Banner corporate governance

Ersättningar

Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axis AB (publ)

Axis ersättning till ledande befattningshavare fastställs i de riktlinjer som årligen beslutas av årsstämman. Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna är att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget. För att särskilt bevaka att så sker har styrelsen inom sig utsett ett ersättningsutskott.

Ersättningsutskottets redogörelse för ersättningsfrågor m.m.

Efter årsstämman den 20 april 2017 inrättade styrelsen ett ersättningsutskott bestående av Biörn Riese (ordförande) och Bert Nordberg. Under perioden mellan årsstämmorna den 13 april 2016 och den 20 april 2017 bestod ersättningsutskottet av Biörn Riese och Bert Nordberg.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (inklusive verkställande direktören). Utskottet ska tillse att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antagits av årsstämman efterlevs. Utskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Ersättningsutskottet ska löpande rapportera till styrelsen.

På årsstämman 2017 beslutades att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestäm­mande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Under perioden efter årsstämman 2017 har ersättningsutskottet följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antagits av årsstämman liksom pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av dessa rikt­linjer har visat att riktlinjerna har följts.

Ersättningsutskottets bedömning är att Axis ersättningsstruktur och ersättningsnivåer är ändamålsenliga och innebär en lämplig balans mellan intresset av att motivera och belöna medarbetarna samt bibehållen kostnadseffektivitet.

Ersättningsutskottet har delgett styrelsen sina rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna innefattade proportionerna mellan fast lön och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet föreslog vidare kriterier för bedömning av bonus­utfall m.m. Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och har fattat beslut med ledning av utskottets rekommendationer.