Axis AB: Kommuniké från årsstämma 2019

Pressreleaser
14 juni 2019 - Lund, Sweden
Axis AB har den 14 juni 2019 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att bolagets vinst ska balanseras i ny räkning.
 

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB.
 

Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 

Beslut avseende val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade

 

  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter,

 

  • att omvälja styrelseledamöterna Biörn Riese, Håkan Kirstein, Marianne Brismar, Martin Gren och Toshizo Tanaka,

 

  • att omvälja Biörn Riese som ordförande i styrelsen, samt

 

  • att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande och 400 000 kr till var och en av övriga ledamöter, med undantag för Toshizo Tanaka som inte ska erhålla någon ersättning.

 

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00

Om Axis Communications

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 800 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Mer information om Axis finns på www.axis.com.