Banner corporate governance

Utskott

Ersättningsutskott

Beredning av frågor gällande beslut och riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (inklusive VD) och andra anställda hanteras av ett särskilt ersättningsutskott. Utskottet består av Biörn Riese, ordförande, och Håkan Kirstein. För behandling av vissa frågor är verkställande direktören Ray Mauritsson adjungerad. Medarbetare från Axis HR-avdelning är föredragande.

Revisionsutskott

Frågor gällande internkontroll och revision hanteras av styrelsen i sin helhet varför något särskilt revisionsutskott inte utsetts.