Jak kamerový dohled pomáhá budovat chytřejší a bezpečnější město?

Dalibor Smažinka

Existuje mnoho různých způsobů, jak odpovědět na otázku co je chytré město, protože existuje mnoho potenciálních faktorů, díky nimž můžeme město považovat za „chytré“. Neexistuje však všeobecně přijímaná definice chytrého města – v jednotlivých městech a zemích se liší podle úrovně jejich rozvoje, ochoty ke změnám a reformám, dostupných zdrojů a ambicí obyvatel.

Autor: Andrea Sorri

 

Dalo by se říci, že společným faktorem všech projektů chytrých měst je jejich konečný cíl: zlepšit kvalitu života obyvatel.

Tento článek se zabývá následujícími tématy:

 • Zásadní úloha shromažďování dat při budování chytrého města
 • Jak mohou kamerové systémy pomoci zvýšit „chytrost“ měst
 • Šest hlavních výhod projektů chytrých měst

Motorem rozvoje chytrého města jsou data

Každé chytré město nutně potřebuje shromažďovat data, aby mohlo fungovat, protože jeho „chytrost“ závisí na propojení ohromného množství informací z různých zdrojů a jejich následném smysluplném využití. Například obrazové a zvukové informace mohou zachytit síťové kamery, které se pak mohou spárovat se specializovanými senzory měření dalších parametrů prostředí, jako jsou kvalita vzduchu, teplota a vlhkost, kvalita vody, hladina hluku atd.

Jedním z hlavních problémů při budování chytrého města je však úkol spojit tato data dohromady, protože k tomu je často zapotřebí prolomit izolaci zdrojů dat mezi různými městskými úřady. Mohou existovat stovky kamer v silničním provozu, stovky pro dohled na bezpečnost na ulicích a další stovky ve veřejné dopravě, ale s velmi omezenými možnostmi vzájemné spolupráce. Platí, že čím více datových zdrojů dokážete propojit, tím bude město chytřejší, protože budete moci pracovat s přesnějšími a podrobnějšími informacemi.

Kromě sítí městských úřadů je možno integrovat také sítě místních soukromých firem. Výsledkem je partnerství veřejného a soukromého sektoru, které zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany města a jeho obyvatel. Existuje již několik velmi úspěšných případů realizace takových systémů, které dokazují důležitost spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, například „Operace Shield“ ve městě Atlanta v USA.

Důležitým faktorem pro rozvoj inovativních projektů a zlepšování kvality života se mohou stát také univerzity, kde studenti rozvíjejí a nabízejí svoje vlastní nápady jak přispět k budování stále chytřejších měst.

Spolupráce a dodržování závazků všech zúčastněných stran je klíčem k ochraně chytrých měst před kybernetickými útoky. Zařízení, která jsou připojena k síti a shromažďují data, jsou potenciálně zranitelná. Z toho vyplývá, že města mají odpovědnost za přípravu svých sítí, aby se dokázala chránit před kybernetickými hrozbami, a to stanovením a důsledným vymáháním bezpečnostních pravidel v rámci celé sítě.

Jak chytrá města fungují

Obecným cílem projektu chytrého města je zlepšit kvalitu života jeho obyvatel. To lze provést na mnoha různých frontách a každé opatření může zlepšit situaci na jedné nebo více z nich. Níže se podíváme na šest hlavních aspektů, které zvyšují úroveň chytrých měst, a především na způsob, jak lze takových cílů dosáhnout pomocí kamer a dalších senzorů.

 1. Efektivita služeb

Jedná se o optimalizaci využívání veřejných zdrojů a poskytování vysoké úrovně občanských služeb. Může sahat od zkrácení doby reakce na incidenty až po zlepšení správy veřejných míst. Pojďme si uvést konkrétní příklad, například městský stadion.

Akce s velkým počtem návštěvníků může nárazově a nečekaně vyvinout značný tlak na personál stadionu. Pracovníci musejí zajistit, aby se fanoušci mohli dostat snadno dovnitř, ale zároveň musejí myslet na jejich bezpečnost.

Síťové kamery vybavené softwarem analýzy videa mohou pomoci dvěma způsoby: usnadňují rozpoznání potenciálních nebezpečí i falešných poplachů, a tím zvyšují spokojenost účastníků akce. Kamera například zjistí, že se u některých vstupů vytváří fronta, a okamžitě na tento fakt upozorní. Reakce personálu může být díky tomu mnohem rychlejší, čímž kamery přispívají k hladkému průběhu akce.

 1. Mobilita

Chytrá města používají sledovací systémy pro zlepšení řízení dopravy, aby byl pouliční provoz pro všechny účastníky bezpečnější a plynulejší. Kamerový dohled spolu s analýzou videa je klíčovým nástrojem monitorování silničních sítí, křižovatek a kritické infrastruktury, jako jsou tunely a mosty. Poskytuje okamžitý přehled o dopravní situaci a událostech, včetně dopravních nehod, zácpy nebo zpomalení provozu, které by mohly narušit plynulost dopravy.

Kamery vytrénované pomocí hlubokého učení k rozpoznávání těchto událostí dokážou automaticky upozornit dopravní orgány, aby mohly rychle a přiměřeně zasáhnou a vyřešit problém odesláním pomoci do místa nehody nebo naplánováním alternativních tras ostatním vozidlům.

