Visa vägen: Axis väg mot en cirkulär ekonomi

Artikel
1 april 2021
Omställningen från en traditionell linjär affärsmodell till en cirkulär strategi som fokuserar på återanvändning och återvinning går allt snabbare. I denna artikel berättar vi om hur Axis i synnerhet och övervakningsbranschen i allmänhet kan bidra till denna utveckling. Vi undersöker resultat från ett forskningsprojekt som kommer att bidra till att bana vägen för en mer hållbar övervakningssektor.

Kasserade elektroniska och elektriska varor ‒ ”e-avfall” ‒ är världens snabbast växande avfallsström. Under 2018 uppgick sådant avfall till 50 miljoner ton – vilket motsvarar alla kommersiella flygplan som någonsin byggts. Enligt prognoser kommer den siffran att ha fördubblats 2050.

Ett sätt att minimera e-avfall är att gå över från traditionella linjära industriprocesser till en cirkulär modell ökar produkternas livslängd, till exempel genom reparation eller återanvändning. På så sätt bevarar material och komponenter sitt värde över tid, samtidigt som avfall och föroreningar minskas.

Begreppet ”cirkulär ekonomi” vann gehör på 2010-talet genom Ellen MacArthur Foundation. Deras främsta mål är en omställning från den linjära ekonomin, vilket bör ske på följande sätt: ”Vi måste omvandla alla faktorer i ’skapa, bruka, slänga’-systemet: hur vi hanterar resurser, hur vi tillverkar och använder produkter och vad vi gör med materialen därefter. Först då kan vi skapa en blomstrande ekonomi som gynnar på vår planet.”

Minimera negativ påverkan

Omställningen till en cirkulär strategi kommer att påverka elektronikbranschen i grunden ‒ och övervakningsbranschen är inget undantag. På Axis frågade vi oss hur vi kan bli mer cirkulära och delta i den omställningen.

”Vår ambition är att vara ett ledande företag, i dag och i morgon”, säger Ausra Reinap, Senior Environmental Engineer hos Axis. ”Vi ser hållbarhet som en av de viktigaste delarna i detta. Att minimera våra produkters negativa miljöpåverkan under deras livscykel är en grundläggande aspekt av vår verksamhet.”

Det handlar i grunden om att bibehålla produktens värde så länge som möjligt genom smart design och underhåll. Och därefter genom återvinning av produkter, delar och material.

”Det är ingen liten utmaning, eftersom alla elektroniska produkter, även Axis produkter, använder ett antal ändliga material”, säger Ausra. ”Omställningen till en cirkulär modell är en ständig resa. Mineralbrist förekommer redan och vi vet att bristen kommer att bli större, så vi måste omvärdera våra formgivningar för att framtidssäkra vår verksamhet.”

Identifiera hot och möjligheter

För att gå djupare in på frågan deltog Axis i ett projekt som finansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, ”Cirkulär och biobaserad ekonomi ‒ Från teori till praktik”, som avslutades 2020. Initiativtagaren till projektet var design- och innovationsstudion Zenit Design, en långvarig samarbetspartner till Axis.

”Vi letade inte efter någon färdig lösning”, säger Ausra. ”Syftet med projektet var att kartlägga den rådande situationen generellt och se vilka hot och möjligheter som finns, både för Axis och andra aktörer i värdekedjan.”

Projektet identifierade flera åtgärder i den så kallade avfallshierarkin som Axis kan vidta för att förbättra cirkulariteten. Läs mer nedan om hur Axis och andra aktörer behöver minska, återanvända och återvinna.

Göra det mesta av material och komponenter

Enligt en cirkulär strategi är minskning det mest hållbara alternativet, eftersom minskning bidrar till att minimera användningen av resurser och energi och samtidigt minimerar avfall och föroreningar. Produkter bör därför utformas för att vara hållbara, med användning av återvunna eller biobaserade material som har tillverkats med grön energi.

Axis har alltid utformat sina produkter för att de ska hålla länge, och vi går i allt större utsträckning över till så kallad grön design, vilket innebär att vi strävar efter att utveckla produkter med högre innehåll av återvunnen plast och bioplast. Samtidigt är det mycket viktigt att inte äventyra produkternas kvalitet och funktionella krav.

Som ett exempel på dessa ansträngningar lanserade Axis 2020 sex nya kameramodeller där mer än 50 procent av plasten är återvunnen. Av de kameror som lanserades 2020 är dessutom 37 procent fria från farliga bromerade och klorerade flamskyddsmedel (BFR/CFR-fria). Under 2020 förlängde Axis dessutom produktgarantin från tre till fem år.

