Operational and financial goals

Marknadsledande strategi

Axis ska driva teknologiskiftet mot nätverksbaserade övervakningslösningar genom utveckling och marknadsföring av högkvalitativa innovativa produkter, starka globala partnersamarbeten samtidigt som företagskulturen bibehålls.

Det övergripande målet att stärka den marknadsledande positionen på nätverksvideomarknaden uppnås genom följande strategier för de tre områdena partner, produkter och global expansion.

Produkter

Strategi:

 • Axis ska ha en offensiv lanseringstakt och erbjuda nya produkter och lösningar avsedda för professionella installationer inom säkerhetssektorn och för effektivisering av verksamheter.
 • Axis ska förstå kundernas behov och tillmötesgå dem med de senaste innovativa produkterna på marknaden.
 • Axis nätverksvideolösningar ska vara skalbara, kostnadseffektiva, intelligenta samt ge ökad flexibilitet och hög prestanda.
 • Axis produktportfölj ska kompletteras med applikationer för mjukvara för att erbjuda kunderna effektiva standardiserade videoapplikationer och fjärrövervakningssystem.
 • Axis ska behålla sin teknologiskt ledande position genom en fortsatt fokuserad satsning på forskning och utveckling. Basen utgörs av plattformar som säkerställer hög kvalitet och prestanda i samtliga produkter.
 • Axis produkter ska tillverkas i samarbete med partner som är specialiserade på kontraktstillverkning av elektronik samt uppfyller Axis krav på uppförandekod.

Partner

Axis indirekta säljmodell innebär att arbetet med partner blir en viktig hörnsten i strategin. Ett starkt och lojalt partnerskap med distributörer, systemintegratörer, återförsäljare och applikationsutvecklare ökar den globala marknadsnärvaron vilket påskyndar teknologiskiftet.

Strategi:

 • Axis ska fortsätta att fördjupa samarbetet med lokala och globala strategiska partner för att sprida kunskap om de affärsmässiga fördelarna med nätverksvideo.
 • Axis ska utveckla affärer inom olika slutkundsegment som transportsektor, detaljhandel, utbildning, banker, stadsövervakning, sjukvård samt industri.
 • Axis ska driva teknologiskiftet för övergången från analoga till nätverksbaserade videolösningar, bland annat genom utbildning av partner och marknadsföringsåtgärder.

Global expansion:

Axis expanderar verksamheten och utökar närvaron genom anställningar på befintliga kontor samt genom att etablera närvaro på nya geografiska marknader. Axis agerar som en global aktör för ett hållbart samhälle.

Strategi:

 • Axis ska huvudsakligen växa organiskt. Förvärv i syfte att öka den geografiska räckvidden utesluts dock inte.
 • Axis ska fortsätta att attrahera och rekrytera kompetent personal på global basis inom identifierade kompetensområden.
 • Axis hållbarhetsarbete är, och har alltid varit, en naturlig del i företagets verksamhet.