Ordlista: Finansiell

Andel riskbärande kapital
Eget kapital plus minoritetsintresse och latent skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster med avdrag för full skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuldsättningsgrad
Netto räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Netto räntebärande skulder
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Omsättning per anställd
Omsättningen dividerat med genomsnittligt antal årsanställda.

P/E
Marknadsvärde dividerat med resultat efter full skatt.

P/S
Marknadsvärde dividerat med nettoomsättning.

Resultat per anställd
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med genomsnittligt antal årsanställda.

Resultat per aktie
Periodens resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i procent av omsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen.