Banner corporate governance

Styrelse

Under tiden mellan årsstämmorna utgör Axis styrelse det högsta beslutande organet i bolaget. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Axis har en styrelse med tio ledamöter varav fem är utsedda av årsstämman och fem (varav två är suppleanter) av fackföreningar som arbetstagarrepresentanter. Med hänsyn till koncernens verksamhet, utvecklingsfas och omständigheterna i allmänhet, har styrelsen en lämplig sammansättning beträffande ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsbalansen för de styrelseledamöter som valdes av årsstämman har balanserats av de två kvinnliga arbetstagarledamöterna.

Styrelsens sammansättning

Namn

Invald år

Oberoende

Totalt arvode

Biörn Riese (ordf.)

2015

Ja

800.000

Håkan Kirstein

2015

Ja

        400.000

Marianne Brismar

2018

Ja

400.000

Martin Gren

1984

Nej

400.000

Toshizo Tanaka

2015

Nej

-

Eva Svensson (arbetstagarrepresentant)

2017 - -

Malte Lennerstedt (arbetstagarrepresentant)

2017

-

-

Dinesh Vinjarapu (arbetstagarrepresentant, suppleant)

2019

-

-

Mats Friberg (arbetstagarrepresentant)

2015

-

-

Marie Nässlind (arbetstagarrepresentant, suppleant)

2015

-

-