Aktivity chytrých měst zlepšují také veřejnou dopravu. Města stále více používají senzory a kamery k optimalizaci provozu autobusů, metra a vlaků a usilují o zavádění nových trendů od mobility jako služby (MaaS) po autonomní vozidla. Ze zprávy společnosti Axis a mezinárodní asociace pro veřejnou dopravu (UITP) Mezinárodní trendy v kamerovém dohledu: Veřejná doprava se stává chytřejší vyplývá, že kamery a senzory mohou pomoci veřejné dopravě:

 • sledovat stav tratí a tunelů, aby se daly rychleji identifikovat a opravit poškozené části;
 • vylepšit asistenci při řízení, například zvýšením účinnosti automatického brzdového systému jeho propojením s radarem;
 • hodnotit práci řidiče a zlepšit služby cestujícím analýzou údajů o vozidle a cestujících.
 1. Udržitelnost

Chytrá města se snaží snižovat znečištění prostředí, řešit globální klimatickou krizi a chránit zdraví svých občanů. Aby bylo možné účinně řešit znečištění, roste poptávka po technologiích, které městským úřadům pomáhají lépe porozumět vazbě mezi přeplněnými ulicemi města a kvalitou ovzduší.

Jak už bylo zmíněno, v některých městech se už síťové kamery využívají jako chytré senzory ke shromažďování údajů o provozu v reálném čase, včetně počítání vozidel, informací o neobvyklých situacích, opravách silnic a nehodách. To znamená, že města mohou zlepšit řízení dopravního ruchu a omezit množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.

Informace z monitorování dopravy se pak mohou kombinovat s daty z meteorologických stanic. Údaje o kvalitě ovzduší lze pak použít jako měřítko pro posouzení reálného dopadu ekologických opatření, která město přijalo.

 1. Ekonomický přínos

Pokud by snížení míry znečištění a nehod nestačilo, dalším důvodem k investicím do technologií chytrých měst je výrazné snížení skrytých nákladů na provoz města. Informace shromážděné pomocí kamer a senzorů mohou pomoci optimalizovat veřejné zdroje a vyvinout preventivní strategii, která dlouhodobě sníží náklady a uvolní nové prostředky, jichž lze použít ke zlepšení podmínek ve městě.

Uveďme si příklad: Na semaforu svítí po dobu dvou minut zelená, aniž by projelo jediné auto, zatímco na nedaleké komunikaci stráví řidiči tři hodiny denně popojížděním v kolonách. Za této situace vznikají neviditelné finanční ztráty, kterým však lze předejít. Stačí na místo instalovat kamery a senzory, které město o stavu informují. To většinou dostačuje k vyřešení problému pomocí odklánění dopravy, a město tak proaktivně eliminuje dopravní zácpy.

 1. Bezpečnost a prevence

Prevence a potírání kriminality jsou jedním z klíčových faktorů při realizaci projektu chytrého města. Technologie pomáhají úřadům sledovat situaci v reálném čase, aby mohly zaznamenat a okamžitě řešit případné incidenty.

Například Detroitu se podařilo snížit kriminalitu o 50 % díky chytrému projektu Green Light, který využívá veřejné a soukromé kamery k identifikaci zločinů ve městě. Síť kamer má dvě funkce: poskytuje důležité důkazy pro vyšetřování a odrazuje potenciální zločince od páchání trestných činů, protože každá kamera zapojená do projektu má zelené identifikační světlo.

Využití bezpečnostních sítí může být přínosem také pro hasiče. Chytrá města mohou nasadit senzory, které usnadní zpozorování vzniku požáru a automaticky informují hasiče. Kamery se staly také užitečným forenzním nástrojem vyšetřování zločinů v případě, kdy někdo založil požár úmyslně.

Kamery mohou sehrát významnou roli dokonce v prevenci sebevražd na železnici. Jedním z hlavních problémů při řešení prevence sebevražd je možnost rozpoznání sebevražedného chování. Studie naznačují, že u osob, které ukončí svůj život na železničních tratích, je často již předem patrné, že se chovají „divně“. To je samozřejmě obtížné kvalifikovat, ale dalo by se to identifikovat podle aktivit, jako je potulování se po vysoce rizikových místech nebo v těch částech nástupišť, kde se cestující obvykle nezdržují. Kamery je možné naučit, aby takové chování rozpoznaly.

 1. Pověst města

Projekty chytrých měst začínají být celosvětově populární a přitahují do městských částí, které tyto iniciativy zavádějí, nové investory a jejich finanční prostředky. Kromě nových zdrojů mohou chytrá města očekávat, že se jejich pověst zlepší, jakmile veřejnost začne vnímat, že se v nich žije bezpečněji, ekologičtěji a celkově snadněji.

Chytré město bude přitahovat také talentované lidi, kteří se budou chtít zapojit do jeho projektů, což jim může získat pověst technologicky pokročilých míst, která nabízejí příležitosti a perspektivu.

Chytré město je dlouhodobý projekt

Chytrá města nevznikají přes noc. Prolomení izolace zdrojů dat může trvat roky a spotřebovat mnoho prostředků, než se konečně získá přístup k dostatečně podrobným informacím, na které se každý projekt chytrého města spoléhá.