Banner corporate governance

Årsstämma

Allmänt

Bolagsstämman är Axis högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över bolaget. Den ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och koncernredovisning kallas årsstämma. På årsstämman lägger revisorerna fram revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Årsstämma i Axis hålls i Lundaområdet under årets första hälft. När och var stämman kommer att hållas offentliggörs i samband med den tredje kvartalsrapporten året före. Information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman finns, från och med rapportens offentliggörande, tillgänglig på bolagets webbplats. 

Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor före stämman. På årsstämman informeras om Axis utveckling under det gångna året och beslut tas i centrala ärenden. På stämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om Axis och resultatet för det berörda året. Förutom vad som följer av lag beträffande aktieägares rätt att delta vid bolagsstämman, krävs enligt Axis bolagsordning föranmälan till bolagsstämman inom viss i kallelsen angiven tid, varvid i förekommande fall även ska anmälas om aktieägaren avser att ha med sig biträde. De aktieägare som inte personligen kan närvara kan låta sig företrädas av ombud. Axis tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i bolagsordningen eller, såvitt är känt för bolaget, aktieägaravtal.

Årsstämma

Axis årsstämma kommer att äga rum i Lundaområdet under årets första hälft. Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor före stämman.