Axis AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Pressreleaser
12 juli, 2018
Axis AB halvårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 23 procent till 2 601 Mkr (2 119). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 25 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 429 Mkr (209), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5  procent (9,9).
  • Periodens resultat uppgick till 331 Mkr (149).
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,77 kr (2,14).

 

Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 12 procent till 4 659 Mkr (4 146). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 17 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 607 Mkr (443), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (10,7).
  • Periodens resultat uppgick till 458 Mkr (326).
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,59 kr (4,69).

 

VD-kommentar

Vi kan glädjas åt en stark tillväxt under andra kvartalet, där försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Utvecklingen känns särskilt positivt med tanke på den rådande globala komponentbristen som påverkar vår såväl som andra branscher. Vår tillväxt kan till stor del kopplas till en stark efterfrågan och till att flera av våra distributörer, från relativt låga nivåer, bygger upp större lager för att kunna möta fluktuationer i efterfrågan.

Enligt färsk statistik från analysföretaget IHS tar Axis fortsatt marknadsandelar på en marknad som fortsätter att konsolideras. Samtidigt noterar vi en något tilltagande osäkerhet på marknaden för vad globala handelshinder och politisk oro kan innebära. I nuläget ser vi ingen betydande påverkan på vår verksamhet, men vi följer utvecklingen noga.

Innovationstakten var hög under kvartalet och vi kunde presentera flera nya produkter och lösningar. AXIS Audio Manager är ett sådant exempel. Det visar på den spännande utvecklingen inom network audio – ett område där vi ser stora möjligheter. Därtill kan nämnas nya modeller av värmekameror och avancerade kameror för tuffa miljöer och svåra ljusförhållanden.

Den starka tillväxten gör att vi behöver expandera vår forsknings- och utvecklingsverksamhet ytterligare. I maj meddelade vi att vi öppnade ett kontor i Linköping där fokus kommer att ligga på mjukvaruutveckling. Vi räknar med att ha ett hundratal medarbetare där på några års sikt.

Slutligen är det värt att nämna att vi under det andra kvartalet passerade 3 000 anställda, vilket ger oss förutsättningar för fortsatt stark utveckling.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

 

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.00 CET.

Läs hela rapporten
Axis AB Finansiella rapporter
För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00