Kallelse till årsstämma

Lund, 2017-mar-17
This content is available in the following languages: English, Swedish

AXIS AKTIEBOLAG (publ)

Axis AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 20 april 2017 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Emdalavägen 14 i Lund.

Rätt att delta

Rätt att delta på årsstämman har den som

  • dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 april 2017

  • dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 12 april 2017.


Registrering i aktieboken

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 12 april 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I samband med anmälan ska anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida, www.axis.com.

Anmälan ska ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund eller per telefon 046-272 18 00.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av yttrande avseende särskild granskning.
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 69 461 250 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Framläggande av yttrande avseende särskild granskning (punkt 8)

Vid årsstämman den 15 juni 2015 respektive den 13 april 2016 föreslog aktieägaren Elliott International LP att en särskild granskare skulle utses enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Den särskilda granskningen har nu avslutats och yttrandet avseende granskningen kommer att läggas fram vid årsstämman. Den särskilda granskaren, advokat Urban Båvestam, kommer att föredra yttrandet samt svara på aktieägarnas frågor rörande granskningen.

Förslag avseende utdelning (punkt 9b)

Axis majoritetsaktieägare Canon Inc., som per dagen för denna kallelse innehar cirka 86,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har informerat bolagets styrelse om att Canon Inc. vid årsstämman 2017 kommer att rösta för att någon utdelning till aktieägarna inte ska ske. Mot bakgrund härav har Axis styrelse och verkställande direktör beslutat att inte föreslå någon utdelning vid årsstämman 2017 samt att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Förslag avseende punkterna 2 och 10-12

Styrelsen har underrättats om att Canon Inc. föreslår följande:

  • att adjungerade professorn Svante Johansson väljs till ordförande för stämman;

  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter;

  • att Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och Toshizo Tanaka omväljs som styrelseledamöter;

  • att Biörn Riese omväljs till styrelsens ordförande;

  • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande och 400 000 kr till övriga ledamöter, med undantag för Toshizo Tanaka som inte ska erhålla någon ersättning;


Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Johan Thuresson avses vara huvudansvarig revisor) samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Det finns inte någon valberedning i Axis och styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsen har underrättats om att Canon Inc. stöder styrelsens förslag.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets ledning. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. För information rörande ersättningsvillkoren för 2016 hänvisas till not 19, Personal, i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

Ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets ledning (dvs. de nio personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen) får utgöras av grundlön, rörlig ersättning och pension. Ersättningen till nio personer i koncernledningen inkluderar för närvarande även en s.k. ”stay on board”-ersättning, som överenskommits och införts i enlighet med de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2015. Övriga förmåner och övrig ersättning ska erhållas på motsvarande grunder som för övriga anställda. Personer som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner bosatta i Sverige.

Målsättningen med Axis AB:s ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna ska vara att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget. Grundlönen ska fastställas med utgångspunkt från att den ska vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån ska vara beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Rörlig ersättning (bonus) till den verkställande direktören och de andra ledande befattningshavarna ska baseras på finansiella mål för koncernen och ska beräknas som en funktion av försäljningstillväxt och vinstmarginal för det aktuella året. För verkställande direktören ska bonusbeloppet vara maximerat till 240 procent av årslönen och för de andra ledande befattningshavarna ska det enskilt högsta bonusbeloppet vara maximerat till 80 procent av årslönen.

Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara 65 år. Premie för pensionsförsäkring ska uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 28,5 basbelopp. För lön överstigande 28,5 basbelopp ska en premie om 25 procent utgå. För andra ledande befattningshavare ska ITP-avtalet tillämpas, med en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning av verkställande direktören ska sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida får ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner utgå efter uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska inget avgångsvederlag utgå. Mellan bolaget och de andra ledande befattningshavarna ska en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida ska ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner kunna utgå. Vid uppsägning från en ledande befattningshavares sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. Före årsstämman 2015 genomfördes en avvikelse från de riktlinjer som antogs på årsstämman 2014, varigenom en s.k. ”stay on board”-bonus infördes för de dåvarande medlemmarna i ledningsgruppen. Detta bedömdes särskilt nödvändigt till följd av det då pågående offentliga uppköpserbjudande på bolaget som lämnats av Canon, varigenom särskilda skäl förelåg. Denna ”stay on board”-bonus står i överensstämmelse med de ersättningsriktlinjer som sedermera antagits av årsstämman. Ytterligare en ”stay on board”-bonus för medlemmarna i ledningsgruppen implementerades därefter, enligt vilken betalning ska ske i två delar, den 30 juni 2016 och den 30 juni 2017, förutsatt att villkoren om fortsatt anställning uppfylls. Den del som förföll till betalning den 30 juni 2016 har utbetalats.

Handlingar inför årsstämman m.m.

Årsredovisning, yttrandet avseende den särskilda granskningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida, www.axis.com, senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.


Lund i mars 2017
Styrelsen i Axis AB (publ)


Axis AB är enligt EU:s marknadsmissbruksförordning skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen offentliggjordes kl 08:30 den 17 mars 2017.


För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 600 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.