Axis AB: Delårsrapport januari-mars 2018

Lund, 2018-apr-19
This content is available in the following languages: English, Swedish

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 2 procent till 2 058 Mkr (2 027). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 8 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 178 Mkr (234), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,6 procent (11,6).

  • Periodens resultat uppgick till 127 Mkr (177).

  • Resultatet per aktie uppgick till 1,82 kr (2,55).


VD-kommentar

Första kvartalet innebar en stabil inledning på året, dock med lägre tillväxttakt än motsvarande period förra året. Skillnaden beror till stor del på att jämförelsen görs med ett mycket starkt första kvartal 2017. Även den sedan tidigare rapporterade ansträngda komponentförsörjningssituationen har till viss del bidragit till en något lägre försäljning i kvartalet.

Positivt under kvartalet är att vi lyckades rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens i relativt hög takt, liksom att vi kunde presentera flera nya spännande produkter och lösningar som ett led i breddningen av Axis erbjudande. I vår hållbarhetsrapport, som publicerades i slutet av mars, kunde vi även visa på nya framsteg på hållbarhetsområdet.

Det är också glädjande att se den fortsatt positiva utvecklingen av de bolag som Axis förvärvade 2016, och hur samverkan med dem utvecklas. Från och med första kvartalet 2018 har exempelvis 2N i USA och Kanada integrerats som planerat med Axis nordamerikanska verksamhet.

På årsstämman 2017 begärde Axis minoritetsägare att särskild granskning skulle göras av bolaget. Granskningsrapporten har nu presenterats och visar ingenting av betydelse att anmärka på Axis verksamhet.

Ray Mauritsson, verkställande direktör


Hela rapporten finns att läsa här.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 800 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.