Banner corporate governance

Revision

Axis revisor väljs av årsstämman. På årsstämman den 15 juni 2015 ändrades bolagsordningens bestämmelse om revisors mandattid och alternativet att välja revisorssuppleant togs bort. Bolagsordningsändringen medför att revisorsval nu ska ske på ett år.

Vid årsstämman 2017, liksom årsstämman 2016, valdes Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Thuresson är född 1964 och auktoriserad revisor sedan 1995. Vid båda årsstämmorna föreslog aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget att en minoritetsrevisor skulle utses av Bolagsverket, att delta i revisionen tillsammans med bolagets revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Bolagsverket har därefter utsett minoritetsrevisor, nämligen Grant Thornton Sweden AB med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor. Stefan Hultstrand är född 1955 och auktoriserad revisor.

Vid årsstämman 2017 föreslog aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget också att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket, med fyrtalet granskningsteman, däribland Axis och koncernens förvaltning och räkenskaper avseende räkenskapsåret 2016 fram till dagen för årsstämman. För mer utförlig beskrivning av granskningsteman, se kommuniké från årsstämma 2017.

Förslaget biträddes av ägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, vilket innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att särskild granskare ska utses.