

Kąt
Pole widzenia w odniesieniu do standardowego obiektywu aparatu 35 mm, wyrażone w stopniach, np. 30°. Jest to obszar objęty przez obiektyw; kąt widzenia zależy od długości ogniskowej obiektywu. Obiektyw szerokokątny ma krótką długość ogniskowej i szersze pole widzenia niż obiektyw standardowy lub teleobiektyw, które mają większe długości ogniskowej.

ARP (Address Resolution Protocol) 
Protokół ten służy do powiązania adresu IP z adresem MAC (sprzętowym). W lokalnej sieci publikowane jest żądanie wykrycia adresu MAC dla danego adresu IP.

ARTPEC (Axis Real Time Picture Encoder)
Opracowany przez Axis procesor służący do kompresji obrazu. ARTPEC wraz z powiązanym oprogramowaniem obsługuje wiele przetworników CCD i CMOS, ma wbudowaną funkcję wyostrzania, kompensacji podświetlenia, redukcji szumu oraz ustawiania balansu bieli; obsługuje również wiele strumieni MJPEG, MPEG-4, maksymalnie 30 kl./s z czterech źródeł obrazu wideo jednocześnie oraz kompresję w czasie rzeczywistym do 45 Mpix/sekundę. 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
Obwód przeznaczony dla konkretnego zastosowania, w przeciwieństwie do ogólnego obwodu, takiego jak mikroprocesor. 

Współczynnik proporcji
Stosunek szerokości do wysokości obrazu. Najczęściej używanym w telewizorach i monitorach komputerowych współczynnikiem proporcji jest 4:3. Telewizja HDTV używa współczynnika proporcji 16:9.

Automatyczne ustawianie przysłony (Autoiris/DC-Iris)
Przysłona taka jest podłączona elektronicznie do kamery, automatycznie regulując ilość światła.

AVI (Audio Video Interleave)
Format wideo obsługujący jednoczesne odtwarzanie obrazu wideo i dźwięku. 

Mapa bitowa
Mapa bitowa to plik danych przedstawiający kwadratową siatkę pikseli. Określa on miejsce wyświetlania i kolor każdego z pikseli („bitu”) na obszarze wyświetlania. Taki rodzaj obrazu nazywany jest też „grafiką rastrową”. Pliki GIF i JPEG to przykłady typów plików zawierających mapy bitowe. 

Ponieważ mapy bitowe wykorzystują metodę rastrową, nie można ich w prosty sposób przeskalować bez utraty rozdzielczości. Z kolei grafiki wektorowe do przedstawienia obrazu wykorzystują kształty geometryczne, więc można je szybko przeskalować. 

Przepływność
Przepływność (podawana w kbit/s lub Mbit/s) często nazywana jest szybkością, ale w rzeczywistości określa ona liczbę bitów na jednostkę czasu, a nie odległość na jednostkę czasu. 

Bluetooth
Bluetooth to otwarty standard bezprzewodowej transmisji głosu i danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi (komputerami PC, palmtopami, telefonami i drukarkami).

Bonjour
Protokół ten, zwany również protokołem sieciowym niewymagającym konfiguracji, umożliwia automatyczne wykrywanie komputerów, urządzeń i usług w sieciach IP. Protokół Bonjour umożliwia automatyczne wykrywanie urządzeń bez konieczności podawania adresów IP lub konfigurowania serwerów DNS. Protokół Bonjour opracowała firma Apple Computer Inc.

BOOTP (Bootstrap Protocol)
.Protokół, który może automatycznie skonfigurować urządzenie sieciowe (czyli przydzielić mu adres IP). 
BOOTP jest podstawą bardziej zaawansowanego protokołu dynamicznego konfigurowania hostów (DHCP).

Połączenie szerokopasmowe
Jest to metoda przesyłania danych, w której z tego samego nośnika korzysta dwa lub więcej sygnałów. Zazwyczaj określenie to służy do opisania szybkiej transmisji danych.

CCD (Charged Coupled Device)
Jest to światłoczuła matryca używana w wielu kamerach i aparatach cyfrowych, składająca się z dużego zintegrowanego obwodu zawierającego setki tysięcy pikseli, konwertujących energię świetlną na sygnały elektroniczne. Rozmiar matrycy CCD podaje się zgodnie z długością jej przekątnej: 1/4", 1/3", 1/2" lub 2/3". Więcej informacji: CCD a CMOS

CGI (Common Gateway Interface)
Jest to interfejs umożliwiający komunikację pomiędzy serwerem WWW a innymi programami (CGI). Na przykład strona HTML z formularzem może używać programu CGI w celu przetwarzania danych po ich przesłaniu.

CIF (Common Intermediate Format)
CIF oznacza rozdzielczość analogowego obrazu wideo: 352x288 pikseli (PAL) i 352x240 pikseli (NTSC). Patrz hasło Rozdzielczość.

Klient/serwer
Klient/serwer to zależność pomiędzy dwom programami komputerowymi, z których jeden (zwany klientem) wysyła żądanie usługi do drugiego programu (zwanego serwerem), który realizuje takie żądanie. Zazwyczaj wiele klientów korzysta z usług wspólnego serwera. Przeglądarka internetowa to klient, który wysyła żądania usług (przesłania stron internetowych lub plików) do serwera WWW.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
CMOS to powszechnie stosowany rodzaj półprzewodnika z obwodami dodatnimi i ujemnymi. Ponieważ w danym momencie zamknięty jest tylko jeden rodzaj obwodu, procesory CMOS wymagają mniej mocy niż procesory z jednym rodzajem tranzystora. Przetworniki obrazu CMOS umożliwiają również wbudowanie do tego samego procesora obwodów przetwarzania obrazu, co nie jest możliwe w przypadku matryc CCD, które dodatkowo charakteryzują się wyższym kosztem wytwarzania. Więcej informacji: CCD a CMOS

Przewód koncentryczny
Przewody koncentryczne są zazwyczaj używane do przesyłania analogowego sygnału wideo w systemach CCTV. Są one również wykorzystywane przez sieci telewizji kablowej.

Kodek
Kodek to zazwyczaj koder/dekoder. Kodeki stosuje się w obwodach lub procesorach zintegrowanych konwertujących na przykład analogowe sygnały audio i wideo na sygnał cyfrowy w celu jego dalszej transmisji. Kodeki służą również do konwertowania odebranego sygnału cyfrowego z powrotem na format analogowy. Kodek przeprowadza konwersję sygnału analogowego na cyfrowy i odwrotnie z użyciem tego samego procesora. 

„Kodek” może również oznaczać kompresję/dekompresję; w takim przypadku oznacza on algorytm lub program komputerowy służący do zmniejszania rozmiaru dużych plików i programów.

Obraz kompozytowy
Rodzaj sygnału wideo, w którym połączone są sygnały czerwone, zielone i niebieskie (a czasami również sygnały wideo).

Kompresja
Patrz Kompresja obrazu.

Kontrast
Określa różnicę jasności pomiędzy najjaśniejszymi a najciemniejszymi częściami obrazu lub strumienia wideo.

Jednostka sterująca
W przypadku systemów CCTV z więcej niż jedną kamerą konieczne jest kontrolowanie sygnałów wideo przesyłanych do rejestratorów i monitorów. Jednostki te dzielą się na trzy rodzaje: multipleksery, switche i quad.

DC-Iris
Przysłona taka jest podłączona elektronicznie do kamery, automatycznie regulując ilość światła.

Dekoder
Patrz hasło „dekoder wideo”. 

Usuwanie przeplotu
Patrz hasło „przeplot”.