 

AXIS M3067-P Network Camera - 71% recycled plastic, BFR/CFR free, PVC-free
AXIS M3067-P Network Camera - 71% recycled plastic, BFR/CFR free, PVC-free

Nya affärsmodeller som är anpassade till flerfunktionscykler kan leda till en effektivare resursanvändning. Projektet visar att nya ägarskapsmodeller och tjänsteutbud också kan ha en positiv inverkan. Återtagandelösningar kan förenkla återcirkuleringen av delar och produkter.

En annan sida av minskningsinsatserna är att minimera transporter, vilket kommer att vara ett ständigt mål för Axis. I ett initiativ har wellpapp ersatts med uppblåsbara förpackningskuddar för några nätverkskameramodeller i Q61‑serien. Det är ett utmärkt exempel på förpackningsoptimering som leder till effektivare transporter och lägre koldioxidutsläpp.

Återanvändning är det näst bästa alternativet. Det är mycket viktigt att produkterna är enkla att uppgradera och reparera och att delarna lätt kan återvinnas. Nya affärsmodeller som underlättar återtagandelösningar kan förenkla återcirkuleringen av delar och produkter. Som ett led i sina ansträngningar på detta område har Axis återlämnat framglas och linser i värmekameror till leverantören för återvinning och återanvändning av mineralen germanium.

Återvinning är inte idealiskt, men fortfarande mycket bättre än energiåtervinning eller avfallsdeponering. Produkter bör helst utformas med användning av återvunna material eller så att de är enkla att demontera i separata delar när de ska kasseras.

Produkternas utformning avgör resultatet

De val som görs under designfasen har en enorm inverkan på cirkularitet, både i tidigare och senare led i värdekedjan.

AXIS M3066-V Network Camera - over 50% recycled plastic, BRF/CFR-free, PVC-free
AXIS M3066-V Network Camera - over 50% recycled plastic, BRF/CFR-free, PVC-free

”Som produktutvecklare och formgivare står du i centrum för alla dessa produkter och tjänster som utvecklas, produceras, konsumeras och bortskaffas”, säger Mathias Walter, Design Strategy Lead och medlem i Zenit Designs hållbarhetsgrupp. Mathias arbetar nästan dagligen med Axis. ”Produkternas och tjänsternas cirkularitet måste övervägas i varje skede och varje beslut. Om vi verkligen vill förändra saker och ting måste cirkularitet prioriteras i hela organisationen.”

Mathias fortsätter: ”Det är viktigt att noggrant överväga den tekniska specifikationen så att produkterna inte blir 'överspecificerade'. Det är till exempel viktigt att man undviker extra komplexitet, onödiga tillsatser i materialen, överflödiga komponenter och delar eller större storlekar.”

De tekniska lösningarna förändras och förbättras i snabb takt. Mycket pengar och innovativ kraft investeras i tekniken. ”Det är viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad för att säkerställa att formgivningarna är optimerade för flera användarmålgrupper. Det är också viktigt att ha ett nära samarbete med experter för att fastställa de rätta prioriteringarna.”

 

Samarbete inom värdekedjan är avgörande

Ausra säger att projektet har gett Axis en grundlig förståelse av framtidens kritiska utmaningar. Det handlar bland annat om vikten av att känna till olika kundbehov, olika lagar och hur återvinnings- och återanvändningsinfrastrukturen skiljer sig åt mellan de marknader där Axis är verksamt.

”Vi har lärt oss mycket och vet nu bättre vad vi vill och vad vi behöver göra”, säger hon. ”Men vi har också insett hur komplicerat detta område är. Det finns strikta gränser för hur mycket vi kan göra på egen hand. Samarbete inom värdekedjan är därför avgörande för att driva förändringar.”

Detta ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål 17, ”Genomförande och globalt partnerskap”. Att delta i branschinitiativ för samarbete, samverkan och dialog om främjande av hållbarhet är viktigt för Axis.

Cirkularitet är en oundviklig förändring

För att samhället ska fungera i stort måste vi prioritera omställningen till en cirkulär modell. Detta beror helt och hållet på attityderna i samhället ‒ vad kunder, slutanvändare, beslutsfattare och andra anser och är villiga att godta.

”Det är viktigt att företag som Axis driver förändringar, utbildar sina partner och andra aktörer och ökar efterfrågan på sådana lösningar”, säger Mathias. ”Det är därför viktigare än någonsin att vi verkligen förstår deras olika behov och ambitioner, så att vi kan stödja dem i deras omställning till cirkularitet.”

Ausra går ett steg längre: ”Eftersom Axis är ett ansvarskännande företag behöver vi gå mot en cirkulär affärsstrategi. Jag kan inte se någon annan framtid. Vi måste utmana oss själva, men även våra partner. Det är dags att övervakningsbranschen börjar samarbeta och förändras tillsammans.”

Att skapa hållbara produkter är ett sätt att minska resursanvändningen
Så här jobbar vi med kvalitet
Mer om