Banner corporate governance

Revision

Axis revisor väljs av årsstämman. Vid årsstämman 2017, liksom årsstämman 2016, valdes Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Thuresson är född 1964 och auktoriserad revisor sedan 1995.

Vid årsstämman 2017 föreslog aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket, med flertalet granskningsteman. För mer utförlig beskrivning av granskningsteman, se kommuniké från årsstämma 2017. Förslaget biträddes av ägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget och aktieägare har ansökt hos Bolagsverket att särskild granskare ska utses varefter sådan utsetts.