Zakres detekcji
Jednym z podstawowych zadań kamery termowizyjnej jest wykrywanie niepożądanych osób z dużej odległości. Aby określić zakres detekcji kamery, czyli odległość, w jakiej kamera w idealnych warunkach jest w stanie wykryć obiekt, firma Axis wykorzystuje kryteria Johnsona.
Zakres detekcji według kryteriów Johnsona
Rozdzielczość wymagana do wykrycia obiektu jest podawana w pikselach i określana za pomocą kryteriów Johnsona. Amerykański naukowiec wojskowy, John Johnson, opracował tę metodę w celu szacowania skuteczności wykrywania przez czujniki w latach 50-tych ubiegłego wieku. Obiekt ten może być osobą, zazwyczaj o szerokości do 0,75 m (2,46 ft) lub pojazdem o szerokości do 2,3 m (7,55 ft). Johnson mierzył zdolność obserwatorów do zidentyfikowania modeli celów w różnych warunkach, a następnie opracował kryteria minimalnej wymaganej rozdzielczości. Kryteria te zapewniają 50% prawdopodobieństwa, że obserwator zauważy dany obiekt przy określonym poziomie. W przypadku czujników termicznych różnica temperatur pomiędzy obiektem a tłem musi według kryteriów Johnsona wynosić co najmniej 2°C (3,6°F). Poziomy kryteriów Johnsona wykorzystywane w kamerach termowizyjnych Axis są następujące:

  • Do detekcji (kiedy obserwator widzi obiekt) konieczne jest co najmniej 1,5 piksela.
  • Do rozpoznania obiektu (kiedy obserwator potrafi rozpoznać obiekt, na przykład osobę stojącą przed płotem) konieczne jest co najmniej 6 pikseli.
  • Do identyfikacji obiektu (kiedy obserwator potrafi zidentyfikować obiekt i jego cechy charakterystyczne, na przykład osobę trzymająca łom w ręku) konieczne jest co najmniej 12 pikseli.

Kryteria Johnsona opracowano przy założeniu, że informacje wizualne są przetwarzane przez człowieka. Podczas przetwarzania tych informacji przez algorytm do wiarygodnej identyfikacji konieczne są szczegółowe wymogi dotyczące liczby pikseli. Wszystkie algorytmy aplikacji służących do analizy wideo potrzebują konkretnej liczby pikseli, ale liczba ta różni się w zależności od algorytmu. Nawet jeśli człowiek jest w stanie wykryć obiekt, algorytm aplikacji zazwyczaj potrzebuje do poprawnego działania większej liczby pikseli w danym zakresie detekcji.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protokół dynamicznego konfigurowania hostów (DHCP) umożliwia administratorom sieci automatyzację i centralne zarządzanie przydzielaniem adresów IP urządzeniom sieciowym w obrębie sieci. 

DHCP wykorzystuje koncepcję „wypożyczania” adresu IP na określony czas. Czas ten może być różny i zależy od tego, przez ile czasu użytkownik będzie prawdopodobnie potrzebować połączenia sieciowego w danym miejscu. 

DHCP obsługuje również adresy statyczne, na przykład przydzielane komputerom, na których uruchomione są serwery WWW, które potrzebują stałego adresu IP.

DNS (Domain Name System)
Systemu nazw domen (DNS) używa się do lokalizacji i zmiany nazw domen na adresy IP. Nazwa domeny to łatwy do zapamiętania konkretny adres internetowy. Na przykład domenę www.example.com łatwiej zapamiętać niż adres 192.0.34.166. Tabele nazw domen przechowywane są na serwerach nazw domen.

Serwer domeny
Domen mogą również używać organizacje, które chcą scentralizować zarządzanie komputerami (Windows). Każdy użytkownik w domenie ma konto, które zazwyczaj umożliwia zalogowanie się i używanie dowolnego komputera w domenie, choć mogą być zastosowane pewne ograniczenia. Serwer domeny to serwer służący do uwierzytelniania użytkowników w sieci. 

Duplex
Patrz Full-duplex.

Widmo elektromagnetyczne
Poza zakresem światła widzialnego znajduje się zakres światła podczerwonego (IR) i ultrafioletowego (UV), którego ludzkie oko nie jest w stanie zarejestrować. Przetworniki optyczne kamer są w stanie wykryć część zakresu bliskiej podczerwieni (NIR), od 700 nanometrów do około 1000 nanometrów. Niewyfiltrowanie takiego zakresu może zaburzać barwę obrazu. Konieczne jest zatem zastosowanie filtra: szklanej soczewki umieszczanej pomiędzy obiektywem a przetwornikiem obrazu. Takie blokowanie promieniowania podczerwonego nazywa się często filtrem odcinania podczerwieni; dzięki niemu barwy interpretowane są tak samo, jak przez ludzkie oko.

Filtr odcinający podczerwień można usunąć, aby zwiększyć możliwości kamery w zakresie dostarczania dobrej jakości obrazów przy słabym oświetleniu lub w ciemności. Dzięki temu przetwornik obrazu kamery może wykorzystać bliską podczerwień do rejestracji czarno-białych obrazów wysokiej jakości. Kamery wykorzystujące bliską podczerwień są czasami określane jako kamery pracujące w trybie dzień-noc lub kamery wrażliwe na podczerwień. Nie oznacza to, że generują one obrazy w podczerwieni. Obrazy w podczerwieni generowane są tylko przez kamery pracujące w tym zakresie promieniowania, będące w stanie wykrywać światło (ciepło) z zakresu dalekiej podczerwieni (LWIR) wytwarzane przez obiekty i żywe organizmy. Na obrazach rejestrowanych w podczerwieni cieplejsze obiekty (np. ludzie i zwierzęta) odznaczają się na zazwyczaj chłodniejszym tle. Kamery rejestrujące obraz w podczerwieni są nazywane kamerami termowizyjnymi.

Podobnie jak każda inna kamera, kamera termowizyjna lub kamera z alarmem temperaturowym gromadzi promieniowanie elektromagnetyczne, przetwarzając je na obraz. Konwencjonalne kamery działają w zakresie widzialnego promieniowania świetlnego (o długości fali mniej więcej od 400 do 700 nanometrów, czyli 0,4–0,7 μm), natomiast kamery termowizyjne zaprojektowano tak, aby wykrywały promieniowanie o większej długości fali. Kamery termowizyjne zazwyczaj pracują w zakresie średniej podczerwieni (MWIR), czyli mniej więcej 3–5 µm lub zakresie dalekiej podczerwieni (LWIR), czyli około 8–14 µm.

Niechłodzone mikrobolometry wykorzystywane w produktach Axis (i niemal wszystkie mikrobolometry) działają w zakresie LWIR, czyli 8–14 µm. Jest to również zakres długości fal, w którym żywe organizmy (np. ludzie) osiągają szczyt wartości na krzywej Plancka; dlatego właśnie kamery termowizyjne tak dobrze radzą sobie z wykrywaniem osób

Emisyjność
Wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera absolutnego (0 Kelvin [0 K / 273°C / 459°F]) emitują promieniowanie podczerwone. Nawet zimne obiekty, takie jak lód, emitują promieniowanie podczerwone, jeśli ich temperatura przekracza -273°C. Czym cieplejszy obiekt, tym więcej emituje on promieniowania cieplnego. Czym wyższa różnica temperatur pomiędzy obiektem a otoczeniem, tym wyraźniejszy obraz termowizyjny. Jednak kontrast obrazu termowizyjnego nie zależy tylko od jego temperatury, ale również od emisyjności.

Emisyjność (e) danego materiału to wartość jego zdolności absorpcji i emisji energii cieplnej. Emisyjność w dużym stopniu zależy od właściwości materiału, takich jak przewodność cieplna (miara tego, jak dobrze materiał przewodzi ciepło). Promieniowanie wchłonięte przez daną powierzchnię musi zostać przez nią wyemitowane po pewnym czasie. Emisyjność materiałów wynosi od 0 do 1. Tak zwana „czarna materia” pochłania całe promieniowanie, ma więc emisyjność e=1, natomiast materiały lepiej odbijające promieniowanie mają niższą emisyjność. Większość materiałów, takich jak drewno, beton, kamień, ludzka skóra i roślinność ma wysoką emisyjność (0,9 lub wyższą) w zakresie LWIR. Z kolei większość metali ma niską emisyjność (0,6 lub niższą), zależnie od wykończenia powierzchni — czym bardziej błyszcząca powierzchnia, tym niższa emisyjność.

