Banner corporate governance

Bolagsstyrningsrapporter

I enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning, lämnar Axis varje år en bolagsstyrningsrapport som biläggs årsredovisningen.

I rapporten beskrivs på ett övergripande sätt hur Axis styrs. Syftet är att underlätta aktieägarnas bedömning av hur styrelse och ledning hanterar det ansvar ägarna ålagt dem.

Tidigare rapporter

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten återfinns, för de äldre rapporterna, i respektive revisionsberättelse.