Ny säkerhetslösning minskar brottsligheten och ökar tryggheten på Malmöfestivalen

Artikel
17 januari, 2019
Brottsligheten har minskat kraftigt på den årliga Malmöfestivalen, tack vare en ny säkerhetslösning med nätverkskameror från Axis. Införandet av en ny säkerhetslösning resulterade i färre våldsbrott samtidigt som fler personer togs om hand. Antalet sexuella ofredanden sjönk med hela 73 procent.

Malmöfestivalen är Sveriges äldsta stadsfestival och går av stapeln i augusti varje år. Festivalen, som är gratis, samlar runt 1,4 miljoner besökare i alla åldrar och av olika nationaliteter. Under åtta dagar kan man ta del av framträdanden och ett brett matutbud, lyssna på musik samt titta på konst och dans med mera. Festivalaktiviteterna äger rum på ett stort antal scener och områden i centrala Malmö, som har drygt 330 000 invånare[1] .

God trygghet och säkerhet för besökare och artister är centralt när festivalen ska genomföras. Arrangörerna av festivalen, Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad, arbetar kontinuerligt för att förbättra säkerheten.

Ökad säkerhetssatsning
Inför festivalen 2018 genomfördes en ökad säkerhetssatsning tillsammans med Polismyndigheten, Region Skåne samt Räddningstjänsten Syd. Det fanns flera anledningar till det intensifierade säkerhetsarbetet.

  • Den stora ansamlingen av människor utgör en risk i sig då många människor befinner sig på samma ställe och samtidigt behöver skyddas, säger Magnus Fjällström, trygghets- och säkerhetssamordnare på Malmö stads stadskontor och strategisk säkerhetssamordnare för Malmöfestivalen.

En lösning med kameror ger även snabb och tydlig information vid incidenter; vad och vem som orsakade incidenten, för att ingripanden ska kunna ske snabbt.

  • Inför festivalen 2018 ville vi få bättre beslutsunderlag, och med hjälp av teknik snabbt kunna få en överblick över den aktuella situationen, om något skulle inträffa. På så sätt kan vi göra en snabb och bra nulägesanalys, säger Magnus Fjällström.

Generellt sett krävs ett stort antal vakter och annan säkerhetspersonal för att hålla ordning och garantera säkerheten för Malmöfestivalens besökare, artister och övrig personal. Arrangörerna av festivalen ville minska personalkostnaderna.

  • Bemanningen kan effektiviseras med hjälp av teknik, samtidigt som säkerheten är minst lika hög, säger Magnus Fjällström.

Proaktivt arbete
Festivaler med stora folksamlingar innebär risk för sexuella trakasserier, övergrepp, terrordåd och sabotage. Polisen har som mål att arbeta proaktivt och olycksförebyggande och vill ha möjlighet att upptäcka avvikande beteenden  — innan något inträffar.

Polismyndigheten hade tidigare ett fåtal kameror på Malmöfestivalen. Inför festivalen 2018 lät arrangörerna av Malmöfestivalen installera en lösning som inkluderade nätverkskameror från Axis.
En del i säkerhetslösningen utgjordes av fordonshinder med sensorer, vilka larmar om någon skulle försöka flytta på hindret, och en närliggande kamera zoomar då in och filmar händelsen.
Fordonsavspärrningar är ytterst viktiga för att hindra bilar från att köra in i folkmassor, oavsett om det rör sig om terrordåd eller körningar relaterade till rattfylleri och sjukdomsfall.

Dessutom installerades mjukvara i kamerorna för att räkna besökare, för att få koll på flöden och på hur många personer som befinner sig inom olika områden. Det underlättar för att uppfylla tillståndskrav avseende hur många personer som får vistas på en viss yta samtidigt, samt för att beräkna hur många säkerhetsvakter som behövs. Arrangörerna kan också beräkna folkströmmar samt hur mycket personal som krävs anpassat till hur folk rör sig på festivalområdet.

Även högtalare är kopplade till säkerhetslösningen vid ett område som samlar många ungdomar, i syfte att kunna ropa ut högtalarmeddelanden. Tanken är att meddelandena i sig ska ha en lugnande effekt och visa att arrangörerna har koll på vad som försiggår i publiken.
Dessutom filmar kamerorna publiken vid scenerna i realtid.

  • Trots rökmaskiner och utmaningarna med strålkastare i olika färger, och därmed svåra ljussituationer, så fungerar kamerorna mycket bra och ger bilder av god kvalitet. Kamerorna är mycket imponerande, säger Magnus Fjällström. 

Färre brott och ökad säkerhet
Den nya säkerhetslösningen har resulterat i kraftigt minskad brottslighet. Vid Malmöfestivalen 2018 minskade misshandelsfallen med knappt 13 procent, antalet sexuella ofredanden sjönk med 73 procent, samt att betydligt fler personer togs om hand tack vare bevis i form av bildmaterial. Omhändertagande för att ha stört den allmänna ordningen ökade med cirka 44 procent och omhändertagande av berusade personer ökade med 36 procent[2].

  • Vi är otroligt nöjda, den nya kameralösningen är en stor framgång och har gett färre antal brott. Det är oerhört viktigt att alla är trygga när de besöker Malmöfestivalen, säger Magnus Fjällström.

Tack vare kamerorna kan polisen bättre identifiera riskmoment och snabbare ingripa om någon är berusad eller om det förekommer slagsmål. Den nya säkerhetslösningen har också bidragit till att spara kostnader, då säkerhetspersonalen kan fokusera sina insatser där de verkligen behövs.
Kamerorna innebär även ökad trygghet för personalen.

  • Om vi genomför Malmöfestivalen 2019 så vill vi definitivt ha fler kameror samt även IP-kopplade högtalare. Det allra bästa vore någon form av container-lösning, där vi skulle kunna flytta hela säkerhetslösningen från en festival till en annan utsatt plats, eller till ett ställe där det pågår något evenemang, säger Magnus Fjällström.

[1] Malmö kommun, SCB 2017

[2] Polismyndigheten

Läs mer om hur Axis hjälper till att skapa tryggare städer
Creating safer cities
För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72