Promieniowanie cieplne, którego nie wchłania materiał, jest odbijane. Czym wyższa wartość odbitego promieniowania, tym większe ryzyko niewłaściwej interpretacji wyników pomiaru. Aby uniknąć nieprawidłowych odczytów, należy wybrać taki kąt pomiaru, aby zminimalizować odbicia. Jeżeli materiał zazwyczaj zachowuje się w spektrum światła widzialnego jak lustro, to podobnie będzie się on zachowywał w zakresie LWIR. Taki materiał może przysparzać trudności podczas monitorowania, ponieważ na odczyt temperatury mogą wpływać inne obiekty odbijające się w obserwowanym przedmiocie. Ogólnie rzecz biorąc, kamery Axis z alarmem temperaturowym najlepiej działają przy obiektach o wysokiej emisyjności (powyżej 0,9), ale można obserwować również obiekty o niższej emisyjności (powyżej 0,5), pod warunkiem starannej konfiguracji parametrów pomiaru.

Należy wziąć pod uwagę występowanie fałszywych alarmów, na przykład w sytuacji, gdy strefę alarmu zdefiniowano w pobliżu wejścia lub szklanych drzwi, w których odbija się przechodząca osoba. Takie odbicie może wyzwolić alarm. Podobnie może dziać się w przypadku odbicia od wody czy kałuż.

Enkoder
Patrz „Wideoenkoder”.

Ethernet
Ethernet to najczęściej stosowana technologia lokalnych połączeń sieciowych. Sieć LAN Ethernet zazwyczaj wykorzystuje specjalne przewody lub sploty. Najczęściej stosowane są systemy 10BASE-T and 100BASE-T10, zapewniające szybkość transmisji do odpowiednio 10 Mbps i 100 Mbps. Więcej informacji: Sieci IP

ETRAX (Ethernet Token Ring AXIS)
Procesor ETRAX stanowi podstawę technologii Axis i „mózg” większości naszych produktów. Wielozadaniowy procesor Linux ze zintegrowaną obsługą sieci Ethernet i wszechstronnymi opcjami We./Wy. 

Strefa ekspozycji
W celu optymalizacji skuteczności detekcji kamery termowizyjnej należy odpowiednio ustawić strefę ekspozycji, w zależności od sceny. Nie zaleca się obliczania histogramu dla całej sceny, jeśli nie ma być ona objęta w całości obserwacją. Może to spowodować rozmieszczenie poziomów koloru na obiektach, które nie należą do obszaru zainteresowania. Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić strefę ekspozycji w obszarze zainteresowania. Strefa ekspozycji oznacza strefę, w której kamera optymalizuje obraz w zdefiniowanym obszarze zainteresowania, ignorując pozostałe obszary obrazu, nawet jeśli spowoduje to ich zniknięcie. Jest to niezwykle ważna funkcja, która może znacząco wpłynąć na efektywność monitorowania, nawet jeśli całościowy obraz wygląda poprawnie.

Ustawienia fabryczne
Są to ustawienia wprowadzone fabrycznie do urządzenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zresetowania ustawień do ustawień fabrycznych, zazwyczaj będzie się to wiązało z usunięciem wszystkich ustawień użytkownika. 

Firewall
Firewall to bariera pomiędzy sieciami, na przykład pomiędzy siecią lokalną a internetem. Firewall umożliwia dostęp do zasobów innej sieci tylko upoważnionym użytkownikom. Firewall może być urządzeniem fizycznym lub programem zainstalowanym na komputerze. 

Stała przysłona
W przypadku wnętrz, gdzie poziom oświetlenia może być stały, można użyć obiektywu ze stałą przysłoną. Oznacza to, że nie można regulować przysłony, która ma ustaloną, niezmienną wartość f. Kamera może kompensować zmiany w poziomie oświetlenia poprzez regulację czasu ekspozycji lub użycie wzmocnienia.

Długość ogniskowej 
Długość ogniskowej obiektywu mierzy się w milimetrach; jest to szerokość poziomego pola widzenia, które z kolei podawane jest w stopniach.

FTP (File Transfer Protocol)
Protokół przesyłania plików FTP wykorzystuje protokoły TCP/IP do przesyłania plików pomiędzy komputerami/urządzeniami w sieci. 

Klatka
Klatka to pełen obraz wideo. W formacie przeplotu 2:1 
formatów RS-170 i CCIR klatka zawiera dwa pola składające się z 262,5 lub 312,5 linii z przeplotem przy 60 lub 50 Hz, tworzących pełną klatkę, wyświetlaną z częstotliwością 30 lub 25 Hz. W przypadku kamer wideo ze skanowaniem progresywnym każda klatka skanowana jest po jednej linii, bez przeplotu; większość klatek wyświetlanych jest z częstotliwością 30 i 25 Hz.

Poklatkowość
Częstotliwość aktualizacji strumienia wideo, podawana jako liczba klatek na sekundę (kl./s lub fps). Wyższa poklatkowość przydaje się wtedy, gdy strumień wideo zawiera poruszające się obiekty, zapewnia ona bowiem spójną jakość obrazu. Więcej informacji: Regulacja poklatkowości

Full-duplex
Jednoczesne przesyłanie danych w dwóch kierunkach. W systemie audio full-duplex może na przykład oznaczać system telefonii. Half-duplex również zapewnia komunikację dwukierunkową, ale tylko w jedną stronę jednocześnie, jak na przykład w krótkofalówkach. Patrz także „Simplex”. Więcej informacji: Dźwięk

Wzmocnienie
Wzmocnienie to współczynnik wzmocnienia oraz stopień, w jakim wzmacniacz analogowy poprawia siłę sygnału. Współczynniki wzmocnienia zazwyczaj podawane są jako moc. Wzmocnienie najczęściej podaje się w decybelach (dB). 

Bramka
Bramka to punkt w sieci, stanowiący punkt dostępu do innej sieci. Na przykład w sieci firmowej serwer często jest bramką, która działa jako serwer proxy oraz firewall. Bramka jest często powiązana z routerem, który kieruje przychodzące pakiety danych we właściwe miejsce, oraz switchem, który podaje pakietowi danych ścieżkę prowadząca do i z bramki.

GIF (Graphics Interchange Format)
GIF to jeden z najczęściej stosowanych formatów plików używanych na stronach internetowych. Ma on dwa formaty plików, 87a i 89a. Wersja 89a obsługuje animację, czyli krótką sekwencję obrazów w ramach jednego pliku GIF. GIF89a może również mieć przeplot.

GOV (Group Of VOPs)
Grupa VOP to podstawowa jednostka strumienia wideo kodowanego w H.264. GOV zawiera równe rodzaje i liczby VOP (I-VOP, P-VOP itp.), określane przez długość i strukturę GOV. Patrz także „VOP”.

Długość GOV
Długość GOV określa liczbę obrazów (VOP) w strukturze GOV. Patrz także „GOV” i „VOP”.

Struktura GOV
Struktura GOV opisuje skład strumienia wideo H.264 pod kątem typu obrazów (I-VOP lub P-VOP) w strumieniu oraz ich kolejność. Patrz także „GOV” i „VOP”.

H.264
Znana również jako MPEG-4 Part 10. Jest to nowy standard kompresji cyfrowych obrazów wideo. Kompresja H.264 oferuje wyższa rozdzielczość wideo niż MJPEG lub MPEG-4 przy tej samej przepływności i przepustowości lub tę samą jakość wideo przy niższej przepływności. 

Half-duplex
Patrz „Full-duplex”. 

HDTV (High-definition television)
HDTV zapewnia rozdzielczość nawet pięć razy wyższą niż standardowa rozdzielczość telewizji analogowej. HDTV zapewnia lepsze odwzorowanie kolorów i format 16:9. Najważniejsze standardy HDTV to SMPTE 296M i SMPTE 274M, opracowane przez stowarzyszenie techników Society of Motion Picture and Television Engineers, SMPTE. Więcej informacji: HDTV

HTML (Hypertext Markup Language, hipertekstowy język znaczników)
HTML to zestaw znaczników (kodów) używanych w pliku wyświetlanym w przeglądarce internetowej. Znaczniki zawierają informacje o tym, w jaki sposób przeglądarka ma wyświetlać tekst i obrazy.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych)
HTTP to zestaw reguł wymiany plików (tekstu, obrazów, dźwięku, wideo i innych plików multimedialnych) w sieci WWW. Protokół HTTP działa wraz z zestawem protokołów TCP/IP.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL)
HTTPS to protokół internetowy, służący do szyfrowania i odszyfrowywania żądań stron i stron zwracanych przez serwer. 

