Hur säkerställer Axis kvalitet i hela leveranskedjan?

Artikel
13 november 2020
Ett orubbligt kvalitetsåtagande har alltid varit ett centralt inslag i Axis grundsyn. Kvalitetssäkringen börjar redan under den inledande designfasen och fortsätter längs hela produktresan – från design till inköp av komponenter, tillverkning, leverans och vidare. Det är endast möjligt att tillverka produkter som ständigt håller högsta kvalitet om hela leveranskedjan genomsyras av samma kvalitetsåtagande. Nyckeln till detta är att välja rätt leverantörer och skapa djupa och ömsesidiga relationer med dem. Här utforskar vi hur Axis säkerställer att kvalitetsaspekten integreras i hela leveranskedjan.

Kvalitetsarbetet börjar vid ritbordet, under den inledande utformningen av produkterna. Genom att tillämpa principerna design för tillverkning (DFM) och design för montering (DFA) lägger Axis grunden för produktkvalitet genom att skapa konsekvens i alla komponenter och därefter i produkttillverkningen.

Axis arbetar med leverantörerna på två huvudsakliga områden: inköp och tillverkning. Axis köper komponenter och delar från leverantörerna innan de levereras till de tillverkningspartner där produkterna skapas. Kontraktstillverkare i olika delar av världen monterar produkterna. Produkterna passerar därefter genom något av Axis konfigurations- och logistikcentrum, där de genomgår ytterligare kvalitetskontroller innan de finner sin väg till distributörer, systemintegratörer och till slut kunderna.

Assembling circuit card

Alla Axis leverantörer utvärderas innan de förs upp på Axis lista över godkända leverantörer. Detta innebär regelbundna besök på plats som utförs av Axis revisorer för att säkerställa att leverantörerna uppfyller de stränga kraven. Företaget i fråga måste dessutom vara certifierat av tredje part enligt ISO 9001 eller IATF 16949. Företagets riskhanteringsförfaranden, produktionsanläggningar och produktionsprocess utvärderas också, och alla leverantörer måste underteckna Axis uppförandekod för leverantörer.

Som en ytterligare kvalitetssäkringsåtgärd utvecklas och tillhandahålls all kritisk monterings- och testningsutrustning av Axis. Alla produkter testas och kvalificeras i ett funktionellt test som Axis kontrollerar före transport.

En slutprodukt som speglar Axis kvalitetsåtagande

Kvaliteten måste naturligtvis även avspeglas i slutprodukten. Att upprätthålla produktintegriteten är av avgörande betydelse och detta kan endast uppnås om produktens maskin- och programvara skyddas mot obehöriga ändringar eller obehörig manipulering under sin resa genom leveranskedjan.

Leverantören måste följa alla specifikationer, arbetsinstruktioner eller kvalitetskontrolldokument och alla ändringar eller avvikelser som Axis inte har gett sin tillåtelse till är förbjudna. Dessutom måste alla leverantörer och tillverkare ha ett noggrant spårbarhetssystem så att felaktiga produkter kan spåras och identifieras. Detta möjliggör strikt utvärdering av tillhörande processer och av de uppdateringar som ska göras.

Carl Trotzig, Director Quality & Environment hos Axis kommenterar: ”Bra kvalitet får inte ses som en biprodukt av tillverkningsprocessen. Att leverera hållbara och motståndskraftiga produkter med hög prestanda kräver ett kvalitetsåtagande ända från början. Kvalitetsåtagandet bör ligga till grund för varje beslut och varje steg i produktionsprocessen, så att slutresultatet speglar företagets ständiga åtagande.

Detta är lättare sagt än gjort, särskilt när det gäller leveranskedjan. Det är skälet till att Axis lägger ned tid på att utvärdera, utbilda och stödja leverantörerna och hjälpa dem att införa och upprätthålla de standarder som krävs för att ständigt leverera de bästa produkterna till våra kunder och partner.”

Samarbetsrelationer lägger grunden för kvalitet

Factory man with paperchart

Det krävs öppna relationer med leverantörerna för att säkerställa konsekvent kvalitet. Relationerna brukar vara nära och långsiktiga, med öppen tvåvägskommunikation och regelbundna kontakter. Axis främjar gemensamma projekt och gemensam utveckling, sätter upp mål och gör långsiktiga ömsesidiga åtaganden och planer i partnerskap med sina strategiska leverantörer. På så sätt har båda parter möjlighet att se hur den andra parten arbetar, ta till sig lärdomar och tillsammans komma överens om processerna.

Axis har även ett särskilt kvalitetsteam som granskar allt från processefterlevnad – inklusive dokumentation – till leverantörernas anläggningar och arbetsmetoder. Detta garanterar att alla krav angående säkerhet, fysisk hantering, lagerhantering, produktionsutrustning, kvalitetskontroll och spårbarhetsregister är uppfyllda. Dessutom kan eventuella problem identifieras och snabbt avhjälpas så att kvalitetsstandarderna upprätthålls.

En investering värd besväret

Kvalitetsåtaganden kräver en stor resursinvestering, samtidigt som Axis leverantörer måste anpassa sig till Axis värden. Detta kan endast uppnås om alla aktörer i leveranskedjan delar samma engagemang för att upprätthålla standarderna längs hela linjen. Dessutom är det viktigt för Axis att ständigt söka nya sätt att förbättra processerna och skapa innovation för att därigenom upprätthålla sitt anseende. Detta leder till att varje produkt ständigt uppfyller eller överskrider kundernas förväntningar och att kunderna har förtroende för produkternas prestanda och integritet.

Klicka här för att läsa mer om Axis kvalitetsåtagande
Tuffare än tuff
Mer om