AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate

用于在 4" 正方、4" 八角形、单工或双工接线盒上安装摄像机的支架。

托架

AXIS T94V01C Dual Camera Mount

查看产品

AXIS T94S01P Conduit Back Box

查看产品

AXIS T94P01B 角架

查看产品

准备购买

Axis 产品可通过我们的全球合作伙伴网络进行购买。

查找合作伙伴