Zaszyfrowana wymiana informacji opiera się na użyciu certyfikatu HTTPS (wydawanego przez odpowiedni organ), który gwarantuje autentyczność serwera.

Niektóre produkty Axis zawierają oprogramowanie opracowywane w ramach projektu OpenSSL, przeznaczone do użytku w zestawie OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) oraz oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga (eay@cryptsoft.com). 

Węzeł
Węzeł (sieciowy) służy do podłączania wielu urządzeń do sieci. Węzeł przesyła wszystkie dane do wszystkich podłączonych urządzeń, natomiast switch przesyła dane wyłącznie do tego urządzenia, dla którego są one przeznaczone.

IEEE 802.11
Grupa standardów bezprzewodowych sieci LAN. Standard 802.11 obsługuje transmisję 1 lub 2 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz. IEEE 802.11b obsługuje przesyłanie danych z prędkością do 11 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz, natomiast 802.11g umożliwia przesyłanie danych z prędkością 54 Mbit/s w paśmie 5 GHz.

Niektóre produkty Axis zawierają oprogramowanie opracowywane w ramach projektu OpenSSL, przeznaczone do użytku w zestawie OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) oraz oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga (eay@cryptsoft.com). 

Kompresja obrazu
Kompresja obrazy umożliwia zmniejszenie rozmiaru obrazu (w bajtach). Dwa najczęściej stosowane formaty kompresji to JPEG i GIF. Patrz także „MPEG” i „MJPEG”. Więcej informacji: Standardy kompresji

Przeplot
Obraz wideo z przeplotem to obraz z 50 zdjęciami (polami) zarejestrowanymi w jednej sekundzie, z których dwa następujące po sobie pola (w połowie wysokości) są łączone w jedną klatkę. Technologię przeplotu opracowano wiele lat temu do celów telewizji analogowej; jest ona nadal powszechnie stosowana. Daje ona dobre rezultaty w przypadku ruchu w standardowych obrazach TV, choć wiąże się to zawsze z pewnym stopniem zniekształcenia.

Aby można było oglądać obraz wideo z przeplotem na przykład na ekranie komputera, należy najpierw usunąć przeplot i utworzyć wideo progresywne, składające się z pełnych obrazów wyświetlanych z prędkością 25 klatek na sekundę. Patrz również „Skanowanie progresywne”. Więcej informacji: Skanowanie progresywne a przeplot

IP (protokół internetowy)
Protokół internetowy to metoda przesyłania danych w sieci. Dane są dzielone na indywidualne i niezależne „pakiety”. Każdy komputer (host) w internecie ma co najmniej jeden adres służący do odróżnienia go od innych, a każdy pakiet z kolei zawiera adres nadawcy i adresata. 

Protokół IP zapewnia dostarczanie pakietów danych pod właściwy adres. Protokół IP to protokół, który nie bazuje na połączeniach; oznacza to, że pomiędzy końcowymi punktami nie jest nawiązywane połączenie, pakiety mogą być przesyłane różnymi drogami i nie muszą docierać do miejsca przeznaczenia we właściwej kolejności. 

Po dotarciu pakietów danych we właściwe miejsce do ich ułożenia we właściwej kolejności stosowany jest protokół Transmission Control Protocol (TCP). Patrz także „TCP”.

Adres IP
Adres IP to adres w sieci IP, używany przez komputer/urządzenie podłączone do tej sieci. Adresy IP umożliwiają wszystkim podłączonym komputerom/urządzeniom odnajdywanie się w sieci i przesyłanie danych. 

Aby uniknąć konfliktów, każdy adres IP w sieci musi być unikalny. Adres IP może być stały, tak aby się nie zmieniał; może on też być przydzielany dynamicznie (i automatycznie) przez DHCP. 

Adres IP składa się z czterech grup (czwórek) cyfr dziesiętnych oddzielonych kropkami, np. 130.5.5.25. Różne części adresu IP oznaczają inne rzeczy. Część adresu to numer (adres) sieci, a inne numery oznaczają adres urządzenia lokalnego. Patrz również „Protokół internetowy”.

Kamera IP
Określenia kamera IP, kamera sieciowa i kamera internetowa oznaczają to samo: kamerę podłączoną do komputera. Kamera taka wymaga jedynie połączenia z siecią. Więcej informacji: Czym jest kamera sieciowa?

Podczerwień (IR)
Promieniowanie podczerwone to promieniowanie emitowane na większej długości fali niż światło widzialne, co oznacza, że nie widać go gołym okiem. Promieniowanie podczerwone może być wykryte jako ciepło i może być wyświetlane na ekranie lub zarejestrowane przez kamerę cyfrową; w takim przypadku cieplejsze obiekty są jaśniejsze od otoczenia (np. ludzkie ciało na chłodniejszym tle). 

Ponieważ kamery rejestrujące obraz w kolorze „widzą” promieniowanie podczerwone i światło widzialne, wyposaża się je w filtr odcinający podczerwień, tak aby zapobiec zniekształceniu kolorów rejestrowanych przez ludzkie oko. Aby użyć kamery w ciemnym otoczeniu lub w nocy, można usunąć filtr, tak aby promieniowanie podczerwone docierało do przetwornika obrazu, umożliwiając jego rejestrację. 

Na potrzeby dozoru nocnego można zamontować oświetlenie w podczerwieni, które nie emituje widzialnego światła. 

Wejścia/Wyjścia (We./Wy.)
Cyfrowe wejścia/wyjścia kamery cyfrowej można wykorzystać na przykład do podłączenia dowolnego urządzenia, które jest w stanie przełączać obwód otwarty i zamknięty. 

Jeżeli jako urządzenie wejściowe użyty zostanie przełącznik drzwiowy, to otwarcie drzwi może wyzwolić przesłanie obrazów wideo i komunikatów. 
Wyjścia można na przykład użyć do automatycznego uruchomienia syreny alarmowej po wykryciu ruchu.

Czas integracji
Piksel niechłodzonego mikrobolometru mierzy zmiany oporu. Zmiana oporu powoduje również zmianę natężenia prądu. Dzięki wykorzystaniu specjalnego obwodu odczytu (ROC lub ROIC) zawierającego przetwornik prądowy można zmierzyć napięcie. Zmiana natężenia zostaje zintegrowana, a po pewnym czasie zmiana napięcia sygnału jest dostępna jako sygnał wyjściowy. Czas integracji zależy zarówno od częstotliwości odświeżania (poklatkowości) i liczby pikseli. Piksele w wierszu lub kolumnie (w zależności od budowy przetwornika i ROIC) odczytywane są jednocześnie. Oznacza to, że maksymalny czas integracji mikrobolometru musi być krótszy niż współczynnik pomiędzy czasem klatki i liczbą wierszy/kolumn.

ISMA (Internet Streaming Media Alliance)
Stowarzyszenie ISMA utworzyło specyfikację ułatwiającą współpracę różnych klientów i serwerów podczas przesyłania strumienia MPEG-4 w sieci. Patrz: www.isma.tv

I-VOP
Patrz „VOP”.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG to typ pliku używany najczęściej wraz z formatem GIF. Obraz JPEG to mapa bitowa z rozszerzeniem „.jpg” lub „.jpeg”. Podczas tworzenia obrazu JPEG można skonfigurować stopień kompresji. Najniższa kompresja (tj. najwyższa jakość) oznacza duży rozmiar pliku; oznacza to, ze jakość obrazu i rozmiar pliku są od siebie zależne. 

kbit/s (kilobity na sekundę)
Jednostka przepływności, tj. prędkość, z jaką bity przepływają przez dany punkt. Patrz również „Przepływność”.

LAN (Local Area Network, sieć lokalna)
Sieć LAN to grupa komputerów i powiązanych urządzeń, które współdzielą zasoby na ograniczonym obszarze geograficznym.

Obiektyw
Obiektyw (lub zespół obiektywów) ma kilka funkcji. Obejmują one:

  • definiowanie pola widzenia — tego, jaka część sceny jest widoczna na obrazie oraz poziomu szczegółów;
  • kontrolowanie ilości światła docierającej do przetwornika obrazu, tak aby zapewnić właściwą ekspozycję.

