AXIS: Stämmokommuniké från årsstämma i Axis AB

Lund, 2006-apr-21
This content is available in the following languages: English, Swedish

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,0 kr, varav 0,50 kr per aktie mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning. Avstämningsdag för utdelning är den 25 april 2006. Utbetalning beräknas ske via VPC AB den 28 april 2004.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden
Årsstämman antog styrelsens förslag att ordföranden i styrelsen föreslås av valberedningen och väljs på årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, som är las fram avseende val av ordförande på årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt fastställande av styrelsearvoden:
- att fem (5) styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter;
- att omval sker av styrelseledamöterna Martin Gren, Nils Rydbeck och Lars-Erik Nilsson;
- att nyval sker av Charlotta Falvin och Olle Isberg;
- att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen;
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 799 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt 133 000 kr till övriga ledamöter.

Det antecknades att Patrik Tigerschiöld undanbett sig omval.

Charlotta Falvin arbetar som fristående konsult inom affärsutveckling och organisation på Fasiro. Hon är styrelseledamot i Plast AB Orion.

Olle Isberg är verkställande direktör i Visionalis AB. Han är styrelseledamot i Awardit AB, Björkliden Fjällby AB, Teligent AB och Visionalis AB. I Awardit AB, Björkliden Fjällby AB och Visionalis AB är han tillika styrelsens ordförande.

Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2003 års bolagsstämma, för en tid om fyra år.

Årsstämman beslutade att anta styrelsen förslag att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende kriterier för utseende av ledamöter i valberedningen
Årsstämman beslutade om kriterierna för utseende av ledamöter i valberedning enligt följande:
De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året innan årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast 6 månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Årsstämman beslutade att valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till beslut i följande frågor:

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Fastställande av styrelsearvoden
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade vidare att ge styrelsen mandat att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6 823 500 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 6p aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande ordinarie stämma, d.v.s. teckningsoptioner 2001/2006, 2002/2007 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 0,91 procent).

Beslut angående nedsättning av reservfond
Årsstämman beslutade om att nedsätta bolagets reservfond med 293 319 079 kr från 293 319 079 kr till 0 kr och att ett belopp motsvarande nedsättningen överförs till fritt eget kapital. Det antecknades att nedsättningen förutsätter att tillstånd erhålles från Bolagsverket eller allmän domstol.

Beslut avseende ändring av bolagsordningen
Årsstämman fattade även beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringarna är föranledda av ikraftträdandet av ny aktiebolagslag. Ändringarna innebär:
- att bestämmelsen om akties nominella belopp i § 5 ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget;
- att angivandet av mandattid för styrelseledamöter och suppleanter i § 6 tas bort;
- att revisorn enligt § 7 vid omval skall kunna utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet;
- att kallelse enligt § 8 skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt att om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra kallelse istället skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter;
- att avstämningsdagen för rätt att deltaga på årsstämma i § 9 ändras till att avse femte vardagen före årsstämman;
- att avstämningsförbehållet i § 12 anpassas till definitionen av avstämningsbolag i den nya aktiebolagslagen;
- att § 13 utgår eftersom dess innehåll uttryckligen framgår av lag samt
- att vissa andra mindre ändringar av språklig och redaktionell art genomförs.

Slutligen beslutade årsstämman om fastställande av resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Samtliga beslut på årsstämman fattades med erforderlig majoritet.