AXIS TW1905 Magnet Mount

Ingenioso soporte magnético para AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor