Hur luftkvaliteten i smarta städer kan förbättras med kombinerade tekniklösningar

Artikel
26 maj 2021
Det första steget för att förbättra miljön i smarta städer är att skapa en förståelse för och mäta olika faktorer som kan ha en negativ inverkan på hållbarhetsmålen. Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till klimatförändringarna. De är fortfarande en stor källa till oro för stadsförvaltningar, särskilt nu när regleringen ökar med strängare påföljder för bristande efterlevnad.

Utöver industriverksamheter tenderar faktorer som påverkar luftkvaliteten att vara nära kopplade till trafikbeteende och trafikflöde. Lösningar som kombinerar situationsmedvetenhet och miljöövervakning är därför grundläggande för att hantera luftföroreningar. Pandemin har drivit på insatserna för att uppnå miljömålen. En viktig faktor i detta sammanhang är att ha rätt teknik på plats för att direkt bekämpa luftföroreningar. I denna artikel diskuterar vi hur stadsförvaltningar använder lösningar från Axis och vår partner Vaisala. Lösningarna kombinerar miljösensorer och videoövervakning för att skapa en bättre förståelse för ‒ och förbättra ‒ luftkvaliteten.

Utgångspunkten för god luftkvalitet är att förstå miljön.

I och med den ökade urbaniseringen i städerna ökar även antalet fordon – både privat och kollektivt ägda. För att tillgodose förväntningarna på bekvämlighet, särskilt om städerna strävar efter att bli 15-minutersstäder, krävs omfattande investeringar i kollektivtrafik och åtgärder för att begränsa trafikstockningar. Ökad trafik har tyvärr historiskt sett förknippats med försämrad luftkvalitet, och för att motverka detta går alltfler städer över till miljövänligare bränslealternativ. Sådana insatser måste dock stödjas med trafikplanering i ett bredare sammanhang. Åtgärder för att förbättra trafikflödet och hanteringen av parkeringsmöjligheter bidrar till att begränsa utsläppens negativa inverkan på luftkvaliteten.

Hur vet man om man har lyckats förändra något? Den österrikiske förvaltningskonsulten Peter Drucker har gjort ett berömt uttalande: ”Det du inte kan mäta kan du inte förbättra.” Även om han talade om affärsmetoder är detta även relevant för att hantera utmaningar i smarta städer – övervakning och mätning är grundläggande faktorer. Om det saknas information om nuläget eller om situationen förbättras eller försämras är det svårt att sätta upp gränsvärden. För att bättre förstå de typer av verktyg som stadsförvaltningar behöver för att övervaka och mäta miljön talade vi med Arjun Nandanuri, chef för försäljning och affärsutveckling – stadsutveckling hos Vaisala[A3] , ett finskt företag och en Axis-partner.

Enligt Arjun måste effektiva lösningar både kunna ”se” fordonsrörelser och upptäcka försämrad luftkvalitet. Till exempel när fordon står på tomgång i trafiken i ett visst område och under en viss tid. Det är därför det är så effektivt att samarbeta med Axis. En kombination av anslutna IoT-sensorer och övervakningskameror ger exakt rätt miljöinformation för att vidta åtgärder.

Hantera luftkvalitet utomhus och inomhus

Arjun Nandanuri
Arjun Nandanuri, Manager, Sales and Business Development – Urban Environment at Vaisala

Förutom direkt övervakning av luftkvaliteten (och bidragande faktorer) kan kombinerade lösningar öka stadens intäkter. Arjun påpekar att laddningsstationer för elfordon ofta används av vanliga fordon som parkeringsplatser, vilket är frustrerande för bilförarna och kan leda till trafikstockningar. Genom ”hyperlogisk” övervakning kan sensorer som placeras i sådana områden upptäcka förändringar av luftkvaliteten om vanliga fordon stannar kvar i området för länge. Kameran kan sedan använda nummerplåtsigenkänning för att identifiera fordonet. Arbetet samordnas med stadsförvaltningen och fordonsägaren bötfälls.

Bilar som står på tomgång kan vara en allvarlig bidragande faktor till luftföroreningar, men det är viktigt att tänka på trafikledning i allmänhet. Vädersensorer som placeras vid motorvägar kan också bidra till att avgöra vägens skick. Dessa uppgifter kan sedan utgöra underlag för trafikvägar och trafikledning. Samordningen mellan sensorer och kameror är en avgörande faktor. Sådana lösningar kombinerar tre olika typer av sensorer: en sensor som mäter luftkvaliteten, en kompakt väderstation (för uppgifter om vägförhållanden) och en digital lösning för att ta fram och sammanställa data i ett videohanteringssystem.

Applikationerna används inte bara för utomhusbruk, luftkvaliteten inuti byggnader måste också övervakas. Arjun ser en ökad efterfrågan på sensorer för att mäta koldioxidnivåer, eftersom koldioxidnivåerna har ett direkt samband med ökad befolkningstäthet. Om boende eller arbetande samlas i ett visst område kan sensorer övervaka små förändringar i koncentrationen av koldioxid. När sensorerna kombineras med kameror som är utrustade med personräkningsteknik kan åtgärder vidtas för att undvika folksamlingar. På så sätt följer man även reglerna för social distansering.

Miljöövervakning i praktiken: Vaisala Oyj och Starckrom Tehnologii SRL

Ur ett bredare perspektiv kan kombinerade lösningar ge verkliga fördelar för städer som vill ta itu med luftföroreningar på allvar. Staden Iași i Rumänien uppfyller inte EU:s gränsvärden för partiklar (PM 10 och PM 2,5) eller för kväveoxid (NO2) och har anmälts av kommissionen vid några tillfällen.

De lokala myndigheterna menade att trafik, bostadsuppvärmning och byggarbeten var orsaken till de höga värdena för förorenande ämnen, och det blev brådskande att ta itu med frågan. Tillsammans med sin lokala partner i Rumänien, Starckrom Tehnologii SRL , genomförde Vaisala Oyj (Finland) ett pilotsystem som inriktades på den största infartsvägen till Iași längs E85, en av de större vägar som löper genom staden.

AXIS Q1615-E Mk II körde även den integrerade trafikanalysapplikationen för trafikräkning, fordonsklassificering och andra trafikrelaterade parametrar som genomsnittshastighet. Genom att övervaka olika aspekter av stadsmiljön skapade den kombinerade lösningen en tydligare bild för stadens myndigheter. Med dessa uppgifter som underlag kan de ta fram strategier för att bekämpa föroreningsproblemen på ett effektivare sätt i framtiden.

Vaisala Oyj och Starckrom Tehnologii SRL deltar i ett annat liknande projekt som för närvarande genomförs i Rumäniens huvudstad Bukarest, som också syftar till att mäta trafikens effekt på de lokala föroreningsnivåerna.

Ett nytt framtidsperspektiv

Miljöproblem kan endast motverkas om de ständigt övervakas och mäts, och smarta städer har den rätta typen av infrastruktur för att stödja anslutna lösningar. Genom att kombinera sensorer med nätverksövervakningskameror får stadsförvaltningarna rätt information. De kan använda informationen på flera olika sätt – inte bara för att förbättra miljöförhållandena i dag, utan även som underlag för strategisk planering. I framtiden kommer städerna att vara beroende av kombinerade lösningar för att se till att de är rustade för att bemöta föränderliga förhållanden och att de har alla verktyg som behövs för att säkerställa invånarnas hälsa, vilket i sin tur hjälper dem att uppfylla och överskrida sina hållbarhetsmål.

Klicka här för att läsa mer om Axis lösningar för smarta städer.
Smart city solutions