Grön design för en mer hållbar värld

Artikel
28 december 2019
Så kallad eko-innovation blir allt mer ofrånkomlig för tillverkare som vill kunna leverera produkter och tjänster i linje med rådande trender och efterfrågan. Axis fokuserar alltmer på grön design, användning av återvunna material och utfasning av miljöfarliga ämnen, för att handla ansvarsfullt och på ett sätt som är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Hållbarhet diskuteras för närvarande överallt. Det förvånar inte, då miljöhot och klimatförändringar påverkar oss alla. Men på samma sätt som vi alla i varierande grad är en del av problemet, kan vi också vara en del av lösningen.

Vi ser nu att det som faktiskt driver förändring är ökad kundmedvetenhet, tillsammans med påtryckningar från medborgarorganisationer och branschfinansierade aktörer som förespråkar striktare tillverkningsriktlinjer.

Även FN:s globala mål för hållbar utveckling utgör en viktig del i detta arbete. Många organisationer stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling genom att ta ansvar och handla proaktivt, i syfte att göra sin verksamhet mer hållbar.

Att välja hållbara material är nödvändigt

"Ett viktigt fokus för grön design är att välja hållbara material" säger Ausra Reinap, Senior Environmental Engineer vid Axis Communications. "Vi strävar efter att använda mer återvunna material och siktar på att minimera användningen av farliga ämnen i våra produkter.”

Ausra ingår i Axis Green Design Group, som bildades år 2012 i syfte att underlätta företagets övergång till mer miljövänliga produkter. Gruppen sammanför olika typer av kompetens inom design, miljö och kvalitet, och strävar efter att öka miljömedvetenheten och motivera Axis konstruktörer i produktutvecklingsprocessen.

Axis har identifierat fyra aspekter av eko-innovation:

  • Materialval
  • Optimering av konstruktion
  • Designoptimering för tillverkning
  • Optimering av avfallshantering

Täcka produktens hela livscykel

Ausra Reinap

"Grön design är ett ganska brett begrepp som fokuserar på hur vi kan minimera vår miljöpåverkan" säger Ausra, "inte bara i värdekedjan utan under produktens hela livslängd."

År 2015 lanserade Axis "Green Design Evaluation Scorecard" för att underlätta för konstruktörerna att integrera miljömässiga krav i produktutvecklingsprocessen. Ausra säger "Vi inser att användning av återvunna material kan vara en utmaning, speciellt material som uppfyller den strikta UL‑standarden som är avgörande i USA och Kanada."

Axis har en lista över förbjudna ämnen som omfattar såväl ämnen som redan är reglerade i lag, och sådana som sannolikt blir det i framtiden. "Exempel på ämnen är mjukgörare samt bromerade eller klorerade flamskyddsmedel (BFR/CFR). Det är väldigt viktigt för oss att inte bara invänta lagstiftningen, utan snarare vara ett steg före" säger Ausra.

Mer än bara material

Vikt är en betydelsefull faktor i konstruktionsfasen. Mindre mängd material betyder användning av mindre resurser och dessutom mindre miljöpåverkan från transporter. Ett annat sätt att optimera konstruktionsprocessen är att reducera antalet skruvar eller till och med skapa skruvlösa konstruktioner, exempelvis genom att använda snäppförband istället.

Lika viktigt är hur produkterna framställs. Designoptimering för tillverkning innebär att man specificerar erfordrade ytbehandlingar och toleranser som ger minimala avfallsmängder. Ausra påpekar att detta handlar om balans: "Vi vill optimera våra processer, men utan att riskera kvaliteten."

Utöver produktens användning är det viktigt att den konstrueras för optimal avfallshantering. Om den är lätt att demontera förenklas både reparation, återanvändning och återvinning. "Idealiskt sett", säger Ausra, "borde vi ha en modulär konstruktion som möjliggör ett cirkulärt tillvägagångssätt. Vi utvärderar för närvarande sådana satsningar. Det är ett område vi tittar närmare på."

Produkter fria från BFR och CFR

Christian Adielsson

Christian Adielsson, Senior Engineer, har praktisk erfarenhet av grön design från ett aktuellt produktutvecklingsprojekt. Christian säger: "Vi startade ett kameraprojekt baserat på en helt ny plattform, och ett av kraven var att alla komponenter skulle vara fria från bromerade och klorerade flamskyddsmedel."

Tidigt i projektet, när ritningarna var klara, sammanställde Christian listor över alla komponenter som ingick. Listorna skickades till företagets miljöavdelning för utvärdering. Det visade sig att cirka tio procent av komponenterna behövde modifieras.

Ansvarstagande är ett måste

"Vi började kontakta leverantörer i jakten på hållbara alternativ" säger Christian. "Det största problemet var att vi ännu inte hade tillgång till effektiva verktyg som kunde automatisera processen. Det medförde att vi var tvungna att gå igenom allting manuellt, vilket var mycket tidskrävande."

När det visade sig omöjligt att hitta BFR/CFR-fria alternativ för tre av komponenterna, samtidigt som det började bli ont om tid, så beslutade man att de nya produkterna, AXIS P1375 och AXIS P1375-E Network Cameras, skulle lanseras under våren. "Men", säger Christian, "det här var bara ett första steg. Vi fortsätter utvecklingsarbetet, och jag är övertygad om att vi kommer att lansera en ännu mer hållbar lösning längre fram."

Det är ofrånkomligt att dagens tillverkare måste ta ansvar för hållbarhet,

Ausra sammanfattar: "Det är ofrånkomligt att dagens tillverkare måste ta ansvar för hållbarhet, och grön design är nödvändig om man vill vara en trovärdig leverantör. Axis har mycket stora ambitioner, och om vi vill vara marknadsledare måste vi minska vår miljöpåverkan under produktens hela livslängd."

Find out more on how we try to minimize our environmental impact
UN sustainability goals Improving sustainability
Mer om