Axis AB: Kommuniké från årsstämma 2017

Lund, 2017-apr-21
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis AB (publ) har den 20 april 2017 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

På begäran av aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 0,92 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 25 april 2017.

Yttrande avseende särskild granskning

På årsstämma framlades yttrandet avseende den särskilda granskning som genomförts, varvid den särskilde granskaren rapporterade att Axis styrelse och ledning under granskningsperioden har agerat i enlighet med aktiebolagslagen och andra tillämpliga regelverk och utifrån vad som är det bästa för Axis AB och därmed för bolagets samtliga aktieägare.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning.

Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Ägare representerande en majoritet av aktierna i bolaget röstade för att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade dock emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Beslut avseende val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med bolaget största ägare Canon Inc:s förslag, nämligen
  • att omvälja Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och Toshizo Tanaka till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma,

  • att omvälja Biörn Riese till ordförande i styrelsen, samt

  • att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande samt med 400 000 kr till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej skall utgå till Toshizo Tanaka.


Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag avseende särskild granskare

Aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget föreslog att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket, med följande granskningstema:

a. Axis AB:s (”Bolaget”) och koncernens (dvs. Bolagets och dess dotterföretags) förvaltning och räkenskaper avseende räkenskapsåret 2016 samt tiden fram till dagen för årsstämman (20 april 2017).

b. Bolagets och/eller koncernens (dvs. Bolagets och dess dotterföretags) samtliga genomförda, pågående och planerade avtal, utvecklingssamarbeten, försäljningssamarbeten arrangemang, utfästelser, åtaganden, diskussioner och/eller beslut, åtgärder (eller underlåtenhet att fatta beslut eller vidta åtgärd) i förhållande till Canon eller något/någon till Canon närstående bolag eller person, i syfte att utröna huruvida styrelsen, enskild styrelseledamot, verkställande direktören och/eller annan ledande befattningshavare härvid har agerat i) med vederbörligt beaktande av Bolagets och koncernens (dvs. Bolagets och dess dotterföretags) verksamhet och finansiella ställning och ii) Bolagets och samtliga aktieägares intressen samt i enlighet med ABL och andra relevanta regelverk.

c. Styrelsens, enskilda styrelseledamöters, verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares beslut och övriga ageranden i förhållande till Bolagets förvärv av 2N samt Cognimatics under det andra kvartalet 2016 samt i övrigt, från den 13 april 2016 fram till dagen för årsstämman (20 april 2017), i förhållande till fusioner, företagsförvärv, finansieringar, kapitaliseringar och/eller omstruktureringar som Bolaget och/eller koncernen (dvs. Bolaget och dess dotterföretag) genomfört, planerat eller planerar, i syfte att utröna huruvida styrelsen, enskild styrelseledamot, verkställande direktören och/eller annan ledande befattningshavare härvid har agerat i) med vederbörligt beaktande av Bolagets och koncernens (dvs. Bolagets och dess dotterföretags) verksamhet och finansiella ställning och ii) Bolagets och samtliga aktieägares intressen samt i enlighet med ABL och andra relevanta regelverk.

d. Bolagets och/eller koncernens (dvs. Bolaget och dess dotterföretags) genomförda, pågående och/eller planerade utvecklingssamarbeten (exempelvis forskning och utveckling) och/eller försäljningssamarbeten angående Axis eller annans befintliga och/eller framtida produkter, eller i övrigt, med tredje part, i syfte att utröna huruvida styrelsen, enskild ledamot, verkställande direktören och/eller annan ledande befattningshavare härvid har agerat i) med vederbörligt beaktande av Bolagets och koncernens (dvs. Bolagets och dess dotterbolags) verksamhet och finansiella ställning och ii) Bolagets och samtliga aktieägares intressen samt i enlighet med ABL och andra relevanta regelverk.

Förslaget biträddes av ägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, vilket innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att särskild granskare ska utses.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Årsstämmans beslut innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2016 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas.


Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 700 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.