Leveranstrygghet: Global leveranskedja med minskad risk för störningar

Artikel
26 november 2019
Det behöver måhända inte påpekas, men tillförlitliga produktleveranser är avgörande för varje företag och förtroendet mellan företaget, partner och kunder. Detta är emellertid inte något som företaget ensamt har kontroll över. Företaget måste snarare ofta förlita sig på en komplex och geografiskt spridd leveranskedja som kan störas av många olika faktorer; ekonomiska, politiska, sociala och miljömässiga. Axis har under loppet av flera decennier skapat en leveranskedja som gör att vi kan hantera störningar i leveranskedjan och säkerställa avbrottsfria leveranser till tillverkningspartner och distributörer.

När katastrofen slår till drabbas leveranskedjorna

I april 2016 drabbade en serie jordskalv Kumamoto i Japan, inklusive ett massivt jordskalv med magnituden 7.0. Som resultat av de tragiska jordskalven miste många människor livet, många skadades och infrastruktur och byggnader skadades allvarligt. En av byggnaderna som ödelades av jordskalvet var den fabrik som ansvarade för produktionen av huvuddelen av de bildsensorchip som används i de flesta digitalkameror världen över. Trots att fabrikens kapacitet var återställd till 100 % i november samma år var det kortfristiga avbrottet i leveranskedjan allvarligt.

Även om naturkatastrofer av Kumamoto-jordskalvens magnitud tack och lov är sällsynta så är katastrofen ett exempel på den ödesdigra dominoeffekt som kan uppstå om leveranskedjan drabbas av ett avbrott – oavsett orsak.

Det kan finnas många olika anledningar till att en leveranskedja drabbas av störningar eller avbrott och åtföljande brist på viktiga komponenter. Riskerna ökar med vår allt mer globaliserade ekonomi där komponenter tillverkas av leverantörer i många olika länder. Oavsett om orsaken är naturkatastrofer, geopolitiska spänningar eller helt enkelt råvarubrist så är det tillverkarnas ansvar att upprätta en leveranskedja som kan säkerställa tillförlitliga leveranser, oavsett störningarnas omfattning.

En leveranskedja med decennier av utveckling

Att bygga upp en strategi för en robust global leveranskedja är inte ett ögonblicks verk. Det är snarare ett resultat av ihärdig research och planering. För Axis har denna process pågått i mer än 25 år.

Ulrika Magnusson, Global Supply Chain Director vid Axis, förklarar att arbetet med att skapa och underhålla en robust leveranskedja aldrig tar slut: "Eftersom vi utvecklar och skapar nya produkter och lösningar anpassade till kundernas växlande behov, måste vår leveranskedja alltid avspegla denna utveckling. Detta kräver extremt nära samarbete mellan vårt forsknings- och utvecklingsteam och leveranskedjeteamet; ju mer förutseende vi är i vår produktutveckling, desto bättre rustade är vi att hitta de komponentleverantörer vi behöver."

Mot bakgrund av de rigorösa kriterier och kvalitetskrav Axis ställer på varje länk i leveranskedjan krävs tid att hitta och avtala med nya leverantörer. Med hjälp av Axis Supplier Evaluation Framework och den förhållningspolicy som alla leverantörer måste underteckna, samt fortlöpande leverantörsgranskning, säkerställer vi att alla leverantörer noga undersöks i termer av miljökrav, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.

 

Ulrika Magnusson & Nerzesa Dzinovic
Ulrika Magnusson & Nerzesa Dzinovic, part of Axis global supply chain team.

Magnusson fortsätter: "Dessa rigorösa rutiner och bestämmelser är absolut nödvändiga vid val och utvärdering av leverantörer, för att vi ska kunna vara säkra på att de uppfyller våra stränga standarder. Faktum är att vi betraktar våra leverantörers leverantörskedjor som en del av vår egen. Det är orsaken till att vi granskar aspekter såsom hantering av avfall från komponenttillverkningen och var råvarorna kommer från, så att vi kan vara säkra på att inga konfliktmineraler används i våra produkter. Om vi hittar leverantörer som uppfyller de flesta, men inte alla, av våra urvalskriterier så försöker vi ofta hjälpa dem att förbättra områden där de ligger efter. Detta är väl investerad tid jämfört med arbetet att hitta en ny leverantör."

Av flera anledningar är också leverantörernas geografiska hemvist av stor vikt. Till följd av ett allt mer instabilt klimat ökar risken för leveransstörningar orsakade av svåra väderförhållanden. Det är därför en stor fördel om vi kan hitta leverantörer nära våra fabriker, vilket även ger miljöfördelar i form av kortare transporter.

Alternativa leverantörer är nyckeln

En viktig faktor för att säkerställa kontinuitet i leveranserna är alternativa leverantörer. Som framgår av namnet innebär detta att man använder mer än en enda leverantör för en specifik komponent. Axis strävar alltid efter att hitta flera olika leverantörer av produktkomponenter. Om detta inte är möjligt så säkerställer Axis att antingen vi eller leverantören sätter av ett buffertlager. På så vis kan leveranserna upprätthållas trots att det uppstått ett avbrott i leveranskedjan. Detta ger ett skydd om leveranser av någon anledning skulle drabbas av ett avbrott, men även i händelse av plötsliga efterfrågetoppar.