Obraz jest przybliżany poprzez regulację elementów zespołu obiektywu lub poprzez zmianę odległości pomiędzy zespołem obiektywu a przetwornikiem obrazu.

Obiektywy atermiczne
System kamer ma wiele właściwości, na które może wpływać temperatura. Ze względu na ten wpływ, systemy optyczne tracą ostrość przy zmianie temperatury. Oznacza to, że system optyczny traci ostrość rejestrowanego obrazu przy zmianie temperatury. Ponieważ kamery do monitoringu zazwyczaj montuje się w środowiskach o zmiennej temperaturze, należy stosować w nich systemy optyczne, które nie reagują na zmiany temperatury w otoczeniu. Jest to szczególnie ważne w zakresie podczerwieni. Pasywne atermiczne systemy optyczne muszą więc być wykorzystywane w systemach monitoringu. Jednym ze sposobów na zapewnienie atermiczności jest dopasowanie materiału obiektywu do materiału obudowy modułu optycznego. W zależności od stopnia złożoności systemu optycznego można zaprojektować różne systemy atermiczne.

Światłoczułość
Patrz „Minimalne oświetlenie”. 

Linux
Linux to otwarty system z rodziny systemów Unix. Jest on łatwo dostępny i niezawodny, zyskał więc popularność u twórców oprogramowania otwartego na otwartym kodzie źródłowym oraz u komercyjnych twórców oprogramowania.

Luks
Standardowa jednostka pomiaru oświetlenia.

Adres MAC (Media Access Control)
Adres MAC to unikalny identyfikator powiązany z urządzeniem sieciowym, a dokładniej — jego interfejsem sieciowym. Na przykład karta sieciowa komputera ma własny adres MAC. 

Ręczne ustawienie przysłony
Jest to opcja będąca przeciwieństwem automatycznego ustawienia przysłony, co oznacza, że przysłonę należy ustawić ręcznie, aby wyregulować ilość światła docierającą do przetwornika obrazu.

Mbit/s (megabity na sekundę)
Jednostka przepływności, tj. prędkość, z jaką bity przepływają przez dany punkt. Zazwyczaj nazywana „prędkością” sieci. Prędkość sieci LAN może wynosić 10 lub 100 Mbit/s. Patrz również „Przepływność”.

Mikrobolometr
Wśród rożnych typów mikrobolometrów wyróżnia się dwa główne typy niechłodzonych mikrobolometrów: VOx i a-Si. Oba maja takie same parametry w przypadku obrazowania termowizyjnego. Każdy mikrobolometr to piksel.

Minimalne oświetlenie
Najmniejsza ilość światła, jaka musi dotrzeć do kamery, aby można było uzyskać obraz o użytecznej jakości. Minimalne oświetlenie podaje się w luksach (lx), będących jednostka miary natężenia oświetlenia. Ogólnie rzecz biorąc, o ile obraz nie jest prześwietlony, będzie on mieć lepszą jakość, jeśli w scenie będzie więcej światła. Jeśli ilość światła będzie niewystarczająca, obraz będzie ciemny lub niewyraźny. Ilość światła wymagana do zarejestrowania obrazu dobrej jakości zależy od kamery i jej światłoczułości.  

Monitor
Monitor jest podobny do telewizora, ale nie ma podzespołów umożliwiających odbiór sygnału telewizyjnego.

MJPEG
Motion JPEG (MJPEG) to prosta technika kompresji/dekompresji wideo sieciowego. Gwarantuje ona małe opóźnienie i stałą jakość obrazu niezależnie od ruchu obiektów lub złożoności obrazu. Jakość obrazu kontroluje się poprzez regulację poziomu kompresji, co z kolei pozwala kontrolować rozmiar pliku i przepływność. 
Ze strumienia MJPEG można łatwo wyodrębnić pojedyncze obrazy wysokiej jakości. Patrz także „JEPG” i „GIF”. Więcej informacji: Standardy kompresji

Megapiksel
Patrz „Piksel”.

MPEG (Moving Picture Experts Group)
Grupa ekspercka Moving Picture Experts Group opracowuje standardy kompresji cyfrowego sygnału audio i wideo. Działa ona pod auspicjami International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO). Standardy MPEG ciągle ewoluują, a każdy z nich służy do innego celu. Więcej informacji: Standardy kompresji

MPEG-2
MPEG-2 to opis grupy standardów kodowania audio i wideo, zazwyczaj używanych do kodowania audio i wideo w celu nadawania, w tym sygnału cyfrowej telewizji satelitarnej i kablowej. MPEG-2, z pewnymi modyfikacjami, jest również formatem kodowania używanym w standardowych komercyjnych filmach DVD. Więcej informacji: Standardy kompresji

MPEG-4
MPEG-4 to grupa standardów kodowania audio i wideo oraz powiązanych technologii. Standardu MPEG-4 używa się zazwyczaj do kodowania strumieni przesyłanych w internecie oraz plików nagrywanych na płyty kompaktowe, w wideofonach oraz w telewizji.
Większość funkcji MPEG-4 jest zależnych od decyzji twórców, którzy mogą ich używać lub nie. Oznacza to, że nigdzie nie ma kompleksowych wdrożeń standardów MPEG-4. Z tego powodu standard opiera się na koncepcji „profili”, czyli „poziomów”, umożliwiając włączenie konkretnego zestawu funkcji odpowiednich dla danego zastosowania. Więcej informacji: Standardy kompresji

Multicast
Technologia, która pozwala zmniejszyć wykorzystanie przepustowości poprzez jednoczesne dostarczanie pojedynczego strumienia danych do wielu odbiorców w sieci. Patrz także „Unicast”.

Multiplekser
Multiplekser to switch o dużej prędkości, który dostarcza pełnoekranowe obrazy z maksymalnie 16 kamer analogowych. Multipleksery są w stanie odtwarzać cały materiał z jednej kamery bez zakłóceń z pozostałych kamer w systemie.

NETD
Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) to najpopularniejszy sposób określania wydajności przetwornika termowizyjnego. NETD określa próg szumu, w którym obiekty o temperaturze poniżej danej wartości zostaną ukryte w szumie, a obiekty o temperaturze powyżej tej wartości będą widoczne. Czym niższa wartość NETD, tym lepiej.

Na przykład, jeśli przetwornik ma wartość NETD 50 mK, oznacza to, że obiekty z różnicą temperatury poniżej 50 mK będą niewidoczne.

Jednakże NETD ma dwie wady. Po pierwsze, istnieje kilka sposobów na obliczenie NETD, które nie zawsze dają ten sam wynik; NETD można również obliczać w różnych temperaturach otoczenia lub przy różnych wartościach F, co daje różne wyniki. Drugą z wad jest to, że wartości NETD mogą nie zawierać szumu przestrzennego. Oznacza to, że wartość NETD może być niska nawet jeśli obraz ma dużo szumu.
Warto pamiętać o tych czynnikach przy porównywaniu wartości NETD różnych przetworników. Jest to wartość najczęściej używana do porównywania dwóch przetworników, ale nie daje ona pełnego obrazu. Należy również pamiętać, że choć NETD jest głównie metodą porównywania przetworników, często używa się jej do porównywania kamer. Jest to tym trudniejsze, że wydajność kamery określa wiele innych czynników. Na przykład, NETD nie bierze pod uwagę tego, jak dobrze ustawiona jest ostrość kamery; kamera ze źle ustawioną ostrością nadal może mieć odpowiednią wartość NETD.
Podsumowując, NETD to miara stosunku sygnału do szumu dla przetworników termowizyjnych. Czym niższa wartość, tym lepiej, ale należy pamiętać, że podczas porównywania kamer trudno jest porównywać jedynie wartości NETD.

Połączenie sieciowe
Fizyczne (przewodowe lub bezprzewodowe) lub logiczne (protokół) połączenie sieci komputerowej lub urządzenia z siecią, taką jak internet lub LAN.

NTSC (National Television System Committee)
NTSC to analogowy system kodowania kolorów, używany w systemach telewizyjnych w Japonii, USA i innych krajach obu Ameryk. NTSC definiuje sygnał telewizyjny, używając 525 TV linii na klatkę, przy częstotliwości odświeżania równej 30 klatek na sekundę. Patrz także „PAL”.

