Banner corporate governance

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR AXIS AKTIEBOLAG (publ) (org nr 556241-1065)

§ 1

Bolagets firma är AXIS AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka och försälja mikroprocessorbaserade produkter, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundratusen (500.000) och högst två miljoner (2.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst två hundra miljoner (200.000.000).

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma.

§ 7

Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till revisor skall utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri eller, om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra, i Dagens Nyheter.

§ 9

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande på stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av en eller två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter,
9. fastställande av arvode till styrelsen och revisorn,
10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisors-suppleant,
11. annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

 

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 15 juni 2015.