Per Ädelroth, Axis direktör för Operations & Chief Supply Chain Officer förklarar: "Om en plötslig efterfrågeökning avseende en specifik produkt eller produktkategori uppstår så kan leveranserna snabbt strypas. Komponenttillverkarna behöver naturligtvis tid för att anpassa produktionstakten till den ökade efterfrågan, vilket kan leda till att befintliga lager snabbt töms. Sådana efterfrågetoppar kan vara svåra att förutse; det har funnits tillfällen då en kraftig kundefterfrågan på många marknader samtidigt har tömt leverantörernas lager. Det kan förefalla som ett angenämt problem, men om vi ska hålla våra partner och kunder nöjda är det här självfallet ett problem som vi måste vara kapabla att lösa."

Total kontroll med tillverkningsteam

Nerzesa Dzinovic
Nerzesa Dzinovic, Manager for Sourcing Electronics and Manufacturing at Axis

Axis produkter tillverkas i nära samarbete med några få tillverkare i Nordamerika, Europa och Asien. Nerzesa Dzinovic, Manager for Sourcing Electronics and Manufacturing vid Axis förklarar tillverkningssamarbetet: "I likhet med våra komponentleverantörer har vi stränga utvärderingskriterier för våra tillverkningspartner. Produkttillverkning är ett genuint partnerskap: Axis-personal arbetar sida vid sida med tillverkarens personal, och vi definierar och styr produktionsprocessen och produktionsprotokollen. Med hjälp av realtidsdata från fabriken kan vi även identifiera potentiella problem i tidigt skede."

Fabriker och center för produktkonfigurering och logistik (CLC) är placerade nära den aktuella marknaden, vilket minskar transporternas miljöinverkan och risken för produktionsavbrott. Tillverkningen av vanligt förekommande, kostsamma eller viktiga produkter är också uppdelad mellan flera fabriker, så att leveranserna säkerställs även om en fabrik skulle drabbas av produktionsavbrott.

Global politik och dess konsekvenser

Det går inte att undvika faktumet att politik och relationer mellan olika länder – såväl positiva som negativa – påverkar tillverkare av alla typer av produkter. Förhållanden kan snabbt förändras; två länder som hittills haft en positiv handelsrelation kan plötsligt befinna sig i en ekonomisk konflikt som direkt påverkar företagen.

Magnusson påpekar att geopolitiska spänningar förstärker behovet av flera komponentleverantörer: "Som svenskt företag är vi lyckligt lottade med tanke på att vårt land sällan hamnar i handelskonflikter med andra länder! Våra produkter innehåller emellertid komponenter från flera olika länder världen över. Internationella handelsöverenskommelser, såsom U.S. Trade Agreements Act (TTA), upprättar regelbundet listor över länder från vilka produkter eller komponenter får, eller inte får, anskaffas. Det är därför viktigt att vi även av denna anledning har leverantörer av en viss komponent på olika platser i världen."

Inte alla komponenter är likvärdiga

Som ett led i vår leveransprocess har Axis ett klassificeringsschema för komponenterna i sina produkter. Detta definierar varje komponents betydelse för slutprodukten, och inverkar på valet av komponentleverantörer och alternativa leverantörer. Dzinovic: "Muttrar och skruvar är väldigt standardiserade och kan enkelt ersättas, men för en komponent såsom en bildsensor – som är helt avgörande för slutprodukten – kan bristande tillgänglighet få drastiska följder."

Being in complete control of the entire product design allows us to respond quickly to serious issues.

Därför har naturkatastrofer såsom Kumamoto-jordskalven varit en lärorik erfarenhet för alla inblandade. Den demonstrerar också värdet av "Axis One"-strategin, som Ädelroth förklarar så här: "Genom att ha full kontroll över den totala produktdesignen och tillverkningsprocessen – från forskning och utveckling till konfigurering – kan vi agera snabbt på allvarliga problem. Om vi exempelvis behöver göra en omkonstruktion av en grundläggande detalj i en produkt för att kunna byta komponentleverantör, så kan vi enkelt göra det."

Varaktiga leveranser i dag och i morgon

Säkerhetssektorn utvecklas snabbt med tekniska innovationer som möjliggör fortlöpande utveckling av nya och mer avancerade produkter. Axis leveranskedjeteam har ett nära samarbete med vår forsknings- och utvecklingsavdelning i syfte att förstå vår långsiktiga produktutvecklingsplan, och säkerställa att vi avtalar med komponentleverantörer som kan uppfylla våra behov.

Ädelroth sammanfattar: "I slutändan handlar det om att uppfylla kundernas behov. Detta kräver dels tillförlitliga leveranser av aktuella produkter och dels att vi utformar produkter som uppfyller kommande behov. Att hitta leverantörer som kan matcha vårt produktutvecklingstempo i en snabbt föränderlig miljö, och samtidigt efterleva både interna standarder och standarder som reglerar internationell handel och utveckling, är avgörande för att förverkliga företagets vision."

 

Learn more about how Axis works with suppliers
Sustainability report 2018
För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72