NUC
Przetworniki oparte na niechłodzonych mikrobolometrach zazwyczaj mają wysoką niejednorodność ze względu na różnice powstałe podczas produkcji. Oznacza to, że dwa niejednorodne piksele inaczej przedstawiają informacje o temperaturze. Są one również niezwykle wrażliwe na zmiany warunków otoczenia; podczas zmiany temperatury powstaje szum. Oznacza to powstanie różnic przestrzennych dotyczących przesunięcia i responsywności przetwornika. Ponadto powstają różnice związane z obrazowaniem optycznym, np. różne pola widzenia pikseli. Wszystkie te różnice należy skorygować, tak aby sygnał wychodzący jednolitego sygnału przychodzącego był jak najbardziej jednorodny. Taki algorytm wygładzania obrazu nazywa się najczęściej korekcją niejednorodną (NUC).
Jednym ze sposobów korekcji braku jednorodności jest użycie ruchomej migawki mechanicznej pomiędzy przetwornikiem a układem optycznym. W zależności od charakterystyki systemu kamery, migawka ta jest warunkowo przesuwana tak, aby blokować całe pole widzenia, i wtedy rejestrowany jest obraz. Taki obraz jest następnie dołączany do algorytmu NUC w celu usunięcia szumu. Warunki, które muszą zostać spełnione, aby zarejestrować obraz migawki są różne w różnych algorytmach i systemach kamer, ale zazwyczaj są one kontrolowane przez wewnętrzny czujnik temperatury lub minutnik. Taka korekcja obrazu jest zawsze przeprowadzana podczas pracy kamery, w tym podczas zatrzymania obrazu. 

OEM (Original Equipment Manufacturer, producent oryginalnego wyposażenia)
OEM oznacza firmy, które produkują sprzęt sprzedawany przez inne firmy pod własną marką.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Otwarte forum branżowe zajmujące się opracowywaniem globalnego standardu interfejsów sieciowych produktów wizyjnych. Więcej informacji: ONVIF

PAL (Phase Alternating Line)
PAL to analogowy system kodowania kolorów, używany w systemach telewizyjnych w Europie i wielu innych krajach świata. PAL definiuje sygnał telewizyjny, używając 625 TV linii na klatkę, przy częstotliwości odświeżania równej 25 klatek na sekundę. Patrz także „NTSC”.

PEM (Privacy Enhanced Mail)
Wczesny standard zabezpieczeń poczty elektronicznej. Format PEM jest często używany do przedstawiania certyfikatu HTTPS lub żądania certyfikatu.

Ping 
Ping to prosty program sieciowy używany do diagnozowania stanu hosta lub urządzenia sieciowego. Można go używać do sprawdzenia, czy konkretny adres sieciowy (adres IP lub nazwa hosta) jest zajęty lub czy host pod tym adresem odpowiada prawidłowo. Program Ping można uruchomić np. z poziomu wiersza polecenia w systemach Windows lub Unix.

P-Iris
P-Iris to automatyczne, precyzyjne sterowanie przysłoną opracowane przez Axis Communications ze Szwecji i firmę Kowa z Japonii. Rozwiązanie to składa się z obiektywu P-Iris z silniczkiem i specjalistycznym oprogramowaniem, które służy do optymalizacji jakości obrazu. Więcej informacji: Rodzaje sterowania przysłoną

Piksel (element obrazu)
Piksel to jedna z wielu kropek, z których składa się obraz cyfrowy. Kolor i intensywność każdego piksela przedstawia mały obszar całego obrazu. 

Rozstaw pikseli
Rozstaw pikseli to odległość pomiędzy środkami pikseli. Mniejszy rozstaw pikseli oznacza mniejszy rozmiar przetwornika dla tej samej rozdzielczości; można więc użyć układu optycznego o niższych parametrach. Jest to szczególnie ważne w przypadku kamer termowizyjnych, ponieważ najczęściej stosowany w obiektywach materiał (german) jest bardzo drogi. Wadą mniejszych pikseli jest to, że dociera do nich mniej energii. Teoretycznie, większe piksele odbierają więcej energii, ale wydajność przetwornika w dużej mierze zależy od budowy pikseli.

Power over Ethernet
PoE doprowadza zasilanie do urządzeń sieciowych za pośrednictwem przewodu sieciowego. Jest to przydatna opcja w przypadku dozoru opartego na IP oraz zdalnego monitorowania tam, gdzie zasilanie z gniazdka sieciowego może być mało praktyczne lub zbyt drogie. Więcej informacji: Power over Ethernet

PPP (Point-to-Point Protocol)
Protokół wykorzystujący interfejs szeregowy do komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami sieciowymi. Na przykład może to być komputer PC podłączony do serwera linią telefoniczną. 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
Protokół umożliwiający firmom rozszerzenie sieci formowych poprzez prywatne „tunele” w internecie. W ten sposób firma może używać sieci WAN (Wide Area Network) jako jednej dużej sieci LAN (Local Area Network). Taki sposób łączenia sieci nazywany jest prywatną siecią wirtualną (VPN). 

Obrazy rejestrowane przed/po alarmie
Obrazy zarejestrowane bezpośrednio przed i po uruchomieniu alarmu. Obrazy te są buforowane, aby można było je obejrzeć później.

Maska prywatności
Większość kamer kopułkowych PTZ firmy Axis obsługuje funkcję maski prywatności 3D. Umożliwia ona zablokowanie lub zamaskowanie wybranych obszarów sceny, aby nie można było ich oglądać ani rejestrować. Maskowanie zostaje zachowane nawet po zmianie pola widzenia kamery poprzez obrót, pochylenie lub przybliżenie, ponieważ maska porusza się wraz z kamerą.

Skanowanie progresywne
Skanowanie progresywne, w przeciwieństwie do wideo z przeplotem, to skanowanie całego obrazu co jedną szesnastą sekundy. Innymi słowy, zarejestrowane obrazy nie są dzielone na osobne pola, jak ma to miejsce podczas skanowania z przeplotem. 

Monitory komputerowe nie potrzebują skanowania z przeplotem w celu wyświetlania obrazów, ale wyświetlają je progresywnie, po jednej linii naraz we właściwej kolejności, tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, niwelując niemal całe „migotanie”. Może to być niezwykle przydatne podczas dozoru, kiedy konieczne jest obejrzenie szczegółów ruchomego obrazu, na przykład biegnącej osoby. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki skanowania progresywnego, należy użyć monitora wysokiej jakości. Patrz również" „przeplot”. Więcej informacji: Skanowanie progresywne a przeplot

Protokół
Specjalny zestaw reguł dotyczących sposobu komunikacji dwóch podmiotów. Protokoły stosowane są na wielu poziomach komunikacji; mogą to być protokoły programowe lub sprzętowe. 

Serwer proxy
W firmach wykorzystujących internet serwer proxy pośredniczy w komunikacji pomiędzy stacjami roboczymi a internetem. Zapewnia to bezpieczeństwo, kontrolę administracyjną oraz usługę pamięci podręcznej. Serwer proxy wraz z serwerem bramki lub jego częścią skutecznie oddziela sieć firmową od zewnętrznej sieci i lokalnego firewalla. Jest to serwer firewall, który chroni sieć firmową przed dostępem z zewnątrz. 
Serwer proxy otrzymuje żądania usług internetowych (na przykład wyświetlenia stron WWW) od wielu użytkowników. Jeżeli serwer proxy jest równocześnie serwerem pamięci podręcznej, wyszukuje on pobrane wcześniej strony internetowe w lokalnej pamięci podręcznej. Jeśli znajdzie on daną stronę, przekazuje ją użytkownikowi bez przekazywania żądania do internetu. Jeśli strona nie znajduje się w pamięci podręcznej, to serwer proxy działa w imieniu użytkownika jako klient, wykorzystując jeden z własnych adresów IP w celu wysłania żądania do innego serwera w internecie. Po otrzymaniu żądanej strony serwer proxy przekazuje ją użytkownikowi. 

P-VOP
Patrz „VOP”.

Widok poczwórny
W widoku poczwórnym na jednym ekranie wyświetlane są obrazy z maksymalnie czterech kamer; obraz z każdej kamery zajmuje mniej więcej jedną czwartą obszaru wyświetlania. 

