Axis AB: Delårsrapport januari-mars 2017

Lund, 2017-apr-21
This content is available in the following languages: English, Swedish

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 29 procent till 2 027 Mkr (1 567). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 21 procent.

  • Rörelseresultatet ökade till 234 Mkr (153), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,6 procent (9,8).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 177 Mkr (114).

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,55 kr (1,64).


VD-kommentar

Årets första kvartal präglades av stark tillväxt och lönsamhet. En bidragande faktor till försäljningsökningen var att många av våra distributörer på grund av hög efterfrågan sålde av stora delar av sina lager i slutet av 2016, och därmed har behövt fylla på sina lager under början av 2017. Valutaeffekter liksom intäkter i de bolag som vi förvärvade under 2016 bidrog också positivt till tillväxten. Men även bortsett från dessa faktorer var utvecklingen under kvartalet stark.

Samtliga våra tre säljregioner visade stabil utveckling under kvartalet. Global marknadsnärvaro är en avgörande del i Axis strategi, och i det sammanhanget är det värt att nämna att vi under början av året också öppnade flera nya kontor samt fortsatte öka antalet medarbetare i vår globala säljorganisation.

Precis efter kvartalets utgång kunde vi presentera ett antal nya produkter och lösningar vid den stora säkerhetsmässan ISC West i USA. Ett exempel är Axis nya FA-serie med små kameror för diskret övervakning. På mässan kunde vi också presentera en kommande övervakningslösning baserad på radarteknologi, som kommer att utgöra ett bra komplement till våra befintliga lösningar.

Den 30 mars presenterade vi Axis års- och hållbarhetsredovisning för 2016. Det här var första året som vi kombinerade årsredovisningen med hållbarhetsredovisningen, som ett led i vår ambition att hållbarhet ska vara en naturlig och integrerad del i hela vår verksamhet. Rapporten visar fortsatta framsteg på hållbarhetsområdet under 2016, och det är förstås något som vi ska fortsätta att utveckla framöver.

Ray Mauritsson
Verkställande direktör


Rapporten finns tillgänglig här.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 0800 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 700 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.