Axis uttalande om Amnesty-rapporten

Nyheter
21 september 2020
Axis har, tillsammans med ett par andra företag i EU, omnämnts i en färsk rapport från Amnesty International. Rapporten behandlar export av digital övervakningsteknik från EU till Kina.  

Axis svar till Amnesty är att våra nätverksvideolösningar används över hela världen för att bidra till ökad säkerhet och trygghet. Vi inser samtidigt att våra lösningar, liksom annan teknik, kan användas för andra ändamål än avsedda. Det ska dock understrykas att Axis bara utvecklar lösningar för användarscenarier som vi tror på och vi kommunicerar tydligt hur vi tänker oss att kunden ska använda våra lösningar. Axis produkter ska användas på ett sätt som balanserar individers och samhällets behov av trygghet med respekt för integritet och mänskliga rättigheter. 

Vi inser att etik kontinuerligt måste integreras i vår verksamhet och att vi måste ställa rätt förväntningar på våra affärspartners så att även de fullt ut stödjer våra avsikter. I förhållande till hur våra lösningar faktiskt används av våra kunder är vi noga med att kommunicera att vi alltid respekterar mänskliga rättigheter och att vi motsätter oss diskriminering och förtryck i alla former. Kunder screenas systematiskt för att upptäcka eventuella legala restriktioner eller att kunden finns med i listor på nationella och internationella sanktioner. 

Förutom våra egna värderingar, sprunget ur en organisation grundad och baserad i Sverige, är vi bundna av nationell, europeisk och internationell lagstiftning med avseende på de länder och slutanvändare som vi bör och inte bör sälja våra lösningar till. Denna lagstiftning är baserad på olika faktorer, inklusive mänskliga rättigheter och graden av demokrati i de länder vi verkar. 

Säkerhetssektorn är i snabb teknisk utveckling och det är viktigt att löpande se över hur teknik tillämpas. Vi bör noga följa utvecklingen av nya och kanske oavsiktliga användningsområden för våra produkter och hur vi kan säkerställa att vi kan leva upp till våra egna krav samt till FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Vi är medvetna om att vi som teknik- och marknadsledare måste ha kontinuerlig dialog för att identifiera förbättringsområden samt arbeta hårt för att säkerställa utveckling och förbättring av våra egna processer. Detta är ett ständigt pågående arbete. 

Amnestys rapport finns här. Axis svar, daterat 23 juni 2020, på Amnesty frågor kan hittas här.

För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00
Mer om