Axis AB presenterar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Lund, 2018-mar-27
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis presenter idag företagets års- och hållbarhetsredovisning för 2017. På hållbarhetsområdet kan Axis rapportera om ytterligare framsteg under 2017, såsom:

  • Förnyelse av avtalet gällande antikorruption för Axis medarbetare.

  • En global partnerundersökning som visar att 82 procent av respondenterna är mycket nöjda med Axis.

  • Nya miljömål har tagits fram.

  • Flera nya PVC-fria kameramodeller har utvecklats.

  • Ett förbättringsarbete när det gäller energiförbrukning i produkternas användningsfas har inletts.

  • Nytt klimatkompensationsprojekt i Uganda för utveckling av skogsbruk på lokal nivå.

  • En ny global mångfaldspolicy har tagits fram.

  • Nya mål för icke-diskriminering, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt för ökad jämställdhet och mångfald har etablerats.

  • Initiativ för att utbilda och öka intresset för teknik hos kvinnor.


Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standarder på kärnnivå. Redovisningen utgör också företagets Communication on Progress-rapport till FN:s Global Compact. Axis har tagit fram hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer sedan 2010.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas alternativt laddas ned på www.axis.com på sidorna för investerarrelationer samt för hållbarhet.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 27 mars 2018.


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communnications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

About Axis Communications


Axis offers intelligent security solutions that enable a smarter, safer world. As the market leader in network video, Axis is driving the industry by continually launching innovative network products based on an open platform - delivering high value to customers through a global partner network. Axis has long-term relationships with partners and provides them with knowledge and ground-breaking network products in existing and new markets.

Axis has more than 2,800 dedicated employees in more than 50 countries around the world, supported by a global network of over 90,000 partners. Founded in 1984, Axis is a Sweden-based company listed on NASDAQ Stockholm under the ticker AXIS. For more information about Axis, please visit our website www.axis.com.