(QoS) Quality of Service
QoS to sposób na zapewnienie odpowiedniego poziomu danego zasobu w ruchu sieciowym. Jakość może być definiowana jako np. poziom przepustowości, małe opóźnienie, brak utraty pakietów itp. QoS w produktach sieciowych Axis zaznacza pakiety danych dla różnych typów ruchu sieciowego dotyczącego produktu. Umożliwia to na przykład routerom i switchom sieciowym zarezerwowanie stałej przepustowości dla tego typu ruchu sieciowego. Więcej informacji: QoS (Quality of Service)

Rozdzielczość
Rozdzielczość obrazu oznacza poziom szczegółów obrazu cyfrowego: czym większa rozdzielczość, tym więcej szczegółów. Rozdzielczość można określić jako liczbę pikseli w kolumnach (szerokość) na liczbę pikseli w wierszach (wysokość), np. 320x240. 

Można również użyć łącznej liczby pikseli na obrazie (zazwyczaj podawanej w megapikselach). W systemach analogowych często używa się innych formatów, takich jak CIF, QCIF, 4CIF itp. Więcej informacji: Rozdzielczość

RS-232
RS-232 to istniejący od dawna standard opisujący interfejs fizyczny i protokół szeregowej komunikacji o niskiej prędkości pomiędzy urządzeniami. Jest to interfejs używany na przykład przez komputer do komunikacji i wymiany danych z modemem i innymi urządzeniami szeregowymi. 

RS-422
RS-422 to szeregowy protokół przesyłania danych na torze 2 par współkrętnych przewodów full-duplex, na różnicowej linii symetrycznej. Zapewnia on zrównoważoną transmisję danych przez jednokierunkowe linie z terminatorami lub bez. RS-422 nie pozwala na komunikację wielu sterowników, a jedynie wielu odbiorników. Maksymalna zalecana odległość to 1200 metrów (4000 stóp). Maksymalna zalecana szybkość transmisji to 10 Mbit/s.

RS-485
RS-485 to ulepszona wersja RS-422, obsługująca maksymalnie 32 urządzenia na tym samym połączeniu. RS-485 to połączenie dwuprzewodowe, half-duplex, szeregowe z wieloma punktami. Umożliwia ono konfigurację niedrogich sieci lokalnych i łączy komunikacji multidrop. Zapewnia ono dużą szybkość transmisji (do 10 Mbit/s), wykorzystując zrównoważoną linię różnicową przez skrętki (jak RS-422) i może służyć do przesyłania danych na względnie duże odległości (1200 metrów lub 4000 stóp). RS-485 określa wyłącznie charakterystykę elektryczną sterownika i odbiornika. Nie określa ani nie zaleca ono żadnego protokołu danych.

RTCP (Real-Time Control Protocol)
RTCP zapewnia obsługę konferencji z dowolną liczbą uczestników w czasie rzeczywistym w intranecie. Obejmuje to identyfikację źródła oraz obsługę bramek, takich jak mostki audio i wideo oraz przełożenie transmisji multicast na unicast.

Protokół ten zapewnia informację zwrotną dotyczącą jakości usługi przesyłaną z odbiorników do grupy multicast, a także obsługę synchronizacji różnych strumieni mediów. 

RTP (Real-Time Transport Protocol)
RTP to protokół internetowy, służący do transmisji danych, takich jak audio i wideo, w czasie rzeczywistym. Można go używać do przesyłania mediów na życzenie, a także zapewniania usług interaktywnych, takich jak telefonia internetowa. 

RTSP (Real Time Streaming Protocol)
RTSP to protokół kontrolny, będący punktem początkowym kodeków i protokołów negocjacyjnych, takich jak RTP, multicast i unicast.

RTSP to swego rodzaju „pilot zdalnego sterowania” strumienia mediów dostarczanego przez serwer mediów. Serwery RTSP używają zazwyczaj protokołu RTP do przesyłania danych audio/wideo.

Router
Urządzenie określające kolejny punkt w sieci, do którego należy przesłać pakiet danych na drodze do jego miejsca przeznaczenia. Router tworzy lub utrzymuje specjalną tabelę przekazywania, która zawiera informacje dotyczącego tego, jak najlepiej dotrzeć w określone miejsca. Router stanowi czasami część switcha sieciowego. Patrz także „Switch”.

Serwer
Ogólnie rzecz biorąc, serwer to program komputerowy, który dostarcza usługi programom w tym samym lub w innych komputerach. Komputer z oprogramowaniem serwera zwany jest często serwerem. W rzeczywistości serwer może mieć zainstalowaną dowolną liczbę programów serwera i klienta. Serwer WWW to program komputerowy, który dostarcza żądane strony HTML lub pliki klientom (przeglądarkom). 

Ostrość
Ostrość służy do kontrolowania poziomu szczegółów na obrazie. Funkcję tę zastosowano na początku w telewizorach kolorowych z filtrem wycinającym. Filtr ten wycinał szczegóły o dużej częstotliwości w czarnych i białych obszarach obrazu. Parametr ostrości miał na celu przywrócenie tych szczegółów na obrazie. W nowoczesnych telewizorach ostrość nie jest ważnym parametrem. Obecnie stosuje się ją jedynie w urządzeniach VHS. 

Simplex
W trybie simplex przewód sieciowy lub kanał komunikacji przesyła dane tylko w jedną stronę. Patrz również „Full-duplex”. Więcej informacji: Dźwięk

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protokół SMTP służy do wysyłania i odbierania maili. Jednak jest to „prosty” protokół, o ograniczonych możliwościach kolejkowania wiadomości podczas odbioru; zazwyczaj używa się go wraz z jednym z protokołów POP3 lub IMAP. Protokoły te umożliwiają użytkownikowi zapisanie wiadomości w krzynce pocztowej serwera i pobieranie ich z tej skrzynki. 

Uwierzytelnianie SMTP to rozszerzenie SMTP, polegające na konieczności logowania się klienta na serwer poczty email przed wysłaniem poczty lub podczas jej wysyłania. Można go używać do zezwalania użytkownikom na wysyłanie maili i blokowania użytkowników bez uprawnień, na przykład spamerów. 

SNMP (Simple Network Management Protocol)
SNMP stanowi część zestawu protokołów internetowych zdefiniowanych przez stowarzyszenie Internet Engineering Task Force. Protokół jest w stanie obsługiwać monitorowanie urządzeń podłączonych do sieci pod kątem warunków wymagających uwagi administratora.

Gniazda (sockets)
Gniazda to metoda komunikacji pomiędzy programem klienckim a serwerem w sieci. Gniazdo to „punkt końcowy połączenia”. Gniazda tworzy się i wykorzystuje za pomocą zestawu żądań programowych, zwanych „wywołaniem funkcji” lub interfejsem programowania aplikacji (API). 

SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security)
Te dwa protokoły (TLS poprzedzający SSL) to protokoły kryptograficzne, zapewniające bezpieczną komunikację w sieci. Protokół SSL jest zazwyczaj używany z protokołem HTTP w celu utworzenia połączenia HTTPS, na przykład dla internetowych transakcji finansowych. Protokół SSL wykorzystuje publiczne certyfikaty w celu identyfikacji serwera. 

Niektóre produkty Axis zawierają oprogramowanie opracowywane w ramach projektu OpenSSL, przeznaczone do użytku w zestawie OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) oraz oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Podsieć i maska podsieci
Podsieć to oddzielna część sieci organizacji. Podsieć zazwyczaj zawiera wszystkie urządzenia w jednej lokalizacji, budynku lub sieci lokalnej (LAN). Podział sieci formowej na podsieci umożliwia połączenie jej z internetem za pomocą jednego współdzielonego adresu sieciowego.
Maska podsieci to część adresu IP, która informuje router sieciowy o tym, w jaki sposób odnaleźć podsieć, do której należy dostarczyć pakiet danych. Używanie maski podsieci pozwala routerowi uniknąć konieczności przetwarzania całego 32-bitowego adresu IP; router może jedynie rozpoznawać bity wybrane przez maskę.

Switch
Switch to urządzenie sieciowe, które łączy ze sobą segmenty sieci i wybiera ścieżkę służącą do wysłania jednostki danych do miejsca przeznaczenia. Ogólnie rzecz biorąc, switch to prostszy i szybszy mechanizm niż router, który wymaga znajomości sieci i sposobu przekierowywania danych. Niektóre switche mają funkcje routera. Patrz także „Router”.

TCP (Transmission Control Protocol)
Protokół TCP wykorzystywany jest wraz z protokołem internetowym (IP) do przesyłania pakietów danych pomiędzy komputerami w sieci. Protokół IP służy do dostarczania pakietów, natomiast TCP monitoruje indywidulane pakiety, na które podzielono przesyłane dane (np. plik strony internetowej) i, po dotarciu pakietów na miejsce przeznaczenia, kompiluje je w kompletny plik.

Protokół TCP to protokół, który bazujący na połączeniach; oznacza to, że pomiędzy dwoma punktami końcowymi jest nawiązywane połączenie, które nie jest zrywane, dopóki pomiędzy aplikacjami nie zostaną przesłane wymagane dane. 

Telnet
Telnet to prosta metoda uzyskania dostępu do innego urządzenia sieciowego, na przykład komputera. Protokoły HTTP i FTP umożliwiają zażądanie konkretnych plików z komputerów zdalnych, ale nie umożliwiają zalogowania się na tych komputerach jako użytkownik. Telnet umożliwia zalogowanie się na komputerze jako zwykły użytkownik z uprawnieniami dla konkretnych danych i aplikacji.

Przetworniki termowizyjne
Na rynku dostępne są dwa rodzaje przetworników termowizyjnych: chłodzone i niechłodzone.
a. Chłodzone
Przetworniki chłodzone to systemy używane często w zastosowaniach wojskowych. Są one bardzo drogie i dostępne w różnych wariantach. Choć wydajność chłodzonych przetworników jest większa niż przetworników niechłodzonych, różnica w cenie sprawia, że przetworniki niechłodzone to jedyna opcja na zwykłym rynku. Chłodzone przetworniki mają jedną wadę: należy co pewien czas konserwować zespół chłodzący, tak aby działał wydajnie. Wyższy łączny koszt posiadania kamer termowizyjnych z chłodzonymi przetwornikami sprawia, że są one zbyt drogie do zastosowań innych niż wojskowe.
b. Niechłodzone
Przetworniki niechłodzone są również dostępne w wielu wersjach, ale najpopularniejszy jest mikrobolometr. Jest to mały rezystor, którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Sygnał przychodzący podgrzewa mikrobolometr; zmiana w rezystancji jest porównywana do „zaślepionego” mikrobolometru, co umożliwia wyliczenie wartości dla wejściowego promieniowania podczerwonego. Obraz tworzony jest jako siatka pikseli mikrobolometru.

Termografia
Termografia (obrazowanie termowizyjne) to metoda przekształcania promieniowania podczerwonego na obraz. Termografia to potężne narzędzie służące do obrazowania różnic temperatury obiektów. Skalibrowana kamera termowizyjna rejestruje obraz, który może dostarczyć informacji o temperaturze powierzchni obiektu. Podczas pomiaru temperatury danej powierzchni na pracę kamery ma wpływ wiele innych parametrów — takich jak pochłanianie, emisja, odbicie, przesyłanie i emisja cieplna obiektów w tle.

TVL (TV Lines)
Metoda określania rozdzielczości analogowego obrazu wideo.

UDP (User Datagram Protocol)
UDP to protokół komunikacyjny oferujący ograniczone usługi wymiany danych w sieci opartej na protokole IP. UDP to alternatywa dla protokołu TCP. Zaletą protokołu UDP jest to, że nie musi on dostarczać wszystkich danych i może pomijać pakiety sieciowe na przykład podczas przeciążenia sieci. Jest to przydatne podczas transmisji na żywo, ponieważ nie ma potrzeby ponownego przesyłania starszych informacji, które nie będą już wyświetlane.

Unicast
Komunikacja pomiędzy jednym nadawcą i jednym odbiornikiem w sieci. Dla każdego nowego użytkownika ustanawiane jest nowe połączenie. Patrz także „Multicast”.

UPnPTM
Zestaw protokołów sieciowych umożliwiających automatyczne wykrywanie P2P urządzeń w sieci. Protokół UPnP jest zalecany przez stowarzyszenie UPnP Forum.

URL (Uniform Resource Locator)
„Adres” w sieci.

USB
(Universal Serial Bus, uniwersalna magistrala szeregowa) Interfejs typu plug and play, stosowany do połączeń pomiędzy komputerem i urządzeniami peryferyjnymi (skanerami, drukarkami itp.).

VAPIX®
VAPIX® to otwarty interfejs programowania aplikacji (API) firmy Axis. Dzięki niemu sieciowe rozwiązania wizyjne firmy Axis są ekonomiczne, elastyczne, skalowalne, przyszłościowe i łatwe w integracji z innymi systemami. Więcej informacji: Strony dla deweloperów wizyjnych systemów sieciowych

Obiektyw zmiennoogniskowy
Obiektyw zmiennoogniskowy ma różne długości ogniskowej, w przeciwieństwie do obiektywu ze stałą (jedną) długością ogniskowej. 

Wideoenkoder
Serwer wideo. Więcej informacji: Czym jest serwer wideo?

VPN (Virtual Private Network)
Bezpieczny „tunel” komunikacyjny pomiędzy punktami w sieci VPN. W sieci VPN mogą działać jedynie urządzenia o właściwym „kluczu”. Sieć VPN może znajdować się w obrębie firmowej sieci LAN, ale można do niej podłączyć w bezpieczny sposób również inne lokalizacje. Sieć VPN używana jest często do łączenia zdalnego komputera z siecią firmową, na przykład przez bezpośrednią linię telefoniczną lub internet. Więcej informacji: Bezpieczeństwo w sieci

VOP (Video Object Plane)
VOP to klatka obrazu w strumieniu MPEG-4. Istnieje kilka rodzajów VOP:
- I-VOP to pełna klatka obrazu.
- P-VOP koduje różnice pomiędzy obrazami, do momentu kiedy jest to bardziej wydajne. Następnie koduje on cały obraz, który może również być nowym obrazem. 

WAN (Wide-Area-Network)
Sieć zbliżona do sieci LAN, ale o większym zasięgu geograficznym. 

W-LAN (Wireless LAN)
Bezprzewodowa sieć LAN to bezprzewodowa sieć lokalna, wykorzystująca fale radiowe do przesyłania danych: użytkownicy końcowi łączą się z siecią bezprzewodowo. Główna struktura sieci zazwyczaj wykorzystuje kable.

Serwer WWW
Serwer WWW to program umożliwiający przeglądarkom internetowym pobieranie plików z komputerów podłączonych do internetu. Serwer WWW odbiera żądania przeglądarek internetowych i wysyła do nich pliki.

Główną funkcją serwera WWW jest przesyłanie stron do komputerów zdalnych; musi więc on być zainstalowany na komputerze stale podłączonym do internetu. Kontroluje on również dostęp do serwera, równocześnie monitorując i zapisując statystyki dostępu do serwera.

WEP (Wired Equivalent Privacy)
Protokół zabezpieczeń sieci bezprzewodowych, określony w standardzie IEEE 802.11, który służy do zapewniania bezpieczeństwa i prywatności w sieci WLAN podobnego do tego stosowanego w przewodowej sieci LAN. Szyfrowanie WEP może być 40-bitowe lub 128-bitowe. Czym wyższa liczba bitów, tym bezpieczniejsze szyfrowanie. Więcej informacji: Bezpieczeństwo w sieci

WINS (Windows Internet Naming Service)
Część serwera Microsoft Windows NT Server; WINS zarządza powiązaniem nazw stacji roboczych i ich lokalizacji z adresami IP; użytkownicy i administratorzy nie muszą zajmować się zmianą konfiguracji. 

WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - Pre-Shared Key)
Ta metoda szyfrowania w sieci bezprzewodowej wykorzystuje wstępnie współdzielony klucz PSK do zarządzania kluczami. Klucze można wprowadzać ręcznie jako wartości lub znaki szesnastkowe albo jako hasła. WPA-PSK zapewnia większy poziom bezpieczeństwa niż WEP.

Teleobiektyw
Teleobiektyw może służyć do powiększania widoku obiektu w celu uzyskania większej szczegółowości.