Banner corporate governance

Ersättningar

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, godkända av årsstämman 2017.04.20

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman 2017.04.20 riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets ledning (dvs. de tio personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen) får utgöras av grundlön, rörlig ersättning och pension. Ersättningen till koncernledningen inkluderar för närvarande även en s.k. ”stay on board”-ersättning, som överenskommits och införts i enlighet med de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2015. Övriga förmåner och ersättningar erhålls på motsvarande grunder som för övriga anställda. Personer bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta, eller till det land de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner bosatta i Sverige.

Målsättningen med Axis ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna ska vara att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget. Grundlönen ska fastställas med utgångspunkt från att den ska vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån ska vara beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Rörlig ersättning (bonus) till den verkställande direktören och de andra ledande befattningshavarna ska baseras på finansiella mål för koncernen och ska beräknas som en funktion av försäljningstillväxt och vinstmarginal för det aktuella året. För verkställande direktören ska bonusbeloppet vara maximerat till 240 procent av årslönen och för de andra ledande befattningshavarna ska det enskilt högsta bonusbeloppet vara maximerat till 80 procent av årslönen. Övriga förmåner och övrig ersättning ska erhållas på motsvarande grunder som för övriga anställda.

Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska vara 65 år. Verkställande direktörens premie för pensions-försäkring ska uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 28,5 basbelopp. För lön överstigande 28,5 basbelopp ska en premie om 25 procent utgå. För andra ledande befattningshavare ska ITP-avtalet tillämpas, med en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning av verkställande direktören ska sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida får ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner utgå efter uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska inget avgångsvederlag utgå. Mellan bolaget och de andra ledande befattningshavarna ska en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida ska ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner kunna utgå. Vid uppsägning från en ledande befattningshavares sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Personer som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner bosatta i Sverige.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. Före årsstämman 2015 genomfördes en avvikelse från de riktlinjer som antogs på årsstämman 2014, varigenom en s.k. ”stay on board”-bonus infördes för de dåvarande medlemmarna i ledningsgruppen. Detta bedömdes särskilt nödvändigt till följd av det då pågående offentliga uppköpserbjudande på bolaget som lämnats av Canon, varigenom särskilda skäl förelåg. Denna ”stay on board”-bonus står i överensstämmelse med de ersättningsriktlinjer som sedermera antagits av årsstämman. Ytterligare en ”stay on board”-bonus för medlemmarna i ledningsgruppen implementerades därefter, enligt vilken betalning ska ske i två delar, den 30 juni 2016 och den 30 juni 2017, förutsatt att villkoren om fortsatt anställning uppfylls. Den del som förföll till betalning den 30 juni 2016 har utbetalats.

Inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns i bolaget.