Banner corporate governance

Ersättningar

Bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare

Verkställande direktören och företagsledningen omfattas av samma bonusprogram som övriga medarbetare, programmet baseras på finansiella mål för koncernen och bygger på försäljningstillväxt och vinstmarginal.

Räkenskapsåret 2016 är bonusbeloppen maximerade till 240 procent av en årslön för verkställande direktören och det enskilt högsta beloppet för de andra ledande befattningshavarna till maximalt 80 procent av en årslön.

Beslut angående bonusprogram fattas av styrelsen för ett år i taget.

Inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns i bolaget.