Risk och riskhantering

Axis är en internationell koncern med verksamhet och kunder över hela världen och därmed exponerad för en mängd olika risker i den löpande verksamheten. Riskhanteringen inom Axis syftar till att minimera riskerna men också till att säkerställa att möjligheter tillvaratas på bästa sätt för att underlätta för en fortsatt snabb expansion av verksamheten.

Axis risker kan huvudsakligen delas in i omvärldsrelaterade risker, affärsrisker och finansiella risker. Arbetet med att hantera och förhålla sig till den riskexponering som koncernen utsätts för fortgår löpande.

  Risk Riskhantering Riskhanteringsnivå
Omvärldsrelaterade risker
 • Global ekonomisk utveckling.
 • Global politisk utveckling.
 • Naturkatastrofer
 • Månatliga försäljnings- och omvärldsprognoser.
 • Aktivt verka som informationskanal och god lokalkännedom.
 • Löpande kompetens- och kapacitets-utvärdering av leverantörer.
 • Koncernlednings- och styrelsenivå
Affärsrisker
 • Teknologiskifte
 • Teknologiacceptans
 • Konkurrens
 • Löpande utbildning av kunder och systemintegratörer.
 • Kvalitets- och kompetenssäkring.
 • Konkurrent- och marknadsanalys.
 • Koncernlednings- och regionchefsnivå
Finansiella- och försäkringsbara risker
 • Finansieringsrisker
 • Valutarisker
 • Kreditrisker
 • Finanspolicyn anger att koncernen alltid har kreditfaciliteter med minst en bank.
 • Löpande kreditkontrollering av kunder.
 • Förskottsbetalning alternativt remburser används då kreditrisken anses hög.
 • Koncernlednings-, styrelse- och ekonomiavdelnings-nivå
Funktionsspecifika risker
 • IT
 • HR
 • Operations
 • Kontinuerlig utvärdering och säkerhetsprövning.
 • Löpande kompetens- och kapacitetsanalyser.
 • Verksamhets- och marknadsanalyser.
 • Avdelningsnivå