Ogólne zasady pomocy technicznej po dacie wycofania ze sprzedaży

Firma Axis zapewnia 5-letnią ograniczoną gwarancję na sprzęt („Gwarancja”) mającą zastosowanie do większości oferowanego sprzętu Axis*.

Gwarancja obejmuje wady projektowe, konstrukcyjne i materiałowe ujawnione w toku zwykłego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Firma Axis w ramach gwarancji naprawi lub zapewni wymianę wadliwych produktów sprzętowych**.

Należy pamiętać, że zakupy wysłane przez firmę Axis do pierwotnego nabywcy po dacie wycofania produktu mogą podlegać ograniczeniom gwarancji na sprzęt. Przy zakupie produktów po dacie ostatecznego zamówienia należy skonsultować zakres gwarancji w ramach 5-letniej ograniczonej polityki sprzętowej firmy Axis pod adresem Axis.com/warranty.

 • Gwarancja na sprzęt
  Firma Axis będzie świadczyć globalne wsparcie i usługi RMA dotyczące produktów wycofanych ze sprzedaży przez 6 lat*** od daty wycofania ze sprzedaży. Po upływie tego czasu produkt jest określany jako taki, w którego przypadku nastąpił Koniec świadczenia wsparcia, a firma Axis będzie oferować wyłącznie pomoc online w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Nie będzie świadczone wsparcie za pośrednictwem działu pomocy (Helpdesk), telefonicznej ani na czacie. W okresie obowiązywania gwarancji usługa RMA dotycząca sprzętu jest świadczona bezpłatnie**. Jeśli okres gwarancji wygasł lub jeśli zgłoszenie serwisowe RMA nie jest objęte gwarancją, firma Axis dołoży wszelkich starań, aby wspierać i świadczyć usługę RMA po uiszczeniu przez zgłaszającego opłaty ustalonej przez firmę Axis. Główną alternatywą dla usługi RMA firmy Axis będzie świadczenie usługi dla usługi dotyczącej produktu wycofanego ze sprzedaży. Jednak jako alternatywa, według własnego uznania firmy Axis, produkt wycofany ze sprzedaży może zostać zastąpiony przez zalecany produkt zamienny, jak podano na stronie produktu w witrynie axis.com. Firma Axis nie będzie świadczyć żadnych dodatkowych usług wdrożeniowych dotyczących produktu wycofanego ze sprzedaży.

 • Konserwacja oprogramowania sprzętowego
  Oprogramowanie sprzętowe, czasami określane jako AXIS OS, określa jego funkcjonalność. Najnowsze oprogramowanie sprzętowe Axis można znaleźć tutaj. Firma Axis może, według własnego uznania, zapewnić podstawowe wsparcie dla oprogramowania sprzętowego w obowiązującym okresie gwarancyjnym na dany sprzęt. W okresie gwarancji firma Axis może wydawać wersje do konserwacji oprogramowania lub poprawki błędów. Po upływie okresu gwarancji firma Axis nie będzie dalej rozwijać, naprawiać, konserwować ani testować oprogramowania sprzętowego. Jednak firma Axis może, według własnego uznania i dla poszczególnych produktów, oferować wsparcie po wygaśnięciu okresu gwarancji. Całe oprogramowanie sprzętowe firmy Axis, w tym, ale nie wyłącznie, oprogramowanie sprzętowe dostarczane fabrycznie na sprzęcie firmy Axis i tam, gdzie sprzęt podlega usłudze RMA, jest dostarczane w stanie, w jakim jest. Gwarancja firmy Axis nie obejmuje oprogramowania sprzętowego Axis.

 • Konserwacja oprogramowania
  Dodatkowo, oprócz kamer sieciowych, enkoderów wideo, produktów zapewniających kontrolę dostępu i innych urządzeń, firma Axis oferuje oprogramowanie do zarządzania i systemów dozoru opartych na IP. Najnowsze dostępne oprogramowanie można znaleźć tutaj. Firma Axis wspiera oprogramowanie Axis przez 3 lata od daty wycofania ze sprzedaży, zgodnie z obowiązującą umową EULA. W tym okresie firma Axis może wydawać wersje zastępcze, konserwacyjne lub poprawki błędów. Po upływie tego okresu firma Axis może nie rozwijać, naprawiać, konserwować ani testować dalej danego oprogramowania. Całe oprogramowanie firmy Axis, w tym, ale nie wyłącznie, oprogramowanie dostarczane fabrycznie na sprzęcie firmy Axis i tam, gdzie sprzęt podlega usłudze RMA, jest dostarczane w stanie, w jakim jest. Gwarancja firmy Axis nie obejmuje oprogramowania Axis.

 • Ogólnie
  Ponadto firma Axis ogólnie:
  i. Dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości, dostarczać poprawki błędów, wydania serwisowe, obejścia lub poprawki poważnych błędów technicznych i/lub krytycznych błędów zgłoszonych za pośrednictwem działu pomocy technicznej Axis (Helpdesk). Jednak należy pamiętać, że może być konieczne użycie uaktualnienia wersji oprogramowania sprzętowego i/lub oprogramowania w celu skorygowania zgłoszonego problemu.
  ii. nie będzie dodawać wsparcia dla nowych uaktualnień funkcjonalności urządzeń lub oprogramowania sprzętowego, które wymagają prac rozwojowych dotyczących wycofanego oprogramowania Axis.
  iii. nie będzie dodawać wsparcia dotyczącego nowych wersji komputerowych systemów operacyjnych.
  iv. nie będzie dodawać żadnych nowych funkcji ani poprawiać istniejących, ani tworzyć dodatkowych funkcji dla produktów wycofanych ze sprzedaży

Definicje niektórych terminów użytych w tym dokumencie:

Produkty i/lub oprogramowanie wycofane ze sprzedaży: produkty i/lub oprogramowanie firmy Axis, które zostały wycofane zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym wycofania produktu.

Koniec świadczenia wsparcia: ostatnia data po dacie wycofania ze sprzedaży, kiedy firma Axis zapewni wsparcie techniczne i usługi RMA dotyczące wycofanych produktów. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.

Sprzęt: produkt fizyczny i jego fizyczne składniki.

Oprogramowanie sprzętowe: system operacyjny działający w produktach Axis.

Oprogramowanie: program działający na komputerze.

Oświadczenie o wycofaniu produktu: oświadczenie wskazujące datę wycofania produktu ze sprzedaży. Oświadczenie można znaleźć na stronach dla partnerów Axis.

Gwarancja: Firma Axis oferuje Gwarancję na sprzęt wyłącznie oryginalnemu nabywcy.

 

(*) Szczegóły dotyczące gwarancji można znaleźć w dokumentacji technicznej odpowiedniego produktu. Oznacza to, że kwalifikujący się sprzęt firmy Axis wysłany pierwotnemu nabywcy po 1 kwietnia 2020 r. będzie objęty nową ofertą 5-letniej gwarancji.

(**) Obejmuje to wyłącznie koszt naprawy lub wymiany wadliwych produktów.
Oznacza to, że koszty wysyłki, cła / VAT i inne koszty związane z eksportem / importem są wyłączone (obowiązują lokalne warunki zgodnie z umowami handlowymi z pierwotnym nabywcą i krajami eksportującymi).

(***) Sprzęt firmy Axis wysłany do pierwotnego nabywcy przed 1 kwietnia 2020 r. Jest objęty 5-letnią pomocą techniczną.