Axis spouští online konfigurátor krytů

Praha, 2008-03-17
This content is available in the following languages: cz

Nový nástroj určený pro systémové integrátory a konzultanty přináší značné časové úspory času i nákladů vynakládaných na instalaci bezpečnostních dohledových systémů.

Společnost Axis Communications, světový lídr v oboru síťového videa1, dnes uvádí na trh online Axis konfigurátor krytů kamer - službu pro systémové integrátory, konzultanty, specifikátory a koncové uživatele, která uživatele krok za krokem provádí výběrem správného krytu kamery, konzole a souvisejícího příslušenství. Coby unikát ve svém oboru umožňuje konfigurátor znatelné úspory času a nákladů jak během výběru produktů, tak při jejich instalaci.

Při hledání vhodného řešení krytu sítové kamery Axis zadají systémoví integrátoři, konzultanti nebo specifikátoři hlavní informace týkající se zakázky. Nejprve určí zemi, v níţ je montáţ plánována. To je důleţitá informace významně ovlivňující průběh instalace - je totiţ potřeba zváţit stovky variací (co se týče kupříkladu lokálních klimatických podmínek či právní regulace).

Po zadání těchto a dalších informací, jakými jsou plánovaná poloha, účel pouţití a preferované umístění kamer, dostane uţivatel na výběr z různých moţností kamerových krytů a příslušenství. V posledním kroku si můţe uţivatel vybrat konzole doporučené k dané konfiguraci, a poté obdrţí seznam všech nezbytných součástek nutných k instalaci včetně kabelů a zdroje napájení. Uţivatelské pohodlí zvyšuje fakt, ţe kompletní seznam různých variací součástek, názvů a čísel výrobků je moţné stáhnout z internetu ve formě PDF dokumentu. Ten tak můţe být přiřazen do dokumentace tendru nebo se stát součástí specifikační dokumentace.

Zodpovědný produktový manaţer společnosti Axis Communications Andres Vigren k novému konfigurátoru dodává: „Je pro nás velmi vzrušující, ţe můţeme tuto novou sluţbu našim partnerům a zákazníkům nabídnout. Je s ní moţné dosáhnout značných úspor času, zvláště pro naše stěţejní partnery, kteří si mohou být jisti, ţe budou mít všechno náleţité příslušenství nutné pro dokončení instalace.“

Mají-li uţivatelé během výběrového procesu jakékoli poţadavky, mohou kontaktovat společnost Axis v úseku pro přímý kontakt. Ţádost bude okamţitě poslána systému CRM.

Jednoduše pouţitelným a intuitivním uţivatelským rozhraním vybavený konfigurátor je ihned a zdarma k dostání na těchto stránkách společnosti Axis.

Poznámky pro novináře
1 Axis Communications je světovým lídrem na trhu síťového videa s 32% podílem na celosvětovém trhu síťových kamer. V roce 2009 vyprodukuje trh síťových kamer hodnotu více neţ 1 miliardy amerických dolarů. Světový trh síťových kamer bude v následujících třech letech zaznamenávat růst ve výši 40 % meziročně, aby v roce 2010 dosáhl hodnoty 1,5 miliardy amerických dolarů. Tyto skutečnosti uvedla analytická společnosti IMS Research (www.imsresearch.com) ve své nejnovější studii nazvané The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2007 Edition a publikované v prosinci 2007.

O společnosti Axis Communications
Axis je IT společnost nabízející řešení pro síťové videosystémy v oblasti profesionálního pouţití. Jako světový lídr na trhu síťového videa Axis reprezentuje přechod z analogových dohledových řešení na digitální. Produkty a řešení společnosti Axis se zaměřují na bezpečnostní dohledové systémy a vzdálený monitoring a jsou zaloţeny na inovativních, technologicky otevřených platformách. Společnost, zaloţená v roce 1984 ve Švédsku, má pobočky v 18 zemích po celém světě a v dalších více neţ 70 státech má zastoupení prostřednictvím obchodních partnerů. Axis je zapsán ve skandinávských kapitálových obchodních indexech OMX Nordic Exchange, Large Cup a Information Technology. Více informací o společnosti najdete na www.axis.com.

O společnosti Media1 Czech Republic
Media1 Czech Republic je mediální a PR agentura působící na českém trhu od roku 2006. Přestoţe jde o mladou firmu, kaţdý člen týmu má dlouholeté zkušenosti v oblasti PR a marketingu, které přenáší do podnikání klientů. Filozofií společnosti je serióznost, rychlost, soustředění na výsledky a maximální podpora zákazníků, pro které pracuje.

Kontakt Axis Communications
Peter Lindström
country manager
office: +46 46 272 1803
mobile: +46 708 90 1803
Emdalavägen 14, S-223 69 Lund, Sweden
www.axis.com

Kontakt Media1 Czech Republic
Michal Sedlák
PR manager
michal.sedlak@media1.cz
office: +420 515 533 948
mobile: +420 774 421 111
Jugoslávská 124b, 613 00 Brno
www.media1.cz