AXIS: Stämmokommuniké från ordinarie bolagsstämma i Axis AB

Lund, 2005-apr-20
This content is available in the following languages: English, Swedish

Vid ordinarie bolagsstämma i Axis AB den 19 april 2005 beslutade stämman att omvälja samtliga ordinarie ledamöter till styrelsen: Mikael Karlsson, Patrik Tigerschiöld, Martin Gren, Nils Rydbeck och Lars-Erik Nilsson. Vid därpå följande konstituerande styrelsesammanträde valdes Mikael Karlsson till ordförande. Patrik Tigerschiöld och Lars-Erik Nilsson utsågs att utgöra ersättningskommitté.

Stämman beslutade också bifalla styrelsens förslag om utdelning för verksamhetsåret 2004 med 0,50 kronor per aktie, varav 0,30 kronor per aktie är en extra utdelning. Avstämningsdag är den 22 april 2005. Utdelning sker via VPC AB den 27 april 2005.

Stämman beslutade vidare att ge styrelsen mandat att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6.821.100 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande ordinarie stämma, d.v.s. teckningsoptioner 2000/2005, 2000/2005, 2001/2006, 2002/2007 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 2,84 procent).

Slutligen beslutade bolagsstämman om fastställande av resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Margareta Lantz,
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel : 046 -272 18 00
Email: Margareta.lantz@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i 16 länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.