Ersättningar

Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axis AB (publ)

Axis ersättning till ledande befattningshavare fastställs i de riktlinjer som årligen beslutas av årsstämman. Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna är att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget. För att särskilt bevaka att så sker har styrelsen inom sig utsett ett ersättningsutskott.

Ersättningsutskottets redogörelse för ersättningsfrågor m.m.

Efter årsstämman 2016.04.13 inrättade styrelsen ett ersättningsutskott bestående av Biörn Riese (ordförande) och Bert Nordberg. Under perioden mellan årsstämmorna den 15 juni 2015 och den 13 april 2016 utgjorde hela styrelsen ersättningsutskott.

Under året har ersättningsutskottet delgett styrelsen sina rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna innefattade proportionerna mellan fast lön och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet föreslog vidare kriterier för bedömning av bonusutfall mm. Styrelsen diskuterade ersättningsutskottets förslag och fattade beslut med ledning av utskottets rekommendationer.

Under perioden efter årsstämman 2016 har ersättningsutskottet vidare följt och utvärderat pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för företagsledningen.

Ersättningsutskottets bedömning är att Axis ersättningsstruktur och ersättningsnivåer är ändamålsenliga och innebär en lämplig balans mellan intresset av att motivera och belöna medarbetarna samt bibehållen kostnadseffektivitet.

Ersättningsutskottet har delgett styrelsen sina rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna innefattade proportionerna mellan fast lön och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet föreslog vidare kriterier för bedömning av bonusutfall m.m. Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och har fattat beslut med ledning av utskottets rekommendationer.