VD har ordet

De senaste 10 årens fantastiska tillväxt för nätverksvideolösningar är gradvis på väg in i en ny fas. I takt med att delar av marknaden mognar krävs innovationer och lösningar som riktar sig mot nya marknadssegment. Under året har vi sett god utveckling för erbjudandena riktade mot mindre installationer och vi har lanserat ett nytt koncept för medelstora system.

Marknaden står fortsatt inför många spännande förändringar och stora möjligheter tack vare ny användning av nätverksvideo, nya kundsegment samt snabb teknologisk utveckling. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen att genom organisk tillväxt vara en globalt ledande aktör inom nätverksbaserade säkerhetslösningar.

Investeringar för idag och för framtiden

2014 har varit ett år då många strategiska satsningar och lanseringar gjorts i syfte att fortsatt driva teknologiskiftet mot nätverksvideo i de delar av marknaden som har stor potential kvar. Samtidigt har satsningar gjorts för att bredda vårt erbjudande med lösningar som gör oss än mer relevanta i vårt starka partnernätverk. Vi har fortsatt högt tempo i lansering av nya innovativa nätverkskameror för samtliga marknadssegment. Produktportföljen har stärkts med nätverkskameror av både yttersta teknologiska spets samt med kostnadseffektiva produkter för kunder med fokus på enkelhet och användarvänlighet.

Samtidigt fortsätter vi bredda vårt erbjudande och ta ett större ansvar för den totala säkerhetslösningen. Under året har vi lanserat en ny version av mjukvaran AXIS Camera Station samt uppdaterade versioner av mjukvaran för AXIS Companion och AXIS Video Hosting Solution. För medelstora system lanserades under hösten AXIS S10-serie som består av en komplett lösning med kameror, mjukvara och lagringsenhet. Erbjudandet för passagekontroll har mottagits väl på den amerikanska marknaden och introducerades i september i Europa och kompletterades då också med en kortläsare. Sammantaget visar den fortsatta innovationstakten på kraften i vår ambition att vara en ledande leverantör av nätverksbaserade videoövervakningslösningar. Vi fortsätter drivas av en vilja att skapa nya förutsättningar på marknaden och att arbeta för en smartare och tryggare värld.

Fortsatta satsningar på små och mellanstora installationer

Marknaden för nätverksvideo har under flera år präglats av en stark tillväxttakt. En stor del av denna tillväxt har kommit från teknologiskiftet inom stora övervakningsinstallationer där fördelarna med digital videoövervakning varit uppenbara ur såväl ett kostnads- som användningsperspektiv. Nätverksvideo är idag det naturliga valet inom detta marknadssegment. För att fortsätta en tillväxt driven av teknologiskiftet är det viktigt att komplettera med enkla, användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar för små och medelstora installationer. Denna del av videoövervakningsmarknaden har fortsatt hög tillväxtpotential för nätverksvideo. Axis målsättning är att ha en årlig tillväxttakt på 20 procent och en rörelsemarginal på över 10 procent. Det innebär att vi måste fortsätta investera för att behålla den ledande positionen inom nätverksvideo, men även våga investera i nya innovationer som stöder kärnverksamheten och breddar vårt erbjudande mot våra partner och slutanvändare.

Geografiska skillnader

Vi har en fortsatt mycket stark ställning på den amerikanska marknaden och utvecklingen i regionen Americas har varit stabil. Vi har under året delat in den amerikanska marknaden i sex säljregioner i syfte att stärka den lokala närvaron med resurser för försäljning, support och utbildning. I Asien pågår arbetet med att ytterligare etablera vårt partnernätverk och skapa förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. Vi har en bibehållet hög rekryteringstakt och visar stark utveckling i flera av regionens viktiga tillväxtländer. Axis verksamhet i Europa har påverkats av en svag efterfrågan i flera delar av regionen. Länderna i södra Europa märker fortsatt av den ekonomiska oron i området. I östra Europa har den politiska situationen i Ryssland och Ukraina haft en starkt negativ påverkan på försäljningen. Majoriteten av Axis försäljning i området sker via större projekt som drabbas vid denna typ av oroligheter. Samtidigt uppvisar ett flertal länder i Mellanöstern en mycket positiv försäljningsutveckling och regionens betydelse växer.

Fortsatt expansion

Under 2014 ökade antalet medarbetare med 314 personer. Vi investerar fortsatt inom FoU och säljorganisationen för att driva produktutvecklingen och för att öka närvaron på såväl nya som befintliga marknader. Under året ökade antalet länder med lokalt anställd Axis-personal till 49. Med en hög anställningstakt ställs stora krav på organisationen att säkerställa att kompetens tillvaratas och att den starka företagskulturen bevaras. Antalet introduktionsprogram har varit fler än någonsin tidigare och vi fortsätter det löpande arbetet med kulturbärande aktiviteter och att utvärdera Axis som arbetsplats för att attrahera och behålla branschens bästa medarbetare.

Hållbarhet

Hållbarhet är idag en naturlig del av allt vi gör och vi har en policy med en ambition att vara branschledande inom hållbarhetsfrågor. Vi har under året fortsatt att arbeta med att minska energiförbrukningen i våra produkter och fasa ut skadliga ämnen redan innan dessa klassas som miljöfarliga. Under våren lanserades två kameror tillverkade helt i återvunnet material. Vi arbetar också för att i största möjliga mån styra om till miljövänliga transportslag och upprätta regionala försörjningskedjor. Vi har också intensifierat antalet utbildningar och kontroller av leverantörer och kontraktstillverkare för att säkerställa att dessa uppfyller Axis högt satta krav gällande miljö och arbetsförhållanden.

Väl förberedda för framtiden

Axis står väl förberett för att fortsätta driva utvecklingen inom nätverksvideo. Vi har en tydlig ambition att fortsätta generera lönsam tillväxt och vara ett företag som bygger på en vilja att kontinuerligt vidareutveckla våra erbjudanden och söka nya kompletterande. För att lyckas med detta fortsätter vi att investera i innovation och engagerade medarbetare, öka närvaron på tillväxtmarknader samt arbeta för att effektivisera organisationen i takt med att vi växer. Jag vill passa på att tacka Axis kunder, medarbetare och aktieägare för ert fortsatta stöd, engagemang och förtroende under det år som gått.

Ray Mauritsson
Verkställande direktör

"Fortsatt stora möjligheter"