Axis AB: Kommuniké från årsstämma 2018

Lund, 2018-apr-19
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis AB (publ) har den 18 april 2018 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

På begäran av aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 1,44 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 20 april 2018.

Yttrande avseende särskild granskning

På årsstämman framlades yttrandet avseende den särskilda granskning som genomförts, varvid den särskilde granskaren rapporterade att Axis styrelse och ledning under granskningsperioden har agerat i enlighet med aktiebolagslagen och andra tillämpliga regelverk och utifrån vad som är det bästa för Axis AB och därmed för bolagets samtliga aktieägare.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB samt koncernens resultat- och balansräkning.

Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut avseende val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med bolaget största ägare Canon Inc:s förslag, nämligen

  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter,

  • att omvälja styrelseledamöterna Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och Toshizo Tanaka,

  • att välja Marianne Brismar som ny styrelseledamot,

  • att omvälja Biörn Riese som ordförande i styrelsen, samt

  • att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande och 400 000 kr till var och en av övriga ledamöter, med undantag för Toshizo Tanaka som inte ska erhålla någon ersättning.


Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats, med undantag för att ett nytt långsiktigt bonusprogram för ledande befattningshavare i bolaget inrättas.För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 800 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.