Axis AB: Bokslutskommuniké 2017

Lund, 2018-jan-26
This content is available in the following languages: English, Swedish

Fjärde kvartalet


  • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 7 procent till 2 204 Mkr (2 059). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 13 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 206 Mkr (253),vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 procent (12,3).

  • Periodens resultat uppgick till 132 Mkr (169).

  • Resultatet per aktie uppgick till 1,90 kr (2,43).

  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå avseende räkenskapsåret 2017 (0,92 kr).


Januari - december


  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 16 procent till 8 603 Mkr (7 386). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 15 procent.

  • Rörelseresultatet ökade till 1 014 Mkr (885), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,8 procent (12,0).

  • Periodens resultat uppgick till 736 Mkr (639).

  • Resultatet per aktie uppgick till 10,59 kr (9,20).


VD-kommentar


Fortsatt tillväxt under kvartalet, såväl som under hela 2017, medförde rekordomsättning för helåret. För kvartalet noterade vi 2 204 MSEK, och för året som helhet 8 603 MSEK. Valutaeffekter hade endast begränsad påverkan på omsättning och tillväxt. Förlängda ledtider på den samlade marknaden för komponenter, som vi har rapporterat om under året, förväntas fortsätta in i 2018.

Under året har de förvärv som gjordes under 2016 utvecklas väl och är idag starkt bidragande till vår tillväxt. Under det fjärde kvartalet kunde Axis exempelvis presentera ökad integration av 2N, i och med att 2N:s medarbetare i USA integrerades i Axis amerikanska säljorganisation.

Genom lanseringen av de första värmekamerorna i Axis P-serie, tog Axis ett stort steg mot att kunna erbjuda det värde värmekameror kan skapa till en större bredd av kunder och till fler användningsområden än tidigare.

Axis tillväxt speglas också genom ökningen av antalet medarbetare. Vid årets slut var vi knappt 2 900 anställda. Den största ökningen kommer från rekrytering av personal till forskning och utveckling och till försäljning. I det sammanhanget är det värt att nämna att vi förstärkt organisationen med en vice president för Europa, Mellanöstern och Afrika, som har ansvar för att leda Axis expansion på dessa marknader.

Vi har även uppdaterat Axis långsiktiga finansiella mål, som reviderades senast 2004, för att de ska ligga bättre i linje med hur Axis och vår marknad utvecklas. Med nuvarande strategi är vår ambition att en årlig omsättningstillväxt på 15 procent med en rörelsemarginal som överstiger 10 procent. När vi nu går in i 2018 har vi en stark grund för att fortsätta växa med lönsamhet.

Ray Mauritsson
Verkställande direktör

Hela rapporten finns att läsa här.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 08.00 CET.För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 700 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.